Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Przesunięcie stosowania ESEF

OBOWIĄZUJE

Przesunięcie stosowania ESEF

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

W dniu 19 lutego 2021 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał komunikat dotyczący statusu prawnego odroczenia obowiązku stosowania ESEF. Treść komunikatu wskazuje na wprowadzenie, na mocy poprawki Komisji Finansów Publicznych, do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw artykułu 23a. Zgodnie z proponowanym brzmieniem przepisu emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym mogą zdecydować o niestosowaniu ESEF dla raportów finansowych zaczynających się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., czyli przygotować raporty roczne na dotychczasowych zasadach. 

Z komunikatem UKNF można zapoznać się TUTAJ.

W dniu 25.02.2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa zmieniająca). Z punktu widzenia przesunięcia ESEF, istotny jest art. 24 ustawy zmieniającej (numeracja w stosunku do projektu uległa zmianie), zgodnie z którym emitent giełdowy może zdecydować o niestosowaniu ESEF do raportów rocznych oraz skonsolidowanych raportów rocznych za rok obrotowy rozpoczynający się w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r., i sporządzić te raporty na zasadach dotychczasowych. Ponadto ww. ustawa przewiduje, że przepis ten stosuje się również do raportów rocznych sporządzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu. Art. 24 ustawy zmieniającej wchodzi w życie w dniu następnym po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Treść ustawy przyjętej przez Sejm RP można znaleźć TUTAJ.

W dniu 25 marca 2021 r. Senat RP przyjął bez poprawek tekst ustawy zmieniającej a Prezydent podpisał ją 1 kwietnia 2021 r. W dniu 13 kwietnia 2021 r. ustawa zmieniająca została opublikowana w Dzienniku Ustaw. 

Z treścią ustawy zmieniającej można zapoznać się TUTAJ.


W dniu 26 lutego 2021 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano, przyjęte 16 lutego 2021 r., rozporządzenie zmieniające, któremu nadano nr 2021/337. Rozporządzenie to modyfikuje treść art. 4 ust. 7 Dyrektywy Transparency. Zgodnie z art. 2 tego rozporządzenia, państwo członkowskie może zezwolić emitentom na stosowanie wymogu ESEF w zakresie raportowania do lat obrotowych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2021 r. lub po tym dniu pod warunkiem powiadomienia Komisji Europejskiej przez państwo członkowskie o zamiarze takiego opóźnienia do dnia 19 marca 2021 r. oraz należytego uzasadnienia tego zamiaru. Wprowadzona została zatem opcja narodowa umożliwiająca państwom członkowskim przesunięcie stosowania ESEF o rok. Vacatio legis tego Rozporządzenia to 20 dni od opublikowania, co oznacza, że zmiana Dyrektywy Transparency wchodzi w życie w dniu 18 marca 2021 r. 

Z treścią rozporządzenia zmieniającego można zapoznać się TUTAJ.


W ślad za uzgodnieniem w dniu 11 grudnia 2020 r. projektu rozporządzenia zmieniającego Ministerstwo Finansów i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 15 grudnia 2020 r. wydały wspólny komunikat. W komunikacie tym podano, że w związku z COVID-19, Ministerstwo Finansów oraz UKNF zdecydowały o odsunięciu o rok obowiązku stosowania ESEF w sprawozdawczości finansowej ww. emitentów. Jednocześnie utrzymana ma zostać możliwość raportowania w tym formacie już za rok 2020. Ministerstwo Finansów we współpracy z UKNF, ma opracować przepisy implementujące unijne prawo do polskiego porządku prawnego niezwłocznie po przyjęciu zmiany Dyrektywy Transparency oraz jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Powyższy komunikat wskazuje zatem na zamiar skorzystania z opcji krajowej przez państwo polskie, ale będzie to możliwe dopiero po zakończeniu prac organów UE nad rozporządzeniem zmieniającym. Zgodnie z opinią UKNF powyższy komunikat odnosi się zarówno do obowiązku znakowania sprawozdań finansowych przy użyciu standardu Inline XBRL jak również obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych w formacie XHTML. 

Z komunikatem UKNF można zapoznać się TUTAJ

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez spółki członkowskie Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych opracowało i udostępniło zestaw pytania i odpowiedzi (Q&A) dotyczących potencjalnej możliwości przesunięcia stosowania ESEF. Przy opracowywaniu tych Q&A wykorzystano wiedzę ekspercką SEG i podmiotów współpracujących, doświadczenia organów zrzeszających emitentów z innych krajów UE jak też informacje zawarte na stronie internetowej UKNF. Odpowiedzi uwzględniały stan prawny i proceduralny aktualny na 11 lutego 2021 r. 

Z Q&A SEG można zapoznać się TUTAJ.Od jesieni 2020r. roku intencją ustawodawcy unijnego, w związku z negatywnymi skutkami COVID-19, stało się przesunięcie stosowania ESEF. Intencja ta była realizowana w ramach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 w odniesieniu do prospektu naprawy UE i określone regulacje dotyczące pośredników finansowych oraz dyrektywy 2004/109/WE w odniesieniu do stosowania jednolitego formatu elektronicznego raportowania dla rocznego sprawozdania finansowego, które pomogą wyjść z pandemii COVID-19 (dalej: rozporządzenie zmieniające), poprzez zmianę art. 4 ust. 7 Dyrektyw Transparency. Zmiana ta wprowadza opcję narodową umożliwiającą państwom członkowskim przesunięcie stosowania ESEF o rok – dla raportów za lata obrotowe zaczynające się 1 stycznia 2021 r. lub później, tj. począwszy od raportów za 2021 rok. Zmiana ta została zawarta w projekcie wypracowanym w ramach Rady UE, który następnie w dniu 

11 grudnia 2020 r. został uzgodniony w trakcie tak zwanych trilogów z Komisją Europejską 

i Parlamentem Europejskim. Zgodnie ze stanowiskiem ustawodawcy unijnego jeżeli państwo członkowskie zdecyduje się zezwolić emitentom na odroczenie o rok wymogów ESEF nie powinno to być postrzegane jako naruszenie Rozporządzenia Delegowane Komisji (UE) 2018/815, ponieważ byłoby to nadal zgodne z Dyrektywą Transparency.

Z projektem rozporządzenia zmieniającego można zapoznać się TUTAJData aktualizacji: 2024-01-11

Zobacz również:

Szybkie menu