Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
CSRD

Dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (2022/2464) wprowadza obowiązek raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju przez określone jednostki (wejście w trzech fazach, tj. odpowiednio od roku 2024, 2025 i 2026) na podstawie jednolitych europejskich standardów raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS) oraz obowiązek weryfikacji tej sprawozdawczości przez biegłego rewidenta na poziomie ograniczonej pewności (a docelowo na poziomie wystarczającej pewności, czyli takim jak dla sprawozdań finansowych). Co do zasady CSRD wymaga, aby w (skonsolidowanym) sprawozdaniu z działalności spółka zawarła - jako wyodrębnioną sekcję - oświadczenie na temat zrównoważonego rozwoju (po opracowaniu taksonomii XBRL dla ESRS sprawozdawczość ESG będzie obowiązkowo tagowana, co umożliwi maszynowy odczyt – KE najprawdopodobniej nie zdąży z wydaniem tej taksonomii dla sprawozdawczości ESG za 2024 r., gdyż sygnalizuje, że planuje ją wydać w formie rozporządzenia dopiero w połowie 2025 roku).  

Dyrektywa CSRD wprowadziła zmiany do dyrektywy ws. rachunkowości, dyrektywy ws. przejrzystości, dyrektywy ws. audytu oraz rozporządzenia ws. audytu. Po przyjęciu CSRD Komisja Europejska wydała jeszcze dyrektywę delegowaną (2023/2775), która podniosła o 25% dwa progi finansowe określające w dyrektywie ws. rachunkowości kategorie jednostek mikro, małych, dużych i średnich oraz małych, średnich i dużych grup kapitałowych. Zmiany te mają zastosowanie do sprawozdawczości finansowej oraz o zrównoważonym rozwoju od roku obrotowego zaczynającego się od 1 stycznia 2024 i później.  

Wymogi dotyczące progów wielkościowych należy spełnić za bieżący i poprzedni rok obrotowy, aby ocenić, czy dana spółka wpada w CSRD. 

CSRD określa także granicę informacyjną dla łańcucha wartości (value chain information cap), w którym są MŚP notowane i nienotowane, tzn. bazowe ESRS nie mogą wymagać szerszych informacji ESG - na potrzeby raportowania danych z łańcucha wartości - od MŚP będących w łańcuchu wartości niż takie dane ESG, które będą ujawniane na podstawie uproszczonych ESRS dla MŚP notowanych na rynku regulowanym (tzw. LSME). Ze względu na decyzję EFRAG i KE o opracowaniu odrębnych uproszczonych niewiążących wytycznych dla MŚP nienotowanych (tzw. VSME), należy mieć na uwadze, że spółki stosujące VSME i tak mogą być poproszone o przekazanie danych ESG raportowanych pod LSME. 

Dyrektywa CSRD w wersji PL

Dyrektywa CSRD w wersji EN

Łańcuch wartości

Sprawdź

Największe spółki giełdowe

Sprawdź

Duże spółki giełdowe i niegiełdowe

Sprawdź

Małe i średnie spółki giełdowe

Sprawdź

Małe i średnie spółki niegiełdowe

Sprawdź

ESRS

Sprawdź

Implementacja CSRD

Sprawdź

Raportowanie grup kapitałowych

Sprawdź
Inne regulacje
Zobacz również:

Szybkie menu