Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Ogólny Standard Raportowania 2 - Raportowanie bieżących informacji poufnych

OBOWIĄZUJE

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

Dnia 6 kwietnia br. wydana została ostateczna wersja „Ogólnego Standardu Raportowania 2: Raportowanie bieżących informacji poufnych”, będącego kolejnym, po OSR-1 krokiem na drodze budowania środowiskowych standardów raportowania. OSR-2 stanowi zbiór kierunkowych wskazań, wspierających budowanie w spółkach indywidualnych procedur pozwalających na zbieranie, analizowanie i ocenianie cenotwórczości zdarzeń gospodarczych.
Prace nad przekazywanym w Państwa ręce dokumentem zainicjowane zostały przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, a w dalszej kolejności były kontynuowane przy udziale utworzonej pod koniec 2015 roku Fundacji Standardów Raportowania.
Dokument ten został opracowany we współpracy z całym środowiskiem emitentów, a także w konsultacji ze środowiskiem inwestorów zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych.  W efekcie przeprowadzonych pracy i konsultacji projekt OSR-2 został pozytywnie przyjęty i potwierdzony przez następujące organizacje zrzeszające uczestników rynku kapitałowego:

 • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG),
 • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII),
 • Związek Maklerów i Doradców (ZMiD),
 • Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (KIBR),
 • Izba Domów Maklerskich (IDM)
 • Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).


OSR-2 może być dla emitentów narzędziem ułatwiającym wypracowanie indywidualnej strategii wyboru i kwalifikacji informacji w ramach tzw. Indywidualnego Standardu Raportowania (ISR), opartego na nowych regulacjach obowiązków informacyjnych, wynikających z rozporządzenia MAR i dyrektywy MAD.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią OSR-2 oraz do korzystania z zawartych w nim wskazówek w tworzeniu indywidualnych procedur raportowania bieżących informacji poufnych.

Ogólny Standard Raportowania 2 - Raportowanie bieżących informacji poufnych

Projekt Ogólnego Standardu Raportowania 2 jest kolejnym, po OSR1 krokiem na drodze budowania środowiskowych standardów raportowania. Stanowi zbiór kierunkowych wskazań wspierających budowanie w spółkach indywidualnych procedur pozwalających na zbieranie, analizowanie i ocenianie cenotwórczości zdarzeń gospodarczych.


Założeniem jest, że w oparciu o ogólne rekomendacje wypracowane przez środowisko emitentów, Spółki będą przygotować i wdrażać wewnętrzne, szczegółowe procedury określające zasady raportowania wydarzeń, które mają charakter cenotwórczy.


Treść i szczegółowość projektu OSR 2 zostały skonsultowane z całym środowiskiem emitentów oraz były przedmiotem szczegółowej debaty zorganizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych ze środowiskiem prawników w ramach Kongresu Prawników Spółek, który odbył się w dniach 9-10 luty 2016r.
OSR2 został także przekazany z prośbą o opinie do Izby Domów Maklerskich, Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Związku Maklerów i Doradców, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Pragniemy podkreślić, iż OSR 2 jest drugim dokumentem, który środowisko emitentów reprezentowane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przygotowało w związku z nadchodzącymi zmianami w regulacjach dotyczących raportowania. Kolejne Standardy będą sukcesywnie przez środowisko emitentów przygotowywane, dla pokrycia wszystkich aspektów związanych z nowymi wymogami raportowania i zniwelowania wskazanej „luki regulacyjnej”. Standardy te mają stać się wyrazem dążenia środowiska emitentów do większej samoregulacji, oraz utrzymania wysokich standardów raportowania, a także lepszej współpracy z regulatorem wobec nadchodzących zmian w przepisach dotyczących obowiązków informacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą wersją projektu OSR-2, uwzględniającą opinie przekazane w toku szerokich konsultacji przeprowadzonych przez Stowarzyszenie.

Ogólny Standard Raportowania 2 - projekt po konsultacjach

W nowym systemie obowiązków raportowania konieczna jest lepsza kalibracja wymogów mających zastosowanie do różnych kategorii emitentów i ich specyfiki. Stąd też środowisko emitentów wspólnie ze środowiskiem inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych, a także z instytucjami reprezentującymi wszystkie grupy podmiotów działających na rynku kapitałowym przygotowało i wprowadziło niniejszy Ogólny Standard Raportowania 2 będący zbiorem kierunkowych zaleceń dotyczących selekcji, decyzji i raportowania informacji poufnych w określonym zakresie.

