Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
CSRD


W dniu 10 listopada 2022 r. Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym przyjął w pierwszym głosowaniu dyrektywę ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (562 głosy „za”, 60 głosów „przeciw” i 28 głosów wstrzymujących się). Do pełnego przyjęcia dyrektywy pozostało jeszcze głosowanie w Radzie UE, które jest planowane na 28 listopada br. Potem tekst dyrektywy zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE i dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po publikacji – kraje członkowskie będą mieć 18 miesięcy na jej implementację, a pierwsza sprawozdawczość według nowych zasad ma dotyczyć roku obrotowego zaczynającego się 1 stycznia 2024 i po tej dacie. Tekst w języku angielskim dostępny jest TUTAJ, a w języku polskim TUTAJ.

30 czerwca 2022 r. opublikowany został roboczy tekst dyrektywy CSRD w postaci uzgodnionej przez Radę i Parlament UE. Tekst jest dostępny tutaj. Tekst dyrektywy będzie jeszcze podlegał obróbce w zakresie formatowania i tłumaczenia na wszystkie języki obowiązujące w UE.

21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska złożyła projekt dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive, Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju). 

Projekt dyrektywy:

tekst angielski

tekst polski


17 listopada 2021 r. Komisja Europejska opublikowała podsumowanie wniosków z konsultacji, w ramach których 146 instytucji i organizacji wypowiedziało się na temat projektu Dyrektywy CSRD. Raport z podsumowaniem konsultacji jest dostępny tutaj.Wejście spółek w obowiązek raportowania pod CSRD – trzy fazy

(„za rok” oznacza za rok obrotowy zaczynający się od 1 stycznia i po tej dacie)

Faza I - za 2024 rok – raportują tylko te, które raportują pod dotychczasową NFRD (transponowaną Ustawą o rachunkowości) – obowiązek zastosowania pełnych ESRS

Raportowanie indywidualne – największe z dużych jednostek zainteresowania publicznego, które przekraczają 500 pracowników oraz jeden z progów finansowych w art. 49b ust. 1 UoR, tj. 85 mln PLN suma aktywów lub 170 mln PLN przychody netto)

Raportowanie skonsolidowane – każda jednostka zainteresowania publicznego będąca jednostką dominującą dużej grupy kapitałowej, która przekracza 500 pracowników oraz jeden z progów finansowych w art. 55 ust.2b UoR, tj.:

- z wyłączeniami konsolidacyjnymi: 85 mln PLN suma aktywów, 170 mln PLN przychody netto 

lub 

- bez wyłączeń konsolidacyjnych: 102 mln PLN suma aktywów, 204 mln PLN przychody netto 


Faza II - za rok 2025 – raportują wszystkie pozostałe duże jednostki notowane i nienotowane oraz pozostałe duże grupy kapitałowe (czyli wszelkiej wielkości jednostki dominujące dużych grup kapitałowych) - obowiązek zastosowania pełnych ESRS

Raportowanie indywidualne – pozostałe duże spółki (czyli przekraczające dowolne dwa z trzech kryteriów – 250 pracowników, progi finansowe w art. 49b ust. 1 UoR – progi jak powyżej)

Raportowanie skonsolidowane – pozostałe spółki będące jednostką dominującą dużej grupy kapitałowej (czyli jeśli grupa przekracza dowolne dwa z trzech kryteriów – 250 pracowników, progi finansowe w art. 55 ust. 2b UoR - progi jak powyżej); 

(uwaga do fazy I oraz II: jeśli spółka dominująca spełni progi do raportowania indywidualnego oraz skonsolidowanego, to pod CSRD wystarczy, że zaraportuje na poziomie grupy - nie będzie już musiała raportować na poziomie indywidualnym)


Faza III - za rok 2026 – małe i średnie spółki giełdowe oraz specyficzne rodzaje jednostek – wybór stosowania albo pełnych albo uproszczonych ESRS

tylko raportowanie indywidualne:

1) małe i średnie spółki giełdowe (przekraczające dwa z trzech progów dla mikrojednostek z art. 3 ust. 1a UoR i równocześnie nieprzekraczające dwóch z trzech progów dla dużych jednostek (250 pracowników, dwa progi finansowe z art. 49b ust.1 UoR)

Czyli jeśli przekracza dwa z trzech progów (10 pracowników, 1,5 mln PLN suma aktywów, 3 mln PLN przychody netto) oraz nie przekracza dwóch z trzech progów (250 pracowników, 85 mln PLN suma aktywów, 170 mln PLN przychody netto). Spółki te będą mogły nie sporządzać raportu przez kolejne dwa lata -  w swoim sprawozdaniu z działalności muszą wtedy podać krótkie uzasadnienie, dlaczego ta sprawozdawczość nie została sporządzona.


