Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

ETAP PRAC LEGISLACYJNYCH

W związku z zakończeniem prac Sejmu IX kadencji oraz zasadą dyskontynuacji prac legislacyjnych projekt ustawy w poniższym brzmieniu nie jest procedowany. 

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, stanowił on kompleksową nowelizację ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz zmierzał do zapewnienia większej skuteczności rozwiązań prawnych określających zasady tej odpowiedzialności. Celem projektu było zwiększenie efektywności tego instrumentu, zwłaszcza w odniesieniu do zwalczania poważnej przestępczości gospodarczej i skarbowej. 

Był to kolejny projekt nowelizacji tej ustawy. Poprzedni powstał w 2018 r. i wpłynął do Sejmu w styczniu 2019 r., po czym został skierowany do konsultacji. Nie został jednak uchwalony przed końcem VIII kadencji Sejmu, a w konsekwencji uległ dyskontynuacji. 

Dyskontynuacja prac legislacyjnych to zwyczajowa zasada, zgodnie z którą parlament, który kończy swoją kadencję, zamyka wszystkie sprawy, nad którymi pracował (niezależnie od tego, na jakim etapie się znajdują) i nie przekazuje ich nowemu parlamentowi.

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

W dniu 2 września 2022 r. na stronach RCL został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

Obecny projekt ustawy dokonuje zmiany definicji podmiotu zbiorowego, nie obejmując zakresem przedmiotowym m.in. małych i średnich przedsiębiorców. Rezygnuje też z zamkniętego katalogu przestępstw, za które podmiot zbiorowy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. 

Zgodnie z projektem, podmiot zbiorowy ponosić będzie odpowiedzialność:

  • za własne czyny zabronione podmiotu zbiorowego pozostające w bezpośrednim związku z prowadzoną przez ten podmiot działalnością;
  • za czyny popełnione przez członków władz, osób uprawnionych do działania lub pracowników realizujących zadania na rzecz tego podmiotu w ramach powierzonych im kompetencji, jeżeli uzyskał dzięki temu korzyść, choćby niemajątkową, lub możliwość jej uzyskania.

Warunkiem odpowiedzialności karnej podmiotu zbiorowego ma być wina, rozumiana jako:

  • brak należytej staranności w wyborze osoby będącej sprawcą przestępstwa lub nadzorze nad taką osobą lub
  • istnienie nieprawidłowości w organizacji, która umożliwiła lub ułatwiła popełnienie przestępstwa.

Stwierdzenie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za popełnienie konkretnego czynu zabronionego skutkować może nałożeniem kary pieniężnej od 10 tys. do 30 mln złotych.


Projekt ustawy umieszczony został na stronach RCL pod numerem UD421.


Data aktualizacji: 2024-02-18

Zobacz również:

Szybkie menu