Opracowanie Indywidualnego Standardu Raportowania dla konkretnego emitenta wymaga zastosowania w szczególności OSR-2, polegającego przede wszystkim na indywidualizacji i dopasowaniu wytycznych OSR-2 do sytuacji danego emitenta, w szczególności do branży, w której działa, jego wielkości, historii, czy też płynności jego papierów wartościowych. Indywidualizacja i dopasowanie do sytuacji danego emitenta może zostać dokonana przy użyciu niewyczerpującej listy narzędzi analitycznych wskazanych w  treści OSR-2. 

Rekomendacje zawarte w OSR-2 powinny być uwzględnione w tym procesie z zachowaniem specyfiki emitenta. Kluczowe dla stosowania Indywidualnego Standardu Raportowania (ISR) jest właściwe jego wdrożenie przez danego emitenta. Tym niemniej, należy pamiętać, że zarówno OSR-2, jak i powstały w oparciu o niego ISR nie mogą być traktowane jako jedyne źródło w zakresie obowiązków informacyjnych i nie zwalniają emitenta z obowiązków nałożonych bezpośrednio przez przepisy prawa.

W związku z wejściem w życie w dniu 3 lipca 2014r. dwóch regulacji:
•    Dyrektywy 2014/57/UE w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku - MAD), oraz
•    Rozporządzenia nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR - Market Abuse Regulation),
w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy nastąpić będzie musiała całkowita zmiana systemu raportowania, któremu będą podlegać spółki notowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.


Wychodząc na przeciw tym zmianom oraz wypełniając swoją misję samoregulacyjną i edukacyjną środowisko emitentów reprezentowane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 2 lata temu podjęło prace nad przygotowaniem rekomendacji standardów raportowania, których celem stanie się wypełnienie luki regulacyjnej, która powstanie po częściowym uchyleniu w zakresie raportów bieżących obowiązującego obecnie rozporządzenia o raportach bieżących.

Nowe wymogi dotyczące obowiązków informacyjnych wynikające z Market Abuse Regulation nakładają na emitentów obowiązek dokonywania samodzielnej oceny charakteru danych dotyczących spółki, wymagając nieustannej analizy przez zarząd zachodzących zjawisk i zdarzeń pod kątem konieczności informowania o nich inwestorów. W świetle powyższego należy podkreślić, że nie jest możliwe sporządzenie wyczerpującego katalogu zdarzeń, których ujawnianie w odpowiednim momencie zapewni spółce publicznej gwarancję bezpieczeństwa prawnego.

Opracowany i zaprezentowany Ogólny Standard Raportowania 2 (OSR-2) stanowi zestawienie zdarzeń mogących spełniać kryteria informacji poufnej. Może on być narzędziem ułatwiającym wypracowanie indywidualnej strategii wyboru i kwalifikacji informacji przez konkretnego emitenta w ramach tzw. Indywidualnego Standardu Raportowania.

Zapraszamy do zapoznania się oraz wyrażenia opinii na temat przygotowanego przez Stowarzyszenie projektu Ogólnego Standardu Raportowania 1 - Raportowanie danych finansowych, który wyświetli się po kliknięciu w poniższy link.

Ogólny Standard Raportowania 2 - projekt

 

Przyczyny powstania

 

W związku z wejściem w życie w dniu 3 lipca 2014 r. dyrektywy MAD oraz rozporządzenia MAR, w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy zmieniony zostanie całkowicie system raportowania, któremu podlegać będą spółki notowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Transpozycja do prawa krajowego dyrektywy MAD powinna nastąpić do dnia 3 lipca 2016 r. Dyrektywa określa ogólne definicje nadużyć, ustanawia normy minimalne dotyczące sankcji karnych oraz reguluje odpowiedzialność osób prawnych za nadużycia. Rozporządzenie MAR będzie obowiązywało bezpośrednio we wszystkich krajach członkowskich od dnia 3 lipca 2016 r. Regulacja ta uszczegóławia postanowienia Dyrektywy MAD. Podkreślić należy, że obowiązki z niego wynikające będą dotyczyć również spółek notowanych na rynku NewConnect.

W wyniku konieczności stosowania od dnia 3 lipca 2016 r. ww. regulacji, 
w niektórych krajach członkowskich, a zwłaszcza w Polsce (z uwagi na bardzo precyzyjne dotychczas określenie wymogów informacyjnych) nastąpi fundamentalna zmiana architektury raportowania. Obydwie wskazane regulacje wymuszą fundamentalną zmianę metodologii zbierania, analizowania i raportowania wydarzeń cenotwórczych przez emitentów.

Wynikiem tych zmian będzie:

 • likwidacja dzisiaj obowiązującego rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych  w części dotyczącej raportowania zdarzeń cenotwórczych oraz 
 • istotna modyfikacja definicji informacji „poufnej”. 

