Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Zmiana opłat GPW od emitentów

Data publikacji: 2023-12-20

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: GPW) uchwalone Uchwałą Nr 56/2043/2023 Rady Nadzorczej GPW z dnia 31 sierpnia 2023 r. Przedmiotowe zmiany Regulaminu Giełdy dotyczą części opłat, o których mowa w Załącznikach Nr 2 i 3 do Regulaminu Giełdy i wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., z zastrzeżeniem, że stawki opłat rocznych za notowanie akcji na rynku równoległym ulegać będą stopniowemu podwyższeniu, w okresie kolejnych 3 lat.

Poniżej przedstawiamy główne zmiany Tabeli Opłat, a pełna treść uchwały Rady Nadzorczej GPW znajduje się tutaj.

Zmiany w Załączniku 2 - RYNEK PODSTAWOWY


PodstawaJestBędzie
pierwsze wprowadzenie do obrotu akcji danego emitenta
6 tyś zł + opłata od wartości emisji 0,03% (min. 8 tyś zł, max. 96 tyś zł)
6 tyś zł
kolejne wprowadzenie do obrotu akcji danego emitenta
1,5 tyś zł+ opłata od wartości emisji 0,0075% (min. 5 tyś, max. 96 tyś zł)
3 tyś zł
wprowadzenie do obrotu akcji danej emisji/serii, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału 
60 tyś zł
30 tyś zł
wprowadzenie do obrotu obligacji
0,0075% wartości nominalnej emisji (min. 1,5 tyś zł, max. 30 tyś zł)
0,0075% wartości nominalnej emisji (min. 6 tyś zł, max. 50 tyś zł)
notowanie akcji – za pierwszy rok kalendarzowy
0,015% wartości emisyjnej (min. 4 tyś zł, max. 48 tyś zł)
0,02% wartości emisyjnej (min. 12 tyś zł, max. 70 tyś zł) 
notowanie akcji – za kolejne  lata kalendarzowe
0,02% wartości rynkowej (min. 9 tyś zł, max. 70 tyś zł)
0,02% wartości rynkowej (min. 12 tyś zł, max. 70 tyś zł)
notowanie obligacji* – opłata roczna
0,002% wartości nominalnej emisji (min. 0,5 tyś zł, max. 7,5 tyś zł)
0,0075% wartości nominalnej emisji (min. 3 tyś zł, max. 12 tyś zł)


Zmiany w Załączniku 3 - RYNEK RÓWNOLEGŁY

PodstawaJestBędzie
pierwsze wprowadzenie do obrotu akcji danego emitenta
6 tyś zł
bez zmian
kolejne wprowadzenie do obrotu akcji danego emitenta
2 tyś zł3 tyś zł
wprowadzenie do obrotu akcji danej emisji/serii, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału
30 tyś zł
bez zmian
wprowadzenie do obrotu obligacji
0,0075% wartości nominalnej emisji (min. 1,5 tyś zł, max. 30 tyś zł)
0,0075% wartości nominalnej emisji (min. 6 tyś zł, max. 50 tyś zł)
notowanie akcji – za pierwszy rok kalendarzowy
1,5 tyś zł
0,02% wartości emisyjnej (min. 12 tyś zł, max. 70 tyś zł)
notowanie akcji – za kolejne  lata kalendarzowe
0,02% wartości rynkowej (min. 3 tyś zł, max. 8 tyś zł)

0,02% wartości rynkowej

2024 - (min. 6 tyś zł, max. 30 tyś zł)

2025 - (min. 9 tyś zł, max. 50 tyś zł)

2026 - (min. 12 tyś zł, max. 70 tyś zł)

notowanie obligacji* – opłata roczna
0,002% wartości nominalnej emisji (min. 0,5 tyś zł, max. 7,5 tyś zł)
0,002% wartości nominalnej emisji (min. 3 tyś zł, max. 12 tyś zł)
* - za wyjątkiem obligacji Skarbu Państwa, obligacji komunalnych i obligacji EBI

Jednocześnie Zarząd GPW podjął Uchwałę Nr 1400/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie obniżenia niektórych opłat giełdowych pobieranych od emitentów na Głównym Rynku GPW. Uchwała ta ma na celu czasowe wprowadzenie obniżek w opłatach rocznych za notowanie akcji na Głównym Rynku GPW. Zgodnie z przyjętymi zasadami wysokość tych obniżek będzie uzależniona od wzrostu poziomu obrotów akcjami danej spółki w ostatnim roku w stosunku do średniego rocznego obrotu jej akcjami z poprzednich 5 lat (przy uwzględnieniu obrotów wszystkimi akcjami tej spółki na Głównym Rynku GPW i na rynku NewConnect w danym okresie). 
Obniżki dokonane uchwałą Zarządu GPW dotyczą opłat za notowanie akcji w latach kolejnych (zarówno na rynku podstawowym, jak i równoległym). Obniżka uzależniona jest od wzrostu wartości rocznych obrotów w ostatnim kalendarzowym roku w stosunku do średniej z 5 lat poprzedzających ten rok o 10%. Obniżka jest obliczana w oparciu o metodologie dwustopniową:
Stopień 1 (obniżka bazowa) – za każde pełne 10% wzrostu obrotów obniżamy o 10% opłaty rocznej, przy czym obniżka nie może być wyższa niż 30%.
Stopień 2 – (obniżka końcowa) wysokość obniżki bazowej podlega zmniejszeniu w zależności od wysokości obrotów w roku X, zgodnie z tabelą:


Obroty ogółem akcjami danej spółki w ostatnim roku
Obniżka końcowa (% obniżki bazowej)
nie więcej niż 10 mln zł
25%
powyżej 10 mln zł, jednak nie więcej niż 50 mln zł
50%
powyżej 50 mln zł, jednak nie więcej niż 250 mln zł
75%
powyżej 250 mln zł
100%
Wskazane powyżej obniżki opłat wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Pełna treść uchwały Zarządu GPW znajduje się tutaj.

Data aktualizacji: 2023-12-21

Szybkie menu