Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Informacja poufna

Zagadnienia dotyczące informacji poufnej w obszarze „giełdowości” emitentów regulowane są przez Rozporządzenie MAR. Rozporządzenie to definiuje pojęcie informacji poufnej, jak również wprowadza określone zasady postępowania z tą informacją.  

Zgodnie z tym rozporządzeniem informacją poufną jest informacja, która spełnia łącznie poniższe kryteria:

  1.  nie została podana do publicznej wiadomości,
  2.  dotyczy bezpośrednio lub pośrednio emitenta lub instrumentów finansowych (emitenta lub powiązanych), 
  3.  jest określona w sposób precyzyjny - jest w wystarczającym stopniu szczegółowa, aby można było wyciągnąć z niej wnioski co do prawdopodobnego jej wpływu na cenę instrumentów finansowych,
  4.  w przypadku podania do wiadomości publicznej miałaby prawdopodobnie znaczący wpływ na cenę instrumentów finansowych, tzn. którą racjonalnie działający inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych 

Rozporządzenie MAR przewiduje obowiązek niezwłocznej publikacji przez emitenta informacji poufnej. W przypadku zatem zidentyfikowania przez emitenta takiej informacji powinien on opublikować systemem ESPI raport zawierający tę informację poufną, przy czym sama treść takiego raportu nie jest regulowana żadnymi przepisami prawa. 

Obowiązek niezwłocznej publikacji informacji poufnej nie jest obowiązkiem bezwzględny, gdyż Rozporządzenie MAR przewiduje od niego wyjątek – instytucję opóźnienia publikacji informacji poufnej. Emitent może z niej skorzystać, jeżeli niezwłoczna publikacja mogłaby naruszyć prawnie uzasadniony interes emitenta a brak publikacji nie wprowadzi to w błąd opinii publicznej. Przykłady takich prawnie uzasadnionych interesów emitenta oraz sytuacji wprowadzających w błąd wskazane są w wytycznych ESMA, które zostały przyjęte do stosowania przez KNF.         

Fakt zidentyfikowania przez emitenta informacji poufnej rodzi co do zasady obowiązek przygotowania i aktualizacji listy osób mających dostęp do tej informacji. Obowiązek ten ciąży przede wszystkim na emitencie, ale również na podmiotach współpracujących z emitentem, które weszły w posiadanie takiej informacji poufnej. Zasadą jest, że w stosunku do każdej informacji poufnej trzeba stworzyć odrębną listę, ale emitent może też prowadzić listę osób mających stały dostęp do informacji poufnej.  

Informacja poufna podlega szczególnej ochronie. Rozporządzenie MAR wprowadza zakaz bezprawnego ujawnienia informacji poufnych. Z bezprawnym ujawnieniem informacji poufnej mamy do czynienie wówczas, jeżeli osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, chyba że ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. 


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014
16.04.2014
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r.
29.06.2016
Konferencja „Zmiany w MAR” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG
27.03.2019
IX Forum Cenotwórczości SEG - Zarządzanie informacją poufną
20.11.2019
Webinarium „Najpilniejsze wyzwania regulacyjno-nadzorcze” (tylko transmisja online)
25.03.2020
Webinarium "Zmiany w prawie rynku kapitałowego spowodowane przez COVID-19"
14.05.2020
Webinarium "Obowiązki sprawozdawcze w czasach epidemii"
20.05.2020
Cykl webinariów X FC - Upcoming changes in EU regulations
24.11.2020
Cykl webinariów X FC - Compliance w zakresie informacji poufnych
26.11.2020
Cykl webinariów X FC - Finansowa informacja poufna
03.12.2020
Cykl webinariów X FC - Zasady obiegu, udostępniania oraz ochrony informacji poufnych
16.12.2020
Q&A z Konferencji „Zmiany w MAR” poprzedzającej Walne Zgromadzenie Członków SEG
27.03.2019
Q&A z IX Forum Cenotwórczości SEG - Zarządzanie informacją poufną
20.11.2019
Q&A z Webinarium "Obowiązki sprawozdawcze w czasach epidemii"
20.05.2020
Q&A z Cyklu webinariów X FC - Compliance w zakresie informacji poufnych
26.11.2020
Q&A z Cyklu webinariów X FC - Finansowa informacja poufna
03.12.2020
Q&A z Cyklu webinariów X FC - Zasady obiegu, udostępniania oraz ochrony informacji poufnych
16.12.2020
Wytyczne ESMA dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku
20.10.2016
KNF Pytania i odpowiedzi
30.05.2017

Szybkie menu