Zmiany te spowodują konieczność przebudowania systemów raportowania wewnątrz spółek i przygotowania się do zupełnie nowych procedur analizy i upubliczniania informacji. Spółki muszą zatem przygotować się do zmiany polityki raportowania – i zmiany te muszą nastąpić już w bardzo niedługim czasie – do połowy 2016 r.

 

Działalność Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

 

W związku z wejściem w życie w dniu 3 lipca 2014 r. dyrektywy MAD oraz rozporządzenia MAR, w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy zmieniony zostanie całkowicie system raportowania, któremu podlegać będą spółki notowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Transpozycja do prawa krajowego dyrektywy MAD powinna nastąpić do dnia 3 lipca 2016 r. Dyrektywa określa ogólne definicje nadużyć, ustanawia normy minimalne dotyczące sankcji karnych oraz reguluje odpowiedzialność osób prawnych za nadużycia. Rozporządzenie MAR będzie obowiązywało bezpośrednio we wszystkich krajach członkowskich od dnia 3 lipca 2016 r. Regulacja ta uszczegóławia postanowienia Dyrektywy MAD. Podkreślić należy, że obowiązki z niego wynikające będą dotyczyć również spółek notowanych na rynku NewConnect.

W wyniku konieczności stosowania od dnia 3 lipca 2016 r. ww. regulacji, 
w niektórych krajach członkowskich, a zwłaszcza w Polsce (z uwagi na bardzo precyzyjne dotychczas określenie wymogów informacyjnych) nastąpi fundamentalna zmiana architektury raportowania. Obydwie wskazane regulacje wymuszą fundamentalną zmianę metodologii zbierania, analizowania i raportowania wydarzeń cenotwórczych przez emitentów.

Wynikiem tych zmian będzie:

 • likwidacja dzisiaj obowiązującego rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych  w części dotyczącej raportowania zdarzeń cenotwórczych oraz 
 • istotna modyfikacja definicji informacji „poufnej”. 

Zmiany te spowodują konieczność przebudowania systemów raportowania wewnątrz spółek i przygotowania się do zupełnie nowych procedur analizy i upubliczniania informacji. Spółki muszą zatem przygotować się do zmiany polityki raportowania – i zmiany te muszą nastąpić już w bardzo niedługim czasie – do połowy 2016 r. 

Działalność Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wypełniając swoją rolę wspierającą 
i edukacyjną w środowisku emitentów podjęło działania, mające na celu:

 • zabezpieczenie rynku przed ryzykami związanymi ze zmianą standardów raportowania, oraz 
 • wypracowanie i utrzymanie wysokich standardów raportowania pomimo nadchodzących fundamentalnych zmian w regulacjach dotyczących obowiązków informacyjnych. 

W związku z powyższym, w ciągu kilku ostatnich miesięcy Stowarzyszenie przeprowadziło liczne analizy, debaty oraz publiczne konsultacje mające na celu przygotowanie projektów Ogólnych Standardów Raportowania. Opracowywane Standardy mają stać się wyrazem dążenia środowiska emitentów do większej samoregulacji, utrzymania wysokich standardów raportowania, oraz lepszej współpracy z regulatorem wobec nadchodzących zmian w przepisach dotyczących obowiązków informacyjnych.

 

Aktualny etap prac nad projektem Ogólnego Standardu Raportowania 2

 

Aktualny etap prac nad projektem Ogólnego Standardu Raportowania 2

Zaprezentowany przez Stowarzyszenie pod koniec 2014 r. w projekt
"Ogólnego Standardu Raportowania 1 - 
 Raportowanie danych finansowych 
(dalej: „OSR 1”)"  stanowi zbiór kierunkowych wskazań wspierających budowanie
w spółkach indywidualnych procedur pozwalających na zbieranie, analizowanie i ocenianie cenotwórczości wydarzeń wyrażanych docelowo w postaci danych finansowych zawartych w raportach okresowych. Założeniem jest, że w oparciu o Ogólny Standard Raportowania 1 wypracowany przez środowisko emitentów, Spółki będą przygotować i wdrażać wewnętrzne, szczegółowe procedury określające zasady raportowania wydarzeń, które mają charakter cenotwórczy.

Projekt OSR 1 jest pierwszym dokumentem przygotowanym przez Stowarzyszenie w związku z nadchodzącymi zmianami w regulacjach dotyczących raportowania. Kolejne Standardy będą sukcesywnie przygotowywane, dla pokrycia wszystkich aspektów związanych z nowymi wymogami raportowania i zniwelowania spodziewanej „luki regulacyjnej”. 

W chwili obecnej Stowarzyszenie prowadzi prace nad przygotowaniem "Ogólnego Standardu Raportowania 2 - Raportowanie informacji cenotwórczych", który zostanie przedłożony do konsultacji w ciągu kilku najbliższych tygodni.

 

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu