Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Rozporządzenie wykonawcze - transakcje menedżerów w okresach zamkniętych

ETAP PRAC LEGISLACYJNYCH

W rozporządzeniu (UE) nr 596/2014 powierzono Komisji uprawnienie do przyjęcia aktów delegowanych w odniesieniu do szeregu powiązanych spraw dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków centralnych państw trzecich z zakresu stosowania tego rozporządzenia, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów powodujących powstanie obowiązku podania do wiadomości publicznej informacji poufnych przez uczestników rynku uprawnień do emisji, określania właściwych organów do celów powiadomień o opóźnieniach w podawaniu do wiadomości publicznej informacji poufnych, okoliczności, w których obrót w okresie zamkniętym może być dokonywany za zgodą emitenta, oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia. 

- dotyczy art. 19 ust. 13 MAR; uregulowania dotyczące transakcji menedżerów w okresach zamkniętych zawarte są w art. 7-9 Rozporządzenia wykonawczego z dnia 17 grudnia 2015

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

Warunki określające możliwość wnioskowania przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze o zwolnienie jej przez emitenta z okresu zamkniętego zgodnie z art. 7 rozporządzenia delegowanego Komisji 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r.:

  • zajście jednej z okoliczności, o których mowa w art. 19 ust. 12 MAR,
  • wykazanie przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze, że nie można dokonać określonej transakcji w innym momencie niż w okresie zamkniętym,
  • wniosek osoby pełniącej obowiązki zarządcze o wydanie zgody emitenta na dokonanie przez nią transakcji w okresie zamkniętym oraz udzielenie takiej zgody musi być dokonane przed dokonaniem transakcji,
  • wniosek powinien być odpowiednio uzasadniony poprzez opis planowanej transakcji oraz wyjaśnienie jakie wyjątkowe okoliczności przemawiają za wydaniem zezwolenia na dokonanie transakcji. 

Wyjątkowe okoliczności uzasadniające udzielenie zwolnienia przez emitenta z okresu zamkniętego zgodnie z art. 8 rozporządzenia delegowanego Komisji 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r.:

  • potrzeba dokonania transakcji jest pilna, niemożliwa do przewidzenia oraz niezależna od osoby zobowiązanej,
  • przyczyna na charakter zewnętrzny wobec osoby pełniącej obowiązki zarządcze a osoba ta nie ma nad nią żadnej kontroli i jedynym sposobem jej zapobieżenia jest sprzedaż akcji podczas okresu zamkniętego,
  • konieczność wypełnienia zobowiązania finansowego lub zaspokojenia roszczenia finansowego,
  • wypełnienie zobowiązania wynikającego z sytuacji zaistniałej przed rozpoczęciem okresu zamkniętego.

Komisja Europejska przeprowadza prace nad przedmiotowym projektem rozporządzenia, analizując potencjalne powiązane koszty i korzyści oraz zasięgając opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych, ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010

Działalność Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych na poziomie Unii Europejskiej związana jest z aktywnością w ramach EuropeanIssuers. W ramach prac tej organizacji prowadozne były działania zmierzające między innymi do przygotowywania wspólnego stanowiska w sprawie projektu Rozporządzenia Delegowanego Komisji Europejskiej.

W rozporządzeniu (UE) nr 596/2014 powierzono Komisji uprawnienie do przyjęcia aktów delegowanych w odniesieniu do szeregu powiązanych spraw dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków centralnych państw trzecich z zakresu stosowania tego rozporządzenia, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów powodujących powstanie obowiązku podania do wiadomości publicznej informacji poufnych przez uczestników rynku uprawnień do emisji, określania właściwych organów do celów powiadomień o opóźnieniach w podawaniu do wiadomości publicznej informacji poufnych, okoliczności, w których obrót w okresie zamkniętym może być dokonywany za zgodą emitenta, oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia.

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania rozporządzenia MAR, pod względem procedur zgłaszania przypadków jego naruszeń, Komisji Europejskiej przynane zostały uprawnienia wykonawcze do określenia procedur, w tym ustaleń dotyczących podejmowania działań następczych w stosunku do sprawozdań oraz środków ochrony osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i środków ochrony danych osobowych. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 ( 1 ).

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu