Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Raporty bieżące

Informacje bieżące to zestandaryzowane zdarzenia lub stany faktyczne enumeratywnie wymienione w określonych przepisach, których zajście uruchamia po stronie emitentów obowiązek publikacji raportu bieżącego o ściśle określonej minimalnej treści i w ściśle określonym terminie. 

Obowiązki publikacji informacji bieżących przewidziane są w:

  1. Rozporządzeniu Ministra Finansów ws. informacji bieżących i okresowych – w stosunku do emitentów z rynku podstawowego GPW,
  2.  Regulaminie Giełdy – w stosunku do emitentów z rynku równoległego GPW,
  3.  Regulaminie ASO – w stosunku do emitentów z rynku ASO.

Katalog zdarzeń i stanów faktycznych wymienionych w powyższych źródłach prawa jest zbliżony do siebie i obejmuje informacje o charakterze prawno-organizacyjnym i korporacyjnym. Rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia MAR spowodowało, że z powyższych katalogów zostały usunięte zdarzenia gospodarcze, które ze swej istoty są mogą stanowić informacje poufne i powinny być w tym trybie publikowane.

Wskazane źródła prawa określają minimalną zawartość raportów zawierających informacje bieżące. Raporty bieżące powinny jednak odzwierciedlać specyfikę opisywanej sytuacji i być sporządzane w  sposób prawdziwy, rzetelny i  kompletny. W  przypadku zatem, gdy specyfika danego zdarzenia, którego dotyczy dany raport bieżący wymaga podania dodatkowych informacji emitent zamieszcza te informacje w raporcie bieżącym.

Raport bieżący przekazuje się co do zasady niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia lub powzięciu o nim informacji przez emitenta. W szczególnych przypadkach określone są terminy wyrażone w dniach po zaistnieniu określonego zdarzenia lub wystąpieniu określonego stanu faktycznego.


Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych
28.06.2021
New Connect - Regulacje Prawne
04.07.2021
Regulamin Giełdy
30.06.2021
Regulamin ASO
30.06.2021

Szybkie menu