Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Tabela nt. wdrażania przepisów w obszarze ESG


Za jaki rok należy zaraportować
Co raportować/Jakie przepisy 
Które spółki w Polsce wpadają w te przepisy po raz pierwszy 
2023

1) raportowanie niefinansowe -  dyrektywa NFRD (dowolne zasady lub standardy)

2) raportowanie taksonomii - Rozporządzenie delegowane (do rozporządzenia ws. taksonomii Sustainable Finance) ws. dwóch pierwszych celów środowiskowych

(dwa cele środowiskowe -kwalifikowalność + zgodność z dwoma celami)

3) raportowanie taksonomii - Rozporządzenie delegowane (do rozporządzenia ws. taksonomii Sustainable Finance) ws. pozostałych czterech celów środowiskowych (zaraportowanie tylko kwalifikowalności danej części swojej działalności do systematyki dla tych 4 pozostałych celów środowiskowych)

Największe JZP przekraczające 500 (średnioroczne zatrudnienie) pracowników na poziomie jednostkowym lub swojej grupy kapitałowej oraz jedno z kryteriów finansowych. Progi (próg dot. pracowników i co najmniej jeden próg finansowy) muszą być przekroczone przez dwa lata 2022 i 2023. 
2024

1) raportowanie zrównoważonego rozwoju - dyrektywa CSRD (zastosowanie pełnych ESRS)

2) raportowanie taksonomii - Rozporządzenie delegowane (do rozporządzenia ws. taksonomii Sustainable Finance) ws. dwóch pierwszych celów środowiskowych

(dwa cele środowiskowe -kwalifikowalność + zgodność z dwoma celami)

3) raportowanie taksonomii - Rozporządzenie delegowane (do rozporządzenia ws. taksonomii Sustainable Finance) ws. pozostałych czterech celów środowiskowych (zaraportowanie kwalifikowalności oraz zgodności danej części swojej działalności z systematyką dla tych pozostałych 4 celów środowiskowych)

Największe JZP przekraczające 500 pracowników (średnioroczne zatrudnienie) na poziomie jednostkowym lub swojej grupy kapitałowej oraz jedno z kryteriów finansowych (110 mln zł suma aktywów bilansu lub 220 mln zł przychody netto - to kryteria dla spółki lub dla jednostki dominującej w przypadku danych skonsolidowanych, a w przypadku danych przed konsolidacją o będzie odpowiednio 132 mln zł lub 264 mln zł).

Progi (próg dot. pracowników i co najmniej jeden próg finansowy) muszą być przekroczone za dwa lata 2023 i 2024. 

Dyrektywa delegowana KE podniosła od 2024 r. o 25% wszystkie progi finansowe określające poszczególne kategorie wielkości jednostek oraz grup kapitałowych w dyrektywie ws. rachunkowości. 

2025

1) raportowanie zrównoważonego rozwoju - dyrektywa CSRD (zastosowanie pełnych ESRS)

2) raportowanie taksonomii - Rozporządzenie delegowane (do rozporządzenia ws. taksonomii Sustainable Finance) ws. dwóch pierwszych celów środowiskowych

(dwa cele środowiskowe -kwalifikowalność + zgodność z dwoma celami)

3) raportowanie taksonomii - Rozporządzenie delegowane (do rozporządzenia ws. taksonomii Sustainable Finance) ws. pozostałych czterech celów środowiskowych

(zaraportowanie kwalifikowalności oraz zgodności danej części swojej działalności z systematyką dla tych pozostałych 4 celów środowiskowych)

Wszystkie pozostałe duże spółki i jednostki dominujące dużych grup kapitałowych - tj. spółki notowane i nienotowane przekraczające na poziomie jednostkowym lub swojej grupy kapitałowej dowolne dwa z trzech kryteriów: 250 pracowników (średnioroczne zatrudnienie), 110 mln zł suma aktywów bilansu lub 220 mln zł przychody netto - to kryteria dla spółki lub dla jednostki dominującej w przypadku danych skonsolidowanych, a w przypadku danych przed konsolidacją to będzie odpowiednio 132 mln zł lub 264 mln zł.

Dowolne dwa progi muszą być przekroczone za dwa lata 2024 i 2025.

2026

1) raportowanie zrównoważonego rozwoju - dyrektywa CSRD (zastosowanie pełnych ESRS albo uproszonych ESRS, gdy spółka skorzysta z derogacji od pełnego zakresu raportowania ESG)

2) raportowanie taksonomii - Rozporządzenie delegowane (do rozporządzenia ws. taksonomii Sustainable Finance) ws. dwóch pierwszych celów środowiskowych

(dwa cele środowiskowe -kwalifikowalność + zgodność z dwoma celami)

3) raportowanie taksonomii - w procesie finalnego przyjęcia jest Rozporządzenie delegowane ws. pozostałych czterech celów środowiskowych (zaraportowanie kwalifikowalności oraz zgodności danej części swojej działalności z systematyką dla tych pozostałych 4 celów środowiskowych)

małe i średnie spółki giełdowe z rynku regulowanego, tj. GPW – przy czym mają one prawo do wyłączenia się z tego raportowania na maksymalnie dwa lata – czyli najpóźniej muszą zaraportować za 2028 rok (i wtedy też dopiero dane taksonomiczne – to interpretacja prawna SEG-u). Są to spółki nieprzekraczające dowolnych dwóch z trzech progów dla dużych jednostek, czyli podanych w tej tabeli dla roku 2025, a równocześnie przekraczające progi dla jednostek mikro tj. dowolne dwa z trzech progów: powyżej 10 pracowników (średnioroczne zatrudnienie), 2 mln zł suma aktywów bilansu lub 4 mln zł przychody netto.

