Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Dobre Praktyki Spółek Notowanych

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW to zbiór zasad ładu korporacyjnego, czyli reguł postępowania skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do akcjonariuszy. Odnoszą się one do szeroko rozumianego zarządzania spółką a ich celem jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w materiach nie regulowanych przez prawo. 

Zasadom Dobrych Praktyk Notowanych na GPW i regulacjom z nimi związanym podlegają emitenci akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje trzecia już wersja zbioru zasad ładu korporacyjnego - Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (DPSN2021). Nowe zasady ładu korporacyjnego zostały wprowadzone Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy. Są one wynikiem pracy ekspertów wchodzących w skład Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego, reprezentujących interesy różnych grup uczestników rynku kapitałowego. DPSN2021 odzwierciedlają aktualne trendy i podążają za europejskimi regulacjami w obszarze corporate governance. Dokonane w stosunku do poprzedniej wersji zmiany uwzględniają aktualny stan prawny i najnowsze trendy z obszaru corporate governance, a także stanowią odpowiedź na postulaty uczestników rynku zainteresowanych coraz lepszym ładem korporacyjnym w spółkach giełdowych.

Stosowanie przez spółki zasad ładu korporacyjnego, zawartych w DPSN2021 jest dobrowolne (nie wynika z żadnych przepisów prawa), jednak informowanie o ich stosowaniu należy do obowiązków każdej spółki giełdowej. Obowiązek ten jest przewidziany zarówno w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych jak i w Regulaminie GPW. 

Zgodnie z § 70 ust. 6 pkt 5 ww. rozporządzenia, zamieszczone w raporcie rocznym sprawozdanie z działalności emitenta zawiera, stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania, oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego. W oświadczeniu tym wskazuje się w jakim zakresie emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego.

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu GPW, w celu zapewnienia wyczerpującej informacji o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego, emitent publikuje informację, w której wskazuje, które zasady są przez niego stosowane, a których zasad w sposób trwały nie stosuje. W odniesieniu do zasad, które nie są przez emitenta stosowane, informacja zawiera szczegółowe wyjaśnienie okoliczności i przyczyn niestosowania danej zasady. Pierwszy taki raport ws. stosowania DPSN 2021 powinien być opublikowany przez spółki giełdowe do 31 lipca 2021 r.


Cykl spotkań konsultacyjnych DPSN 2021 - wspólne czytanie: "Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami"
16.11.2020
Cykl spotkań konsultacyjnych DPSN 2021 - wspólne czytanie: "Zarząd i Rada Nadzorcza"
18.11.2020
Cykl spotkań konsultacyjnych DPSN 2021 - wspólne czytanie: "Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami"
20.11.2020
Cykl spotkań konsultacyjnych DPSN 2021 - wspólne czytanie: "Wynagrodzenia"
23.11.2020
Cykl spotkań konsultacyjnych DPSN 2021 - wspólne czytanie: "Systemy i funkcje wewnętrzne"
25.11.2020
Cykl spotkań konsultacyjnych DPSN 2021 - wspólne czytanie: "Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi"
27.11.2020
Cykl spotkań konsultacyjnych DPSN 2021 - wspólne czytanie: Podsumowanie
30.11.2020
Spotkanie konsultacyjne dotyczące DPSN 2021
15.04.2021
Webinarium "Raportowanie (nie)zgodności z DPSN2021"
29.06.2021
Webinarium "Nowe zasady ładu korporacyjnego – DPSN 2021"
19.11.2020
DPSN 2021
29.03.2021
GPW - Obowiązki informacyjne - DPSN2021
15.03.2022
Q&A z Webinarium "Nowe zasady ładu korporacyjnego - DPSN 2021"
19.11.2020
Uchwała Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
29.03.2021
Uchwała Nr 691/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
01.07.2021
Załącznik do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
20.05.2021
Regulamin Giełdy
01.07.2021
Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych
29.03.2018
Stanowisko UKNF z 15 marca 2022 r.
15.03.2022

Szybkie menu