Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Polityka wynagrodzeń

Rozdział 4 a ustawy o ofercie publicznej, który jest implementacją Dyrektywy SRD II wprowadza na spółki, których co najmniej 1 akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym (spółki giełdowe) obowiązek posiadania polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej. Polityka wynagrodzeń to dokument opisujący wszystkie składniki, kryteria, metody i warunki stosowane do ustalania stałego i zmiennego wynagrodzenia oraz programów emerytalnych członków tych organów. 

Celem wprowadzenia tej regulacji było umożliwienie wpływu akcjonariuszy na wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej. Rozwiązania przyjęte w polityce wynagrodzeń powinny przyczynić się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności spółki oraz nie powinny wiązać się w całości lub w dużej mierze z celami krótkoterminowymi. 

Politykę wynagrodzeń przyjmuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały a za informacje zawarte w tym dokumencie odpowiada Zarząd spółki. Co do zasady spółka giełdowa wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządów i Rad Nadzorczych wyłącznie zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Rada Nadzorcza ma obowiązek corocznego sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, które zawiera kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń (niezależnie od ich formy), otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym. Sprawozdanie o wynagrodzeniach podlega ocenie przez biegłego rewidenta oraz w drodze uchwały jest opiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Polityka wynagrodzeń jak i sprawozdanie z jej wykonania są zamieszczane na stronie internetowej spółki. W przypadku tego pierwszego dokumentu, przez cały okres jego obowiązywania, w przypadku tego drugiego, przez 10 lat od zakończenia Walnego Zgromadzenia.


Ustawa o ofercie publicznej
29.07.2005
Dyrektywa SRD II
17.05.2017
Webinarium „Najpilniejsze wyzwania regulacyjno-nadzorcze” (tylko transmisja online)
25.03.2020
Webinarium "Polityka wynagrodzeń oraz odporność przedsiębiorstwa - kluczowe zmiany i wyzwania z perspektywy rad nadzorczych"
29.05.2020
Cykl webinariów KHR - "Polityki wynagrodzeń - podsumowanie po wdrożeniach w spółkach i co dalej?"
21.09.2020
Cykl webinariów w ramach X FSK - „Regulacje w zakresie wynagrodzeń i zgodności – źródło transparentności czy możliwych sporów?”
06.10.2020
Cykl webinariów - Wyzwania raportowania rocznego za 2020: Sporządzanie sprawozdania z polityki wynagrodzeń
26.01.2021
Q&A z Webinarium „Najpilniejsze wyzwania regulacyjno-nadzorcze” (tylko transmisja online)
25.03.2020
Q&A z Cyklu webinariów KHR - "Polityki wynagrodzeń - podsumowanie po wdrożeniach w spółkach i co dalej?"
21.09.2020
Q&A z Cyklu webinariów w ramach X FSK - „Regulacje w zakresie wynagrodzeń i zgodności – źródło transparentności czy możliwych sporów?”
06.10.2020
Q&A z Cyklu webinariów - Wyzwania raportowania rocznego za 2020: Sporządzanie sprawozdania z polityki wynagrodzeń
26.01.2021
Q&A dotyczące wykonywania obowiązków w zakresie polityki wynagrodzeń i sprawozdania o wynagrodzeniach
04.03.2022

Szybkie menu