 

małe i niezłożone instytucje finansowe oraz wewnętrzne zakłady ubezpieczeń i wewnętrzne zakłady reasekuracji  - jeśli są dużymi jednostkami według progów z dyrektywy ws. rachunkowości tj. przekraczające dowolne dwa z trzech progów dla dużych jednostek, czyli podanych w tej tabeli dla roku 2025.

4) wymogi dotyczące działań i raportowania - dyrektywa Women on Boards

(obowiązek osiągnięcia do 30 czerwca 2026 r. wskaźnika 40% niedoreprezentowanej płci w radzie nadzorczej albo 33% w zarządzie i radzie nadzorczej łącznie licząc – o tym, który wskaźnik spółki mają osiągnąć decyduje każdy kraj członkowski przy transpozycji; zaraportowanie danych za 2026 rok dotyczących osiągniętego wskaźnika ma być w ramach oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego) 
Duże spółki giełdowe z rynku regulowanego GPW – ale progi inne niż w CSRD i są to spółki mające od 250 pracowników wzwyż oraz przekraczają jeden z progów finansowych (od 40 mln EUR suma aktywów bilansu lub od 53 mln EUR przychody) 

5) raportowanie m.in. luki płacowej - Equal Pay and Pay Transparency Directive – art. 9

(uwaga: za dany rok kalendarzowy a nie dany okres obrotowy – rozbieżność z CSRD)

- za 2026 rok zaraportowanie do 7 czerwca 2027 r. przez publicznych i prywatnych pracodawców mających od 250 pracowników – uwaga: raportowanie potem co roku

 

- za 2026 rok zaraportowanie d 7 czerwca 2027 r. przez publicznych i prywatnych pracodawców mających od  150 do 249 pracowników – uwaga: raportowanie potem co 3 lata

 

Ta dyrektywa będzie mieć też zastosowanie obowiązkowe przez pracodawców mających od 100 do 149 pracowników, ale dopiero za rok 2030 i potem raportowanie co 3 lata. A pracodawcy poniżej 100 pracowników – mogą raportować dobrowolnie.


Dodatkowo w dniu 24 maja 2024 r. Rada UE przyjęła dyrektywę ws. należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju (Due Diligence Directive - CSDDD) i dyrektywa oczekuje na publikację w Dzienniku Urzędowym UE. CSDDD wprowadza obowiązek należytej staranności dla określonych grup przedsiębiorstw w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom prowadzenia działalności biznesowej w zakresie praw człowieka i środowiska, w tym szczegółowe obowiązki dotyczące określonych działań przedsiębiorstw oraz przyjęcie przez przedsiębiorstwa planu transformacji związanego ze zmianami klimatycznymi i jego realizację. Przedsiębiorstwa objęte równocześnie dyrektywami CSRD i CSDDD będą raportować kwestie związane z dyrektywą CSDDD w ramach swojej sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. 

CSDDD będzie dotyczyć przedsiębiorstw z krajów UE, a także przedsiębiorstw spoza UE. Zakres tych przedsiębiorstw określono w art.2 dyrektywy i co ważne, zgodnie z ust. 5 tego artykułu przedsiębiorstwo musi przekraczać określone dwa progi za dwa lata z rzędu i analogicznie, musi przez dwa lata z rzędu nie przekraczać tych progów, aby przestać podlegać pod dyrektywę. Dodatkowo próg dotyczący liczby pracowników liczony będzie zgodnie z art.2 ust. 4, co oznacza, że do liczby pracowników trzeba będzie wliczać pracowników z agencji pracy tymczasowej oraz „innych pracowników w niestandardowych formach zatrudnienia, o ile będą spełniać kryteria statusu ‘pracownika’ zgodnie z orzecznictwem TSUE.

Na końcowym etapie prac nad CSDDD w wyniku kompromisu wprowadzono zmiany, które dotyczyły podniesienia progów określających przedsiębiorstwa, które będą objęte obowiązkami z tej dyrektywy oraz stopniowe zastosowanie przepisów – w przypadku przedsiębiorstw z siedzibą w UE zastosowanie dyrektywy będzie dotyczyć lat:

- 2027/2028 – spółki mające powyżej 5 tys. pracowników i powyżej 1,5 mld EUR przychodów netto;

- 2028/2029 - spółki mające powyżej 3 tys. pracowników i powyżej 900 mln EUR przychodów netto;

- 2029/2030 - spółki mające powyżej 1 tys. pracowników i powyżej 450 mln EUR przychodów netto.

Progi te mają też zastosowanie do jednostek dominujących najwyższego szczebla, które na poziomie grupy kapitałowej przekroczyły te progi.


*Stan na 24.06.2024 r.

Szybkie menu