Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Wytyczne KE dotyczące klimatu

Komisja Europejska opublikowała projekt nowych wytycznych dotyczących raportowania informacji związanych z zagadnieniami klimatycznymi. Nowe wytyczne nie zastąpią, a uzupełnią już obowiązujące wytyczne opublikowane w lipcu 2017 r. Zgodnie z intencją Komisji nowe wytyczne dot. spraw klimatu mają zostać opublikowane w czerwcu 2019 r. i będą dotyczyły raportów niefinansowych publikowanych przez spółki w kolejnych okresach raportowania. Zachęcamy do zapoznania się z projektem wytycznych oraz z raportem grupy ekspertów TEG, który był podstawą do stworzenia projektu wytycznych (raport dostępny tutaj).

Do 20 marca 2019 r. trwają publiczne konsultacje ww. projektu nowych wytycznych. Zachęcamy wszystkich emitentów do wzięcia w nich udziału (udział możliwy tutaj). Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na konsultacje. Prosimy o przekazywanie do SEG (w terminie do 18 marca 2019 r.) wszelkich Państwa uwag i opinii, które mogą nam posłużyć w sformułowaniu odpowiedzi na konsultacje na adres e-mail: regulacje@seg.org.pl.

 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przygotowało draft odpowiedzi na konsultacje KE w zakresie niewiążących wytycznych dot. klimatu. Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem odpowiedzi SEG na dokument konsultacyjny i o wyrażenie ewentualnych uwag do niego w terminie do dnia 20 marca 2019r. do g. 12. pod adres e-mail regulacje@seg.org.pl.

W dniu 18 czerwca 2019 r. opublikowane zostały nowe Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące raportowania niefinansowego. Wprawdzie formalnie nie są one wiążące, ale unijny organ nadzoru (ESMA) zaleca, aby krajowe organy nadzorcze dokonywały oceny raportów niefinansowych właśnie w oparciu o ten dokument. Rozbudowują one w bardzo istotny sposób wymogi raportowania i krąg podmiotów nim faktycznie objętych. Nowe Wytyczne przewidują nowe 23 ujawnienia podstawowe (tj. dotyczące wszystkich sektorów), 55 ujawnień sektorowych oraz 42 dodatkowe ujawnienia dla sektora finansowego. Wśród tych 23 ujawnień podstawowych na szczególną uwagę zasługują następujące: Raportowanie emisji CO2e w ramach Scope 3, tj. w ramach całego łańcucha wartości (czyli od wydobycia surowców, poprzez produkcję, użytkowanie, aż po utylizację lub recykling końcowego produktu). Spowoduje to, że podmioty obecnie raportujące (czyli spółki duże) będą musiały w swych raportach ująć emisje na wcześniejszych etapach produkcji, wymuszając uzyskanie takich danych od swych dostawców, co z kolei wymusi pozyskanie takich danych od ich dostawców. W efekcie również małe przedsiębiorstwa zostaną zobowiązane do wyliczania emisji CO2e na potrzeby raportowania ich obiorców. Ponadto, ujawnienia w zakresie emisji CO2e mogą w bardzo istotny sposób wpłynąć na zmiany w popycie na poszczególne produkty, a w konsekwencji na ich komponenty, powodując całkowitą przebudowę całych łańcuchów dostaw. Raportowanie przychodów i inwestycji w podziale na „zielone” i „brązowe”. Podział ten powinien zostać dokonany w oparciu o taksonomię Sustainable Finance szczegółowo definiującą wskaźniki, jakiego rodzaju działalność w danej branży może zostać uznana za zrównoważoną środowiskowo. Ujawnienie ryzyk klimatycznych. Emitenci powinni opisać wpływ ryzyk klimatycznych na model biznesowy, strategię i finansowanie spółki. Opracowanie analiz scenariuszowych, tj. możliwości funkcjonowania spółki w zmienionych warunkach klimatycznych. Przynajmniej jedna z analiz powinna przewidywać ocieplenie klimatu o ponad 2 st. C i powinna opisywać odporność modelu biznesowego spółki na zmiany rynkowe z tym związane. Opracowanie polityki klimatycznej spółki oraz przedstawienie, jakie zmiany zostały i zostaną dokonane w spółce w celu łagodzenia zmian klimatu. Zachęcamy do zapoznania z nowymi wytycznymi.Dokument konsultacyjny
04.05.2021
Projekt odpowiedzi SEG
04.05.2021

Szybkie menu