Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Rodzaje transakcji, które muszą być raportowane przez menedżerów

ETAP PRAC LEGISLACYJNYCH

W rozporządzeniu (UE) nr 596/2014 powierzono Komisji uprawnienie do przyjęcia aktów delegowanych w odniesieniu do szeregu powiązanych spraw dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków centralnych państw trzecich z zakresu stosowania tego rozporządzenia, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów powodujących powstanie obowiązku podania do wiadomości publicznej informacji poufnych przez uczestników rynku uprawnień do emisji, określania właściwych organów do celów powiadomień o opóźnieniach w podawaniu do wiadomości publicznej informacji poufnych, okoliczności, w których obrót w okresie zamkniętym może być dokonywany za zgodą emitenta, oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia. 

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się szczegółowy zbiór przepisów dotyczących (art. 12 MAR):

 1. rozszerzenia wyłączenia niektórych organów publicznych i banków centralnych państw trzecich z obowiązków i
 2. zakazów określonych w rozporządzeniu (UE) nr 596/2014 dotyczących prowadzenia polityki pieniężnej, dewizowej
 3. lub zarządzania długiem publicznym;
 4. okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (UE)
 5. nr 596/2014;
 6. progów powodujących powstanie obowiązku ujawnienia informacji poufnych przez uczestników rynku uprawnień
 7. do emisji;
 8. właściwego organu do celów powiadomień o opóźnieniach w ujawnianiu informacji poufnych;
 9. okoliczności, w których obrót w okresie zamkniętym może być dokonywany za zgodą emitenta;
 10. rodzajów transakcji powodujących powstanie obowiązku powiadomienia o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. 
Szczegółowy katalog transakcji będących przedmiotem powiadomienia zawarty jest w art. 10 rozporządzenia delegowanego Komisji 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r.
Obejmuje on min:
 • nabycie, zbycie, krótką sprzedaż, subskrypcję lub wymianę,
 • podwyższenie kapitału lub emisję instrumentów dłużnych,
 • dokonane lub otrzymane darowizny lub spadki,
 • transakcje warunkowe uzależnione od spełnienia określonych warunków i faktyczne wykonanie takich transakcji,
 • transakcje, których przedmiotem są akcje lub jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w tym alternatywnych funduszy inwestycyjnych.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/522 

Komisja Europejska przeprowadza prace nad przedmiotowym projektem rozporządzenia, analizując potencjalne powiązane koszty i korzyści oraz zasięgając opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych, ustanowionej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 

Działalność Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych na poziomie Unii Europejskiej związana jest z aktywnością w ramach EuropeanIssuers. W ramach prac tej organizacji prowadozne były działania zmierzające między innymi do przygotowywania wspólnego stanowiska w sprawie projektu Rozporządzenia Delegowanego Komisji Europejskiej.

W rozporządzeniu (UE) nr 596/2014 powierzono Komisji uprawnienie do przyjęcia aktów delegowanych w odniesieniu do szeregu powiązanych spraw dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków centralnych państw trzecich z zakresu stosowania tego rozporządzenia, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów powodujących powstanie obowiązku podania do wiadomości publicznej informacji poufnych przez uczestników rynku uprawnień do emisji, określania właściwych organów do celów powiadomień o opóźnieniach w podawaniu do wiadomości publicznej informacji poufnych, okoliczności, w których obrót w okresie zamkniętym może być dokonywany za zgodą emitenta, oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia.

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania rozporządzenia MAR, pod względem procedur zgłaszania przypadków jego naruszeń, Komisji Europejskiej przynane zostały uprawnienia wykonawcze do określenia procedur, w tym ustaleń dotyczących podejmowania działań następczych w stosunku do sprawozdań oraz środków ochrony osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i środków ochrony danych osobowych. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 ( 1 ).

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu