Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Zmiana Rozporządzenia wykonawczego dot. list insiderów

Data publikacji: 2022-07-18

W dniu 14 lipca 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1210 z dnia 13 lipca 2022 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014, w odniesieniu do formatu list osób mających dostęp do informacji poufnych i ich aktualizacji. Rozporządzenie to zastępuje Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/347 i wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowani, czyli 3 sierpnia 2022 r.

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2022/1210 zostało wydane w związku ze zmianą Rozporządzenia MAR, która to zmiana jest stosowana od 1 stycznia 2021 r. (MAR light). MAR light wprowadziła m.in. zmiany w zakresie prowadzenia list insiderów przez podmioty notowane na rynku rozwoju MŚP (emitenci MŚP). Polegają one na usunięciu przepisu, który zwalniał pod pewnymi warunkami takie podmioty z obowiązku prowadzenia listy insiderów i wprowadzeniu przepisu zezwalającego im prowadzenie jedynie listy osób mających stały dostęp do informacji poufnych. Państwa członkowskie w szczególnych przypadkach mogą jednak nałożyć obowiązek prowadzenia list insiderów przez emitentów MŚP, tak jak w przypadku emitentów notowanych na rynku regulowanym. Państwo polskie skorzystało z tej możliwości wprowadzając do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi art. 78j, zgodnie z którym emitent MŚP uwzględnia na liście insiderów wszystkie osoby, o których mowa w art. 18 ust. 1 lit. a rozporządzenia MAR.

Skutkiem powyższej zmiany Rozporządzenia MAR zaszła konieczność opublikowania w Rozporządzeniu wykonawczym wzorów list insiderów, które są zobowiązani prowadzić emitenci MŚP.  I tak nowe rozporządzenie wykonawcze w stosunku do tych podmiotów przewiduje, że:

  1. Listy osób mających stały dostęp do informacji poufnych w stosunku do analogicznych list prowadzonych przez emitentów notowanych na rynku regulowanym różnią się tym, że:
    • nie ma wymogu podawania daty urodzenia,
    • wprowadzono pozycję „dostęp wygasł”.
  2. Zwykłe listy insiderów (o ile emitent zdecyduje się je prowadzić lub państwo członkowskie nałoży taki wymóg) w stosunku do analogicznych list prowadzonych przez emitentów notowanych na rynku regulowanym różnią się tym, że:
    • nie ma wymogu podawania: nazwiska rodowego, nazwy i adresu przedsiębiorstwa, pełnego adresu zamieszkania, prywatnych numerów telefonów.

Należy jeszcze wskazać, że w stosunku do poprzedniego rozporządzenia wykonawczego zniknął wymóg możliwości przeszukiwania w odniesieniu do wszystkich rodzajów list insiderów. Ponadto w stosunku do list insiderów prowadzonych przez emitentów notowanych na rynku regulowanym nastąpiła kosmetyczna zamiana kolejności kolumn: „data urodzenia” została zamieniona z „krajowy numer identyfikacyjny”.

Tekst Rozporządzenia 2022/1210 znajduje się TUTAJ.

Data aktualizacji: 2022-11-23

Szybkie menu