Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Stanowisko UKNF w zakresie stosowania przez Emitentów Komunikatu UKNF dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej

Data publikacji: 2021-10-06

W dniu 23 stycznia 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował Komunikat dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej (dalej: Kominikat).  

W związku z wątpliwościami w zakresie stosowania Komunikatu do spółek, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu na rynku ASO (dalej Emitenci) w dniu 28 kwietnia 2021 r. Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych skierowało do UKNF pismo z prośbą o stanowisko w powyższym zakresie. Wątpliwości SEG były podyktowane faktem, że Emitenci nie posiadają informacji prawnie chronionych, gdyż nie dotyczy ich żadna z tajemnic wymienionych w Komunikacie.

W dniu 21 września 2021 r. SEG otrzymało stanowisko UKNF w powyższym zakresie. Ze stanowiska tego wynika, że Komunikat nie stosuje się co do zasady do Emitenta nieprowadzącego działalności nadzorowanej przez KNF (czyli działającego nie na podstawie udzielonego przez KNF zezwolenia – tj. gdy bez takiego zezwolenia działalność nie mogłaby być prowadzona). Wskazówki UKNF zawarte w Komunikacie mogą być natomiast stosowane do przetwarzania informacji stanowiących informację poufną, przed jej przekazaniem do wiadomości publicznej.


Pełna treść Komunikatu TUTAJ.


Data aktualizacji: 2021-10-07

Szybkie menu