Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Tabela nt. regulacji ESG w układzie tematycznym

Regulacja z obszaru ESG

Terminy zastosowania

Zakres podmiotów raportujących

Dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) – 2022/2464/UE

3 fazy zastosowania (stopniowe zastosowanie do roku obrotowego 2024, 2025 i 2026)


Wszystkie progi finansowe określające mikro, małe, średnie i duże spółki oraz małe, średnie i duże grupy kapitałowe mają być podniesione o 25% (projekt dyrektywy delegowanej KE z 13 września 2023) – dokładna wysokość progów w PLN będzie znana po transpozycji tej dyrektywy.
Ważne jest, że nowe progi mają mieć zastosowanie do sprawozdawczości finansowej oraz ESG już za 2024 rok (a więc spółki będą sprawdzać czy za 2023 i 2024 przekroczyły nowe wyższe progi- przekroczenie za dwa lata obrotowe).

CSRD wyłącza ze swojego zakresu fundusze inwestycyjne (AFI i UCITS) ale to będzie widoczne w przepisach polskich dopiero po transpozycji CSRD.


Uwaga: pośrednio CSRD będzie dotyczyć także określonych przedsiębiorstw spoza UE, ale pod wieloma warunkami i poprzez określone spółki zależne lub oddziały w UE i dopiero od roku obrotowego 2028.

Faza 1 tj. za 2024 rok – jednostki zainteresowania publicznego (art.3 ust. 1e pkt 1 do 6 ustawy o rachunkowości)

przekraczające 500 pracowników na poziomie jednostkowym lub swojej grupy kapitałowej oraz jedno z kryteriów finansowych (85 mln zł suma aktywów bilansu lub 170 mln zł przychody netto – to kryteria dla spółki lub dla jednostki dominującej w przypadku danych skonsolidowanych, a w przypadku danych przed konsolidacją to będzie odpowiednio 102 mln zł lub 204 mln zł)

 

Faza 2 tj. za 2025 rok - wszystkie pozostałe duże spółki i jednostki dominujące dużych grup kapitałowych (przekraczające dowolne dwa z trzech kryteriów dużej jednostki lub dużej grupy kapitałowej: 250 pracowników i/lub 85 mln zł suma aktywów bilansu i/lub 170 mln zł przychody netto – to kryteria dla spółki lub dla jednostki dominującej w przypadku danych skonsolidowanych, a w przypadku danych przed konsolidacją to będzie odpowiednio 102 mln zł lub 204 mln zł)

 

Faza 3 tj. za rok 2026 – uwaga: dotyczy wyłącznie raportowania na poziomie jednostkowym a nie skonsolidowanym:

- małe i średnie spółki giełdowe z rynku regulowanego, tj. GPW (małe i średnie spółki giełdowe to będą takie, które przekroczą kryteria dla jednostek mikro i nie przekroczą kryteriów dla dużych jednostek, czyli:

           1) przekroczą dowolne dwa z trzech kryteriów: 10 pracowników  i/lub 1,5 mln zł suma aktywów bilansu i/lub 3 mln zł przychody netto

          2)  nie przekroczą dowolnych dwóch z trzech kryteriów: 250 pracowników i/lub 85 mln zł suma aktywów bilansu i/lub 170 mln zł przychody netto.

- małe i niezłożone instytucje finansowe oraz wewnętrzne zakłady ubezpieczeń i wewnętrzne zakłady reasekuracji - jeśli są dużymi jednostkami (tj. przekraczają dowolne dwa z trzech kryteriów: 250 pracowników i/lub 85 mln zł suma aktywów bilansu i/lub 170 mln zł przychody netto)

Dodatkowa uwaga: MŚP notowane mogą zdecydować o maksymalnie dwuletnim wyłączeniu się z obowiązku raportowania i najpóźniej muszą zacząć raportowanie ESG za 2028 rok.

Rozporządzenie ws. taksonomii Sustainable Finance - uzupełnione przez rozporządzenie 2023/2486 wydane w Dz.U. UE w dniu 21.11.2023 - uzupełnia techniczne kryteria kwalifikacji dla pozostałych 4 celów środowiskowych

Raportowanie zgodnie z technicznymi kryteriami kwalifikacji dla pozostałych 4 celów środowiskowych

- za 2023 - zaraportowanie tylko kwalifikowalności danej części swojej działalności do systematyki dla tych 4 pozostałych celów środowiskowych

- za 2024 – pełne zaraportowanie czyli także zgodności z tą systematyką

Za dany rok raportują te spółki, które mają równocześnie obowiązek raportowania informacji niefinansowych (dyrektywa NFRD), zastąpiony obowiązkiem raportowania zrównoważonego rozwoju (ESG) – dyrektywa CSRD

Dyrektywa ws.  poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków - 2022/2381/UE (dyrektywa Women on Boards)

Obowiązek osiągnięcia do 30 czerwca 2026 r. wskaźnika 40% niedoreprezentowanej płci w radzie nadzorczej albo 33% w zarządzie i radzie nadzorczej łącznie licząc – raportowanie w oświadczeniu na temat stosowania ładu korporacyjnego

Duże spółki giełdowe z rynku regulowanego GPW – ale progi inne niż w CSRD i są to spółki mające od 250 pracowników wzwyż oraz przekraczające jeden z progów finansowych (od 40 mln EUR suma aktywów bilansu lub od 53 mln EUR przychody)

Dyrektywa ws. wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania – 2023/970/UE (Equal Pay Directive)

Fazowe zastosowanie (raportowanie m.in. luki płacowej – art. 9

uwaga: za dany rok kalendarzowy a nie dany rok obrotowy – rozbieżność z CSRD)

- za 2026 rok zaraportowanie do 7 czerwca 2027 przez publicznych i prywatnych pracodawców mających

1) od 250 pracowników + raportowanie potem co roku

2) od  150 do 249 pracowników + raportowanie potem co 3 lata

 

Pracodawcy mający między 149 a 100 pracowników zaczynają raportowanie dopiero za rok 2030 (i potem co 3 lata).

 

Projekt dyrektywy ws. należytej staranności (Due Diligence Directive) – w ostatniej fazie negocjacji

Planowane jest fazowe zastosowanie

Zakres podmiotów będzie węższy niż w przypadku dyrektywy CSRD (podmioty objęte równocześnie CSRD będą raportować dane wymagane przez tę dyrektywę w tym samym miejscu co dane ESG w ramach odrębnej sekcji sprawozdania z działalności.

Szybkie menu