Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Projekt Dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

ETAP PRAC LEGISLACYJNYCH

Projekt Dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw 

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

W dniu 1 grudnia 2022 r. kraje członkowskie przyjęły podejście ogólne (General Approach) do projektu dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Przyjęcie stanowiska Rady UE, czyli uzgodnionego między krajami członkowskimi kompromisowego tekstu projektu dyrektywy, umożliwi rozpoczęcie kolejnego etapu prac legislacyjnych, tj. negocjacji z Parlamentem Europejskim ws. przyjęcia ostatecznego tekstu dyrektywy. Mandat dla Prezydencji Rady UE oznacza, że zapisy kompromisowe (w części różniące się od projektu KE) będą punktem wyjścia do trilogów z PE, których rozpoczęcie przewiduje się w II kwartale 2023 r., gdyż PE planuje przyjąć swoje stanowisko do negocjacji z Radą dopiero pod koniec marca 2023 r.

Z istotniejszych zmian jakie Rada UE zawarła w podejściu ogólnym należy wymienić:

  • wprowadzenie stopniowego zastosowania dyrektywy (tzw. phase-in approach) – przepisy dyrektywy miałyby zastosowanie po raz pierwszy licząc od dnia wejścia w życie przepisów dyrektywy:
a) po trzech latach - tylko do największych przedsiębiorstw z UE, które zatrudniają powyżej 1 000 pracowników i mają globalne przychody netto powyżej 300 mln EUR (kryteria wielkościowe w dyrektywie należy spełnić za dwa ostatnie lata obrotowe) oraz do przedsiębiorstw spoza UE, które wygenerowały w UE przychody netto powyżej 300 mln EUR;
b) po czterech latach - do przedsiębiorstw z UE zatrudniających powyżej 500 pracowników i mających globalne przychody netto powyżej 150 mln EUR oraz do przedsiębiorstw spoza UE generujących w UE przychody netto powyżej 150 mln EUR,
c) po pięciu latach - do przedsiębiorstw z UE, które powyższych progów z lit. a i b nie przekroczyły, ale zatrudniały ponad 250 pracowników oraz osiągnęły globalne przychody netto powyżej 40 mln EUR, pod warunkiem, że co najmniej 50% tych przychodów netto uzyskano w jednym lub kilku wskazanych w projekcie dyrektywy sektorach (m.in. produkcja i sprzedaż wyrobów tekstylnych, rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, produkcja spożywcza oraz wydobycie surowców mineralnych) oraz do przedsiębiorstw spoza UE, które wygenerowały w UE przychody netto powyżej 40 mln EUR, ale nie więcej niż 150 EUR mln EUR, pod warunkiem że wygenerowano powyżej 20 mln EUR w co najmniej jednym ze wskazanych w projekcie sektorów;

  • w miejsce „łańcucha wartości” Rada wprowadziła nowe, węższe pojęcie „łańcucha działalności” (chain of activities), które jest wynikiem kompromisu pomiędzy krajami członkowskimi w kwestii zastosowania szerokiego pojęcia łańcucha wartości a znacznie węższego pojęcia łańcucha dostaw – nastąpiło przesunięcie bardziej w kierunku koncepcji łańcucha dostaw poprzez całkowite pominięcie etapu użytkowania produktów lub usług przedsiębiorstwa – jest to istotne dla określenia „zasięgu” obowiązków przedsiębiorstw w zakresie należytej staranności dla poszanowania praw człowieka i kwestii środowiskowych, które mają obejmować własną działalność przedsiębiorstw, ich jednostki zależne (jeśli przedsiębiorstwo jest jednostką dominującą) oraz ich łańcuch działalności. Zawarta w projekcie definicja łańcucha działalności obejmuje „działalność partnerów biznesowych przedsiębiorstwa działających na wyższym szczeblu łańcucha” (czyli dostawców produktów i usług na rzecz przedsiębiorstwa oraz „działających na niższym szczeblu łańcucha” (czyli m.in. dystrybucję produktów, ich transport, przechowywanie i usuwanie) z wyłączeniem działań konsumentów. W odniesieniu do regulowanych przedsiębiorstw finansowych dodano dodatkowy doprecyzowany opis działalności, które w ich przypadku będą również objęte zakresem definicji łańcucha działalności.

Głównym celem dyrektywy jest wprowadzenie obowiązku należytej staranności dla określonego zakresu przedsiębiorstw w celu przeciwdziałania faktycznym lub potencjalnym negatywnym skutkom działalności przedsiębiorstw dla poszanowania praw człowieka i kwestii środowiskowych. Ma to być osiągnięte m.in. poprzez nałożenie obowiązku stosowania tzw. należytej staranności w odniesieniu do poszanowania praw człowieka i kwestii środowiskowych na określone przedsiębiorstwa z UE i spoza UE, co z kolei powinno zwiększyć odpowiedzialność i rozliczalność tych przedsiębiorstw za negatywne skutki swojej działalności, w tym także wynikających z działań podmiotów z nimi współpracujących w ramach łańcucha działalności. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce „etap 2”.

Tekst przyjętego ogólnego podejścia dostępny jest poniżej w wersji angielskiej oraz polskiej.

General Approach ws CSDDD - wersja PL
Dostęp zablokowany
17.06.24
gwiazda - ulubione
General Approach ws CSDDD - wersja EN
Dostęp zablokowany
17.06.24
gwiazda - ulubione

23 lutego 2022 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący Dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju.  Dyrektywa ustanawia przepisy dotyczące obowiązków przedsiębiorstw dotyczących rzeczywistych i potencjalnych niekorzystnych skutków dla praw człowieka i środowiska w odniesieniu do ich własnej działalności, działalności ich jednostek zależnych oraz działalności w ramach łańcucha wartości prowadzonej za pośrednictwem podmiotów, z którymi przedsiębiorstwo utrzymuje stałe relacje biznesowe oraz odpowiedzialności za naruszenia wyżej wymienionych obowiązków.  Podmiotami zobowiązanymi do jej stosowania będą podmioty, które w ostatnim roku obrotowym, za który sporządzono roczne sprawozdanie finansowe zatrudniały średnio ponad 500 pracowników, a ich przychody netto ze sprzedaży w skali światowej przekraczały 150 mln EUR, a także przedsiębiorstwa, które nie spełniły tych wymogów, ale zatrudniały ponad 250 pracowników,  i w ostatnim roku obrotowym, za który sporządzono roczne sprawozdanie finansowe, osiągnęły przychody netto w skali światowej w wysokości ponad 40 mln EUR, pod warunkiem że co najmniej 50 % tych przychodów netto ze sprzedaży uzyskano w jednym lub kilku sektorów spośród: produkcja wyrobów tekstylnych, skór i wyrobów ze skór wyprawionych, rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, produkcja artykułów spożywczych oraz sprzedaż hurtowa płodów rolnych, żywych zwierząt, drewna, żywności i napojów, wydobycie surowców mineralnych niezależnie od miejsca ich wydobycia (w tym ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla kamiennego, węgla brunatnego (lignitu), metali i rud metali, jak również wszystkich innych niemetalicznych surowców mineralnych i produktów z kamieniołomów), produkcja podstawowych wyrobów metalowych, innych produktów z niemetalicznych surowców mineralnych i gotowych wyrobów metalowych (z wyjątkiem maszyn i urządzeń) oraz handel hurtowy surowcami mineralnymi, podstawowymi i pośrednimi produktami mineralnymi (w tym metalami i rudami metali, materiałami budowlanymi, paliwami, chemikaliami i innymi produktami pośrednimi). Podmioty te będą zobowiązane do:  uwzględniania należytej staranności w prowadzonej polityce, identyfikacji rzeczywistych lub potencjalnych niekorzystnych skutków; zapobieganie potencjalnym niekorzystnym skutkom i ich ograniczanie oraz powstrzymanie rzeczywistych niekorzystnych skutków i zminimalizowania ich zakresu, ustanowienia i stosowania procedury rozpatrywania skarg, monitorowania skuteczności prowadzonej polityki należytej staranności i środków w zakresie należytej staranności, podawania informacji na temat należytej staranności do wiadomości publicznej. 

Poprawność przestrzegania przepisów zapewniać ma organ nadzorczy, który w razie naruszeń ma prawo do nakazania zaprzestania naruszeń przepisów krajowych przyjętych na podstawie tej dyrektywy, powstrzymania się od ponownego podejmowania danego zachowania oraz, w stosownych przypadkach, podjęcia działań zaradczych proporcjonalnych do naruszenia i koniecznych do jego zaprzestania, nałożenia kar pieniężnych, przyjęcia środków tymczasowych w celu uniknięcia ryzyka poważnej i nieodwracalnej szkody. 

Pełna treść projektu dostępna jest TUTAJ.

28 marca 2022 r. Komisja Europejska otworzyła konsultacje, podczas których zbiera opinie do zaproponowanego brzmienia aktu prawnego. Zebrane opinie zostaną przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie jako wkład do debaty legislacyjnej. Swój głos w konsultacjach można wyrazić do 23 maja 2022 r. pod tym adresem. 

W dniach 26 października 2020 r. - 08 lutego 2021 r. trwały otwarte przez Komisję Europejską konsultacje w zakresie inicjatywy usprawniającej ramy prawne Unii Europejskiej dotyczące praw spółek i ładu korporacyjnego umożliwiające tworzenie długoterminowej zrównoważonej wartości. Ma ona pomóc lepiej zarządzać sprawami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju w działalności przedsiębiorstw i łańcuchami wartości w zakresie praw człowieka, praw społecznych i środowiska.

Data aktualizacji: 2022-09-30

Zobacz również:

Szybkie menu