Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Transakcje insiderów

Rozporządzenie MAR wprowadza obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji o transakcjach insiderów, czyli osób pełniących kluczowe funkcje u emitenta (osób pełniących obowiązki zarządcze) jak również osób i podmiotów z nimi powiązanych (osoby blisko związane). Obowiązek ten jest realizowany za pośrednictwem emitenta, który zawiadomienie otrzymane od osoby zobowiązanej przekazuje do publicznej wiadomości. Dla celów kontrolnych zawiadomienie takie przesyłane jest przez osobę zobowiązaną również do KNF.

Notyfikacja transakcji insiderów to środek zapobiegający nadużyciom na rynku, zwłaszcza wykorzystywaniu informacji poufnych. Publikacja informacji o tych transakcjach może również stanowić cenne źródło informacji dla inwestorów ale też stanowi dodatkowy sposób prowadzenia nadzoru nad rynkami przez właściwe organy.

Obowiązek ten dotyczy transakcji, których przedmiotem są akcje i instrumenty dłużne emitenta ale również powiązane z nimi instrumenty pochodne. Pojęcie transakcji jest natomiast rozumiane bardzo szeroko, a ich przykładowy katalog jest określony w rozporządzeniu delegowanym KE 2016/522. Sam obowiązek aktualizuje się, gdy łączna wartość transakcji w roku kalendarzowym przekroczy próg 5 000 euro. Po przekroczeniu tego progu notyfikuje się już każdą transakcję. Powiadomienie o transakcji przesyła się do emitenta i KNF niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni robocze po dniu zawarcia transakcji. Emitent powinien opublikować otrzymaną notyfikację w terminie 2 dni roboczych.

Notyfikację sporządza się przy użyciu formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia wykonawczego KE 2016/523. W przypadku zawiadomienia kierowanego do KNF do jego przesłania wykorzystuje się, zgodnie z Rozporządzeniem ESPI, elektroniczny formularz, który znajduje się na stronie internetowej KNF. W przypadku zawiadomienia kierowanego do emitenta jedynym wymogiem jest skorzystanie ze środków elektronicznych. 


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014
16.04.2014
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/522
17.12.2015
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/523
10.03.2016
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2115
27.11.2019
Konferencja „Zmiany w MAR” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG
27.03.2019
KNF - Raportowanie art. 19 MAR
31.12.2019
Q&A Notyfikacje insiderów
20.07.2021

Szybkie menu