2) małe i niezłożone instytucje (określone w art. 4 ust. 1 pkt 145 rozporządzenia (UE) nr 575/2013) pod warunkiem, że są one dużymi jednostkami (notowanymi lub nie) lub małymi i średnimi spółkami giełdowymi

3) wewnętrzne zakłady ubezpieczeń i wewnętrzne zakłady reasekuracji (określone w art. 13 pkt 2 oraz 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE) pod warunkiem, że są one dużymi jednostkami (notowanymi lub nie) lub małymi i średnimi spółkami giełdowymi

Uwaga: wejście jednostki w zakres CSRD - wielkość jednostki jest ustalana na podstawie dwóch lat obrotowych (bieżący i poprzedni rok obrotowy) – czyli dwa lata na wejście i potem dwa lata nieprzekraczania progów, żeby wyjść z danej wielkości do niższej wielkości jednostek

Przykład: na koniec 2025 r. spółka giełdowa mająca tylko 40 pracowników – a więc nie wpadła w kryteria dla fazy I - wejdzie w obowiązek zaraportowania w fazie II, czyli za 2025 rok - jeśli na dzień bilansowy 2024 i 2025:

a) przekraczała dwa z trzech progów dla dużych jednostek - na przykład miała aktywa netto 90 mln PLN  + przychody netto 180 mln PLN 

b) lub jeśli jest spółką dominującą dużej grupy kapitałowej – grupa przekraczała dwa z trzech progów dla dużych grup kapitałowych – na przykład grupa miała średnioroczne zatrudnienie 300 pracowników + przychody netto 210 mln PLN bez wyłączeń konsolidacyjnych

Jeśli mała lub średnia spółka giełdowa ma nad sobą notowaną lub nienotowaną jednostkę dominującą wyższego szczebla dużej grupy kapitałowej, to będzie musiała gromadzić i raportować dane ESG potrzebne takiej jednostce dominującej do sporządzenia skonsolidowanej sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju już za 2024 r. lub 2025 r. (zależnie od ww. kryteriów).

Zwolnienia z raportowania pod CSRD

CSRD przewiduje zwolnienia z raportowania na poziomie indywidualnym i/lub skonsolidowanym dla spółek zależnych, jeśli mają spółkę dominującą wyższego szczebla, która obejmie ich swoją sprawozdawczością. Zwolnienie to nie będzie dostępne dla dużych spółek giełdowych. Warunki dla skorzystania z tego zwolnienia są uzależnione od tego, czy spółka dominująca jest z kraju UE, czy spoza UE.

Raporty spółek z krajów trzecich

CSRD nakłada ponadto specyficzny obowiązek na unijne jednostki zależne objęte CSRD (wszystkie duże spółki oraz małe i średnie spółki giełdowe), które mają spółkę dominującą najwyższego szczebla z kraju trzeciego (o ile jej skonsolidowane przychody netto na terenie UE przekroczyły 150 mln EUR w poprzednim i bieżącym roku obrotowym). Obowiązek polega na publikacji przez jednostkę zależną sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju sporządzonej przez spółkę dominującą najwyższego szczebla z kraju trzeciego, a w przypadku braku otrzymania takiej sprawozdawczości te jednostki zależne są zobowiązane do sporządzenia i publikacji tych informacji w zakresie w jakim je posiadają lub pozyskały wraz z oświadczeniem, iż spółka dominująca najwyższego szczebla z kraju trzeciego nie przekazała takiej sprawozdawczości. Komisja Europejska będzie publikować na swojej stronie internetowej listę spółek z krajów trzecich, które udostępniły swoją sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju do publikacji. Podobne wymogi CSRD nakłada także na duże oddziały utworzone przez jednostki z kraju trzeciego. Obowiązki te mają być zastosowane do roku obrotowego zaczynającego się od 1 stycznia 2028 i po tej dacie.

Jeśli nie masz pewności, czy i kiedy Twoja spółka wpadnie w raportowanie pod CSRD – skontaktuj się z nami – mail: regulacje@seg.org.pl
Raport na temat przyszłego kształtu europejskich standardów raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju.

8 marca 2021 r. opublikowany został raport końcowy z prac zespołu ds. opracowania podstaw nowego europejskiego standardu raportowania niefinansowego (PTF-NFRS) pracujący przy EFRAG (Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej). Raport dostępny jest tutaj. W trakcie prac zespół opracował także raport przejściowy, który jest dostępny tutaj.
Feedback statement CSRD final
17.11.2021

Szybkie menu