Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Raporty okresowe

Obowiązek publikacji raportów okresowych ma swoje pierwotne źródło w przepisach Dyrektywy Transparency, która odnosi się do spółek giełdowych. Obowiązek ten został następnie rozciągnięty, chociaż w ograniczonym zakresie, również na spółki notowane na rynku ASO.

Na chwilę obecną obowiązki publikacji informacji okresowych przewidziane są w:

  1. Rozporządzeniu Ministra Finansów ws. informacji bieżących i okresowych – w stosunku do emitentów z rynku podstawowego GPW,
  2. Regulaminie Giełdy – w stosunku do emitentów z rynku równoległego GPW,
  3.  Regulaminie ASO – w stosunku do emitentów z rynku ASO.

Zgodnie rozporządzeniem Ministra Finansów ws. informacji bieżących i okresowych wyróżniamy raporty roczne, półroczne i kwartalne. W przypadku raportów kwartalnych obligatoryjny jest obowiązek publikacji raportu za pierwszy i trzeci kwartał a w przypadku pozostałych ich publikacja jest uzależniona od decyzji emitenta.

Treść poszczególnych rodzajów raportów okresowych jest szczegółowo określona w przepisach. Każdy z rodzaj raportu zawiera zarówno dane finansowe jak też informacje opisowe, które przedstawiają działalność i otoczenie biznesowe danej spółki w raportowanym okresie. Raporty okresowe powinny odzwierciedlać specyfikę opisywanej sytuacji i być sporządzane w  sposób prawdziwy, rzetelny i  kompletny. W  przypadku zatem, gdy specyfika danego zdarzenia, którego dotyczy dany raport wymaga podania dodatkowych informacji emitent zamieszcza te informacje w raporcie okresowym.

Termin publikacji raportu okresowego jest uzależniony od jego rodzaju i wynosi 4 miesiące w przypadku raportów rocznych, 3 miesiące w przypadku raportów półrocznych i 60 dni w przypadku raportów kwartalnych.  W każdym przypadku jest on liczony od końca okresu sprawozdawczego.


Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych
29.03.2018
Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
15.12.2004
Commission Directive 2007/14/EC
08.03.2007
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/50/UE
22.10.2013
Regulamin Giełdy
01.07.2021
Regulamin ASO
05.07.2021
Konferencja Sprawozdawczość roczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania 2019
09.01.2019
Konferencja Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania 2019
29.05.2019
Konferencja Doskonałe raporty roczne 2019
27.11.2019
Konferencja Sprawozdawczość roczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania
09.01.2020
Webinarium "Obowiązki sprawozdawcze w czasach epidemii"
20.05.2020
Webinarium "Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych. Jak sporządzić sprawozdanie finansowe w czasach niepewności?"
27.05.2020
Webinarium "Raport półroczny w erze koronawirusa"
29.07.2020
Cykl webinariów - Wyzwania raportowania rocznego za 2020: Zamknięcie roku 2020 - sprawozdanie roczne w czasach pandemii
19.01.2021
Webinarium "Sprawozdawczość śródroczna spółek giełdowych MSSF - obecne i przyszłe wyzwania"
27.05.2021
Q&A z Webinarium "Obowiązki sprawozdawcze w czasach epidemii"
20.05.2020
Q&A z Webinarium "Raport półroczny w erze koronawirusa"
29.07.2020

Szybkie menu