Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

MAR - Wytyczne EUNGiPW (ESMA)

NIE OBOWIĄZUJE

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia ws. wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku - Market Abuse Regulation (MAR) Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ma przedstawić Komisji Europejskiej (uprawnionej do przyjmowania wytycznych na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1095/2010 ws. ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru) projekt Wytycznych do Rozporządzenia do dnia 3 lipca 2016 r..

Najważniejsze kwestie mające być regulowane w przedmiotowych Wytycznych:

 • przykładowy, otwarty wykaz uzasadnionych intersów emitentów, w przypadku zaistnienia których, dopuszczalne jest opóźnienie informacji poufnej - str. 20-26 Projektu
 • wskazanie sytuacji, w których opóźnienie informacji poufnej mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną - str. 26-29 Projektu

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

 

Konsultacje Projektu Wytycznych

W związku z przekazanym przez ESMA do konsultacji Projektem Wytycznych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przeprowadziło analizę przedmiotowego dokumentu i sporządziło pisemne uwagi, które w dniu 31 marca 2016 r. zostały przekazane do ESMA.


W przedmiotowym piśmie, Stowarzyszenie zwróciło szczególną uwagę na propozycje dotyczące próby stworzenia katalogu sytuacji, w których opóźnienie informacji poufnej mogłoby wprowadzać w błąd opinię publiczną. Stowarzyszenie zwróciło uwagę na niecelowość tworzenia listy jedynie przykładowych sytuacji, w których opóźnienie informacji poufnej może wprowadzać w błąd, wskazując jednocześnie, że Wytyczne powinny ustalać zamknięty katalog takich zdarzeń. Alternatywnie, SEG zaproponowało stworzenie katalogu sytuacji, w których opóźnienie informacji poufnej nie będzie wprowadzać w błąd opinii publicznej w rozumieniu przepisów MAR.

SEG podkreśliło, że stworzenie niewyczerpującej listy jedynie przykładowych sytuacji może być co najwyżej pewną wskazówką interpretacyjną w odniesieniu do przepisów dotyczących opóźniania informacji, jednak w praktyce w żaden sposób nie ułatwi emitentom prawidłowego stosowania tych przepisów i nie zmniejszy ryzyka nałożenia na nich kary za nieprawidłowe opóźnienie informacji poufnej, bowiem ocena, czy dana sytuacja mogła wprowadzać w błąd opinię publiczną będzie w całości zależeć od uznania organów władzy publicznej. Podobnie, emitenci nie będą dostatecznie chronieni również w zakresie prywatnoprawnych konsekwencji nieprawidłowego opóźnienia informacji – przy braku odpowiedniego sprecyzowania przepisów, przypadki powództw cywilnych będą częstsze, a ocena ich zasadności w większym stopniu będzie opierać się na subiektywnym przekonaniu o wprowadzeniu w błąd osób występujących z roszczeniami.

Powyższe uwagi zostały przekazane do ESMA jako indywidualne pismo Stowarzyszenia, jak również zostały wniesione jako wkład do pisma przygotowanego przez EuropeanIssuers.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią obu pism zawierających uwagi Stowarzyszenia w niniejszym przedmiocie.

Pismo Stowarzyszenia z uwagami do Projektu Wytycznych

Pismo EuropeanIssuers zawierające uwagi Stowarzyszenia

Projekt Wytycznych do MAR

W dniu 28 stycznia 2016 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował i przekazał do konsultacji Projekt Wytycznych do Rozporządzenia MAR, mających na celu doprecyzowanie sposobu prawidłowego wdrożenia i stosowania ogólnych przepisów Rozporządzenia.

Przedmiotowe Wytyczne dotyczą dwóch zasadniczych tematów, zawartych w przepisach MAR:

 • badań rynku (art. 11 ust. 11 MAR),
 • opóźniania informacji poufnej (art. 17 ust. 11 MAR).

Wytyczne precyzują m.in.

 • jakie są czynniki, które osoby, do których adresowane jest badanie rynku, muszą wziąć pod uwagę przy ocenie, czy informacje otrzymywane przez nie w toku badania rynku są informacjami poufnymi,
 • jakie czynności osoby takie powinny podjąć, jeżeli w toku badań rynku przekazana im zostaje informacja poufna,
 • w jaki sposób osoby takie powinny dokumentować fakt przekazania im informacji poufnej,
 • przykładowy, otwarty wykaz uzasadnionych intersów emitentów, w przypadku zaistnienia których, dopuszczalne jest opóźnienie informacji poufnej - str. 20-26 Projektu
 • wskazanie sytuacji, w których opóźnienie informacji poufnej mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną - str. 26-29 Projektu

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem Projektu przedmiotowych Wytycznych.

Projekt Wytycznych MAR

Podstawa prawna wydawania wytycznych

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 1095/201 ws. ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru, celu ustanowienia spójnych, wydajnych i  skutecznych praktyk nadzorczych oraz zapewnienia wspólnego, jednolitego i  spójnego stosowania prawa Unii, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (dalej: EUNGiPW lub ESMA) wydaje wytyczne i zalecenia skierowane do właściwych organów lub uczestników rynku finansowego. W stosownych przypadkach EUNGiPW przeprowadza otwarte konsultacje publiczne w  sprawie wytycznych, a  także analizuje potencjalne koszty i  korzyści z  nimi związane. 

Właściwe organy krajowe i uczestnicy rynku finansowego powinni dokładać wszelkich starań, aby zastosować się do tych wytycznych EUNGiPW. W ciągu dwóch miesięcy od wydania wytycznej lub zalecenia każ­dy właściwy organ potwierdza, czy stosuje się lub czy zamierza zastosować się do danej wytycznej lub danego zalecenia. Jeżeli właściwy organ nie stosuje się do nich ani nie zamierza się do nich zastosować, powiadamia o tym EUNGiPW, podając uzasadnienie. EUNGiPW publikuje informacje o  tym, że dany właściwy organ nie stosuje się lub nie zamierza zastosować się do danej wytycznej lub danego zalecenia. Urząd może również, w  odniesieniu do indywidualnych przypadków, podjąć decyzję o opublikowaniu przedstawionego przez właściwy organ uzasadnienia niezastosowania się do danej wytycznej lub danego zalecenia. Właściwy organ jest z wyprzedzeniem powiadamiany o takiej publikacji.

Jeżeli jest to wymagane w  wytycznej, uczestnicy rynku finansowego jasno i szczegółowo informują, czy stosują się do tej wytycznej.

Rozporządzenie 1095/201

 

Wytyczne EUNGiPW w rozporządzeniu MAR

W postanowieniach rozporządzenia MAR w kilku miejscach przewidziane zostało uprawnienie EUNGiPW do wydawania wytycznych.

Wytyczne wydawane przez EUNGiPW zgodnie z rozporzadzeniem MAR będą dotyczyły m.in.:

 • ustanowienia przykładowego, otwartego wykazu informacji, których ujawnienie jest zasadnie oczekiwane lub wymagane zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi prawa unijnego lub krajowego, zasadami rynku, umową, praktyką lub zwyczajem na odpowiednich rynkach towarowych instrumentów pochodnych lub rynkach kasowych;
 • ustanowienia przykładowego, otwartego wykazu uzasadnionych interesów emitentów;
 • ustanowienia przykładowego, otwartego wykazu sytuacji, w których opóźnienie ujawnienia informacji poufnych mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną;
 • ustanowienia przykładowego, otwartego wykazu zachowań osób, do których adresowane jest badanie rynku.

Wyżej wymienione wytyczne zostaną wydane przez EUNGiPW w późniejszym terminie.

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu