Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Grupa Robocza SEG-FSR-ZBP-PIU

Mając na uwadze dynamiczny rozwój regulacji na poziomie europejskim związanym ze zrównoważonym finansowaniem, osiąganiem celów zrównoważonego rozwoju i dążenia do osiągnięcia celów klimatycznych ustanowionych w Porozumieniu Paryskim Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Związek Banków Polskich i Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z Fundacją Standardów Raportowania powołały wspólną grupę roboczą ds. zrównoważonych finansów. 

Celem grupy będzie przygotowanie rozwiązań ułatwiających stosowanie wchodzących w najbliższym czasie przepisów, które będą wymagały przekazywania informacji i danych dotyczących zagadnień środowiska naturalnego, spraw społecznych i pracowniczych oraz ładu korporacyjnego (ESG) pomiędzy spółkami a bankami, ubezpieczycielami i innymi instytucjami finansowymi. Ponadto celem jest wypracowanie wspólnego podejścia, które będzie ograniczało zbieranie i udostępnianie danych w różnych formatach i zakresach, tak aby te same podmioty nie musiały na potrzeby różnych instytucji finansowych przygotowywać oddzielnego trybu raportowania w różnych formach.

Europejski Plan działania: finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz Europejski Zielony Ład przewidują wdrożenie szeregu regulacji prawnych zawierających nowe wymogi w zakresie ujawniania przez instytucje finansowe informacji i danych dotyczących ESG. Ich opracowanie wymagać będzie pozyskania przez banki, ubezpieczycieli i fundusze inwestycyjne szeregu szczegółowych danych od klientów korporacyjnych, a zatem będzie wymagać agregowania i opracowywania odpowiednich danych przez przedsiębiorstwa korzystające z finansowania zewnętrznego czy też będące uczestnikami rynku kapitałowego Część z tych regulacji już została uchwalona i są do nich obecnie tworzone akty wykonawcze, a część jest jeszcze w procesie legislacyjnym. Inicjatywa SEG, ZBP, PIU i FSR ma na celu przygotowanie uczestników rynku z właściwym wyprzedzeniem do wypełniania nowych obowiązków.


Pierwszym zadaniem grupy roboczej będzie analiza wymogów wynikających z Rozporządzenia 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Opublikowany niedawno i podlegający obecnie konsultacjom projekt aktu wykonawczego do tego rozporządzenia wstępnie zakłada, że instytucje finansowe będą zobligowane do raportowania 32 wskaźników dotyczących m.in.:

  • śladu węglowego
  • zużycia energii
  • relacji ze środowiskiem naturalnym
  • zużycia wody i odprowadzanych ścieków
  • wytwarzanych odpadów
  • wskaźników dysproporcji wynagrodzeń kobiet i mężczyzn
  • ochrony sygnalistów
  • staranności w zakresie ochrony praw człowieka, w tym w łańcuchu dostaw
  • przeciwdziałania korupcji i łapownictwu

Wskaźniki te będą dotyczyły danych pochodzących z wszystkich spółek w związku z obowiązkiem ujmowania przez uczestników rynku finansowego ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich działaniach i przedstawiania informacji o produktach finansowych. Rozporządzenie ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Oznacza to, że instytucje finansowe będą wymagały od spółek dostarczenia odpowiednich danych obejmujących informacje za rok 2021.

Grupa robocza powołana przez SEG, ZBP, PIU i FSR ma na celu wypracowanie rozwiązań, które ułatwią spółkom przekazywanie, a instytucjom finansowym gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych do wypełnienia wymogów rozporządzenia. 

W dalszych etapach prac grupa skupi się na pozostałych przepisach z obszaru zrównoważonych finansów, które wymagają komunikacji pomiędzy spółkami a instytucjami finansowymi oraz powiązują dostęp do finansowania ze spełnieniem przez spółki określonych kryteriów ESG.

Wypracowane wskaźniki dostępne są pod TYM linkiem.

Szybkie menu