Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Ogólny Standard Raportowania 1 - Raportowanie danych finansowych

OBOWIĄZUJE

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

OSR-1 opublikowany

 

We wrześniu bieżącego roku wydana została ostateczna wersja „Ogólnego Standardu Raportowania 1: Raportowanie danych finansowych”, będącego stworzonym z inicjatywy Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych przez środowisko rynku kapitałowego opracowaniem standardów samoregulacyjnych i kierunkowych wskazań, opartych na nowych regulacjach obowiązków informacyjnych, wynikających z rozporządzenia MAR i dyrektywy MAD. Dokument ten został opracowany we współpracy z całym środowiskiem emitentów, a także w konsultacji ze środowiskiem inwestorów zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych.  

Projekt OSR 1 został pozytywnie przyjęty przez organizacje zrzeszające uczestników rynku kapitałowego. OSR 1 został potwierdzony i wyrażone zostały zgody na wykorzystanie przy jego rozpowszechnianiu logotypów następujących organizacji:

 • Izba Domów Maklerskich,
 • Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami,
 • Związek Maklerów i Doradców,
 • Krajowa Izba Biegłych Rewidentów,
 • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.


OSR-1 stanowi podstawę do opracowania przez spółki własnych, wewnętrznych procedur zbierania, analizy oraz selekcji wybranych danych finansowych, które w określonych sytuacjach mogą mieć charakter informacji cenotwórczych, a zatem wymagających podania do publicznej informacji w formie raportu.


Dodatkowo, Stowarzyszenie opracowało również zestaw infografik, mających na celu usystematyzowanie pakietu nowych regulacji normujących obowiązki informacyjne oraz ułatwienie emitentom prawidłowej identyfikacji informacji cenotwórczych i stworzenie efektywnych indywidualnych procedur raportowania. Praca SEG w tym zakresie spotkała się z uznaniem nie tylko ze strony podmiotów działających na polskim rynku kapitałowym, ale również ze strony European Issuers - europejskiej instytucji zrzeszającej spółki z całego terytorium Unii Europejskiej.


Zapraszamy do zapoznania się z treścią OSR-1 i opracowanymi przez Stowarzyszenie infografikami oraz do korzystania z ich wskazówek w tworzeniu indywidualnych procedur raportowania finansowych informacji cenotwórczych.

Ogólne Standardy Raportowania 1

Ogólne Standardy Raportowania 1

Infografika Nowy System Compliance

Infografika Możliwości Wykorzystania OSR

Inforgrafika Opóźnianie Informacji Poufnej


cenotwórczość informacji finansowych - infografika

 

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną opracowaną przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych inforgrafiką, dotyczącą problematyki cenotwórczości informacji. Infografika powstała w oparciu o wyniki sondażu przeprowadzonego wśród uczestników organizowanej przez SEG konferencji "Raportowanie informacji cenotwórczych w rozumieniu MAR" i stanowi próbę identyfikacji momentu powstania informacji centwórczej w rozciągniętym w czasie procesie na przykładzie procesu negocjacji umowy.

Infografika - Ewolucja cenotwórczości w czasie

rewolucyjna zmiana regulacji dotyczących raportowania bieżącego - inforgrafika

 

Przedstawiamy kolejną infografikę systematyzującą zmiany regulacyjne wprowadzane przez Rozporządzenie Market Abuse. Stanowi ona porównawcze zestawienie obecnego i przyszłego stanu prawnego w zakresie ryzyka związanego z raportowaniem, przedmiotowo-podmiotowego zakresu normowania oraz wysokości kar. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią.

Infografika - Zmiany wynikające z MAR II

gromadzenie informacji o władzach spółki oraz ich powiązaniach rodzinnych i biznesowych

 

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną z serii inforgrafik systematyzujących nową rzeczywistość prawną, kształtowaną przez przepisy rozporządzenia i dyrektywy Market Abuse. Przedmiotowa inforgrafika prezentuje zbiorcze zestawienie najważniejszych informacji w zakresie nowych przepisów dotyczących tzw. osób blisko związanych.

Infografika - Gromadzenie informacji o władzach spółki

 ewolucja cenotwórczości w czasie

 

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną opracowaną przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych inforgrafiką, dotyczącą problematyki cenotwórczości informacji. Infografika powstała w oparciu o wyniki sondażu przeprowadzonego wśród uczestników organizowanej przez SEG konferencji "Raportowanie informacji cenotwórczych w rozumieniu MAR" i stanowi próbę identyfikacji momentu powstania informacji centwórczej w rozciągniętym w czasie procesie na przykładzie procesu negocjacji umowy.

Infografika - Ewolucja cenotwórczości w czasie

W chwili obecnej prowadzone są szerokie konsultacje z całym środowiskiem emitentów, mające na celu uzgodnienie treści i szczegółowości projektu OSR 1. Szczegółowa debata w tym przedmiocie przeprowadzona została przez Stowarzyszenie również ze środowiskiem prawników w ramach Kongresu Prawników Spółek Giełdowych, który odbył się w dniach 17-18 lutego 2015 r.

Przedmiotowy projekt OSR 1 został przekazany z prośbą o opinie także do Izby Domów Maklerskich, Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, Związku Maklerów i Doradców, Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych.

Dalsze konsultacje i finalne ustalenia treści OSR-1

W ramach procesu konsultowania i uzgodnień treści OSR-1, w trosce o zapewnienie odpowiedniej szczegółowości i wysokiej jakości przygotowywanego opracowania, zostało ono poddane szerokiej debacie na forum przedstawicieli służb finansowych emitentów w ramach Kongresu CFO w maju 2015 r., a następniena forum przedstawicieli relacji inwestorskich emitentów w ramach Kongresu Relacji Inwestorskich organizowanego przez SEG w czerwcu 2015 r.

W dalszej kolejności, przedmiotowy Projekt został poddany procesowi finalnych ustaleń z instytucjami zrzeszającymi poszczególne grupy uczestników rynku: Izbą Domów Maklerskich, Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami, Związkiem Maklerów i Doradców, Krajową Izbą Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.

Zaprezentowany przez Stowarzyszenie pod koniec 2014 r. w projekt "Ogólnego Standardu Raportowania 1 - Raportowanie danych finansowych (dalej: ''OSR 1”)"  stanowi zbiór kierunkowych wskazań wspierających budowanie w spółkach indywidualnych procedur pozwalających na zbieranie, analizowanie i ocenianie cenotwórczości wydarzeń wyrażanych docelowo w postaci danych finansowych zawartych w raportach okresowych.

Założeniem jest, że w oparciu o OSR 1 wypracowany przez środowisko emitentów, Spółki będą przygotować i wdrażać wewnętrzne, szczegółowe procedury określające zasady raportowania wydarzeń, które mają charakter cenotwórczy.

Treść i szczegółowość projektu OSR 1 są aktualnie konsultowane z całym środowiskiem emitentów, w tym były m.in. przedmiotem szczegółowej debaty zorganizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych ze środowiskiem prawników w ramach Kongresu Prawników Spółek Giełdowych, który odbył się w dniach 17-18 lutego 2015 r. Przedmiotowy projekt OSR 1 został przekazany z prośbą o opinie także do Izby Domów Maklerskich, Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, Związku Maklerów i Doradców, Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych.

Należy podkreślić, iż projekt OSR 1 jest pierwszym dokumentem, który Stowarzyszenie przygotowało w związku z nadchodzącymi zmianami w regulacjach dotyczących raportowania. Kolejne Standardy będą sukcesywnie przygotowywane przez środowisko emitentów, dla pokrycia wszystkich aspektów związanych z nowymi wymogami raportowania i zniwelowania wskazanej „luki regulacyjnej”. Standardy te mają stać się wyrazem dążenia środowiska emitentów do większej samoregulacji, oraz utrzymania wysokich standardów raportowania, a także lepszej współpracy z regulatorem wobec nadchodzących zmian w przepisach dotyczących obowiązków informacyjnych.

Ogólny Standard Raportowania 1 - Raportowanie danych finansowych

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Stowarzyszenie, coraz więcej kar na emitentów nakładanych jest przez organ nadzoru za niewłaściwe przekazywanie informacji poufnych. Dotychczasowa praktyka dowodzi, że w określonych sytuacjach informacją poufną stają się też dane finansowe, które zwyczajowo zawarte są w raportach okresowych. Sytuacja stać się może jeszcze trudniejsza wraz z wdrożeniem wskazanych powyżej zmian regulacyjnych. Wskazuje to na potrzebę wsparcia zdolności spółek do prawidłowej oceny wydarzeń mających charakter cenotwórczy – w tym w szczególności danych finansowych, które docelowo są raportowane w trybie raportów okresowych.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych podjęło szeroką weryfikację zdarzeń w celu identyfikacji parametrów i wydarzeń, które skutkują koniecznością przekazania w trybie raportu bieżącego wybranych danych finansowych publikowanych zwyczajowo w raporcie okresowym. Zgodnie z przeprowadzonymi przez SEG analizami istnieje wiele okoliczności, które powodują, że niektóre dane finansowe powinny być publikowane przez spółki niezwłocznie, jako informacja „poufna”, bez oczekiwania na zadeklarowaną wcześniej w terminarzu datę publikacji konkretnego raportu okresowego. Stanowisko takie jednoznacznie prezentowane jest inwestorów – zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych, ale także przez samych emitentów. W wyniku prac Stowarzyszenia przygotowany został projekt "Ogólnego Standardu Raportowania 1 - Raportowanie danych finansowych".,

Zapraszamy do zapoznania się oraz wyrażenia opinii na temat przygotowanego przez Stowarzyszenie projektu Ogólnego Standardu Raportowania 1 - Raportowanie danych finansowych, który wyświetli się po kliknięciu w poniższy link.

ogolny_standard_raportowania_1_projekt.pdf

Zakres Ogólnego Standardu Raportowania 1

Niniejszy Ogólny Standard Raportowania 1 (OSR 1) dotyczy zdefiniowania informacji cenotwórczych wyrażonych liczbowo w postaci danych finansowych, które zwyczajowo raportowane są w postaci raportów okresowych. Istota analizy dotyczy rodzaju danych finansowych, które powinny zostać uwzględnione oraz czynników zmienności, które spółka musi wziąć pod uwagę oceniając istotność poszczególnych danych finansowych. Oprócz zdefiniowania danych finansowych, które powinny być oceniane z punktu widzenia ich cenotwórczości, zdefiniowane zostały także poziomy ich zmienności, które będą stanowiły kryterium oceny poszczególnych danych finansowych w kontekście ich cenotwórczości.

OSR 1 stanowi więc zbiór kierunkowych wskazań wspierających budowanie w spółkach indywidualnych procedur pozwalających na zbieranie, analizowanie i ocenianie cenotwórczości wydarzeń wyrażanych docelowo w postaci danych finansowych zawartych w raportach okresowych. Obejmują one swoim zakresem następujące zagadnienia:

 • Jakie informacje finansowe mogą być informacjami cenotwórczymi, a zatem powinny być przekazywane w trybie raportu bieżącego?
 • Jakie czynniki zewnętrzne mogą wpłynąć na cenotwórczość informacji finansowych?
 • Jak mierzyć poziom cenotwórczości informacji finansowych?
 • Kiedy następuje zmiana wybranych danych finansowych w informację poufną?

W oparciu o otrzymany materiał spółki powinny stworzyć wewnętrzne procedury, w oparciu o które będą stworzone procesy pozwalające na:

 • ocenę cenotwórczości wydarzeń wyrażanych w postaci danych finansowych;
 • identyfikację momentu przekształcenia się danych finansowych w informację cenotwórczą;
 • określenie sposobu podejmowania decyzji dotyczących przekazywania wybranych danych finansowych w formie raportu bieżącego.

Wymogi Rozporządzenia MAR, które będą obowiązywać od dnia 3 lipca 2016 r. spowodują, że spółki będą musiały znacznie bardziej aktywnie podchodzić do kwestii zbierania, analizowania i selekcjonowania informacji opisujących wydarzenia gospodarcze związane z działalnością biznesową emitenta. Ponieważ przestaną istnieć dotychczasowe regulacje dotyczące raportowania bieżącego, koniecznym stanie się indywidualne ocenianie każdego zdarzenia gospodarczego z punktu widzenia jego potencjalnego wpływu na wycenę papierów wartościowych emitenta. Oznacza to, że każde zdarzenie będzie musiało być analizowane z punktu widzenia jego wpływu na dane finansowe, które docelowo będą raportowane w raportach okresowych. Oznacza to również, że mogą zaistnieć przypadki, w których zmiana niektórych danych finansowych wynikających z konkretnego zdarzenia będzie informacją cenotwórczą i powstanie obowiązek przekazania wybranych danych finansowych związanych z takim zdarzeniem w trybie raportu bieżącego, bez oczekiwania na moment przekazania raportu okresowego zgodnie z wcześniej zadeklarowanym przez emitenta terminarzem.

OSR 1 wskazuje zatem, że w określonych sytuacjach informacja finansowa powinna zostać uznana za informację cenotwórczą i powinna podlegać raportowaniu, bez oczekiwania na termin przekazania raportu okresowego. W dalszej części określone zostaną przesłanki, jakie powodują, że określona informacja finansowa powinna zostać uznana za informację cenotwórczą i podlegać raportowaniu w trybie raportu bieżącego, bez oczekiwania na termin przekazania raportu okresowego. Podkreślić należy, że podstawą oceny jakości raportowania powinna być szybkość przekazania informacji finansowej, a nie konkretna, ustalona data przekazania informacji finansowej.

Kluczowe elementy cenotwórczości informacji oraz analiza poziomu istotności informacji
 
W ramach niniejszego OSR 1 prezentowane są konkretne wydarzenia, które mogą powodować, że dane finansowe powinny być przekazywane niezwłocznie w trybie raportu bieżącego, bez oczekiwania na termin przekazania raportu okresowego. 
W szczególności analiza objęła następujące czynniki:
istotność zmiany wcześniejszych deklaracji;
odmienność od powszechnego szacowania rynku;
nieoczekiwany charakter danych;
brak możliwości utrzymania poufności.
 
W ramach prac nad OSR 1 zidentyfikowane zostały wydarzenia wyrażone poprzez wybrane dane finansowe zawarte zwyczajowo w raportach okresowych, których zaistnienie przekłada się bezpośrednio na sytuację finansową spółki i jej wyniki. 
Mogą one zatem mieć charakter wydarzenia cenotwórczego i skala ich wystąpienia powinna stać się przedmiotem analizy wewnętrznej w spółce pod kątem ich cenotwórczości. 
 
Wykorzystanie Ogólnego Standardu Raportowania 1
 
Spółki notowane powinny przygotować i wdrożyć procedury określające zasady raportowania wybranych danych finansowych, które mają charakter cenotwórczy. Procedury określające zasady raportowania wybranych danych finansowych w trybie raportu bieżącego powinny określać zasady zbierania, oceny, selekcji oraz raportowania wybranych danych finansowych, które mogą mieć charakter cenotwórczy. Przygotowując ww. procedury spółki powinny oprzeć generalne zasady tych procedur o OSR 1, który stanowi zbiór założeń wynikających z dotychczasowej praktyki rynkowej, a także oczekiwań wyrażanych w tym zakresie przez emitentów i inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. OSR 1 stanowią jedynie kierunkowe wskazania dla wewnętrznych procedur, które będą dostosowywane przez poszczególne spółki do skali działania i specyfiki konkretnej spółki: jej kapitalizacji, branży, praktyki, doświadczeń w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych oraz oczekiwań inwestorów. Efektem uwzględnienia zaleceń OSR 1 powinny stać się Indywidualne Standardy Raportowania (ISR), stanowiące wewnętrzne standardy raportowania przyjmowane odrębnie przez każdą spółkę z uwzględnieniem niniejszego OSR 1.
 
 
 

 Przyczyny powstania

W związku z przyjęciem w dniu 3 lipca 2014 r. dyrektywy MAD oraz rozporządzenia MAR, w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy zmieniony zostanie całkowicie system raportowania, któremu podlegać będą spółki notowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Transpozycja do prawa krajowego dyrektywy MAD powinna nastąpić do dnia 3 lipca 2016 r. Dyrektywa określa ogólne definicje nadużyć, ustanawia normy minimalne dotyczące sankcji karnych oraz reguluje odpowiedzialność osób prawnych za nadużycia. Rozporządzenie MAR będzie obowiązywało bezpośrednio we wszystkich krajach członkowskich od dnia 3 lipca 2016 r. Regulacja ta uszczegóławia postanowienia Dyrektywy MAD. Podkreślić należy, że obowiązki z niego wynikające będą dotyczyć również spółek notowanych na rynku NewConnect.

W wyniku konieczności stosowania od dnia 3 lipca 2016 r. ww. regulacji, 
w niektórych krajach członkowskich, a zwłaszcza w Polsce (z uwagi na bardzo precyzyjne dotychczas określenie wymogów informacyjnych) nastąpi fundamentalna zmiana architektury raportowania. Obydwie wskazane regulacje wymuszą fundamentalną zmianę metodologii zbierania, analizowania i raportowania wydarzeń cenotwórczych przez emitentów.

Wynikiem tych zmian będzie:

 • likwidacja dzisiaj obowiązującego rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych  w części dotyczącej raportowania zdarzeń cenotwórczych oraz 
 • istotna modyfikacja definicji informacji „poufnej”. 

Zmiany te spowodują konieczność przebudowania systemów raportowania wewnątrz spółek i przygotowania się do zupełnie nowych procedur analizy i upubliczniania informacji. Spółki muszą zatem przygotować się do zmiany polityki raportowania – i zmiany te muszą nastąpić już w bardzo niedługim czasie – do połowy 2016 r. 

Działalność Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wypełniając swoją rolę wspierającą 
i edukacyjną w środowisku emitentów podjęło działania, mające na celu:

 • zabezpieczenie rynku przed ryzykami związanymi ze zmianą standardów raportowania, oraz 
 • wypracowanie i utrzymanie wysokich standardów raportowania pomimo nadchodzących fundamentalnych zmian w regulacjach dotyczących obowiązków informacyjnych. 

W związku z powyższym, w ciągu kilku ostatnich miesięcy Stowarzyszenie przeprowadziło liczne analizy, debaty oraz publiczne konsultacje mające na celu przygotowanie projektów Ogólnych Standardów Raportowania. Opracowywane Standardy mają stać się wyrazem dążenia środowiska emitentów do większej samoregulacji, utrzymania wysokich standardów raportowania, oraz lepszej współpracy z regulatorem wobec nadchodzących zmian w przepisach dotyczących obowiązków informacyjnych.

Ogólny Standard Raportowania 1 - Raportowanie danych finansowych

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Stowarzyszenie, coraz więcej kar na emitentów nakładanych jest przez organ nadzoru za niewłaściwe przekazywanie informacji poufnych. Dotychczasowa praktyka dowodzi, że w określonych sytuacjach informacją poufną stają się też dane finansowe, które zwyczajowo zawarte są w raportach okresowych. Sytuacja stać się może jeszcze trudniejsza wraz z wdrożeniem wskazanych powyżej zmian regulacyjnych. Wskazuje to na potrzebę wsparcia zdolności spółek do prawidłowej oceny wydarzeń mających charakter cenotwórczy – w tym w szczególności danych finansowych, które docelowo są raportowane w trybie raportów okresowych.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych podjęło szeroką weryfikację zdarzeń w celu identyfikacji parametrów i wydarzeń, które skutkują koniecznością przekazania w trybie raportu bieżącego wybranych danych finansowych publikowanych zwyczajowo w raporcie okresowym. Zgodnie z przeprowadzonymi przez SEG analizami istnieje wiele okoliczności, które powodują, że niektóre dane finansowe powinny być publikowane przez spółki niezwłocznie, jako informacja „poufna”, bez oczekiwania na zadeklarowaną wcześniej w terminarzu datę publikacji konkretnego raportu okresowego. Stanowisko takie jednoznacznie prezentowane jest inwestorów – zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych, ale także przez samych emitentów. W wyniku prac Stowarzyszenia przygotowany został projekt "Ogólnego Standardu Raportowania 1 - Raportowanie danych finansowych".

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu