Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Ogólne Standardy Raportowania

NIE OBOWIĄZUJE

 Przyczyny powstania

W związku z wejściem w życie w dniu 3 lipca 2014 r. dyrektywy MAD oraz rozporządzenia MAR, w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy zmieniony zostanie całkowicie system raportowania, któremu podlegać będą spółki notowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Transpozycja do prawa krajowego dyrektywy MAD powinna nastąpić do dnia 3 lipca 2016 r. Dyrektywa określa ogólne definicje nadużyć, ustanawia normy minimalne dotyczące sankcji karnych oraz reguluje odpowiedzialność osób prawnych za nadużycia. Rozporządzenie MAR będzie obowiązywało bezpośrednio we wszystkich krajach członkowskich od dnia 3 lipca 2016 r. Regulacja ta uszczegóławia postanowienia Dyrektywy MAD. Podkreślić należy, że obowiązki z niego wynikające będą dotyczyć również spółek notowanych na rynku NewConnect.

W wyniku konieczności stosowania od dnia 3 lipca 2016 r. ww. regulacji,
w niektórych krajach członkowskich, a zwłaszcza w Polsce (z uwagi na bardzo precyzyjne dotychczas określenie wymogów informacyjnych) nastąpi fundamentalna zmiana architektury raportowania. Obydwie wskazane regulacje wymuszą fundamentalną zmianę metodologii zbierania, analizowania i raportowania wydarzeń cenotwórczych przez emitentów.

Wynikiem tych zmian będzie:

  • likwidacja dzisiaj obowiązującego rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych  w części dotyczącej raportowania zdarzeń cenotwórczych oraz 
  • istotna modyfikacja definicji informacji „poufnej”. 

Zmiany te spowodują konieczność przebudowania systemów raportowania wewnątrz spółek i przygotowania się do zupełnie nowych procedur analizy i upubliczniania informacji. Spółki muszą zatem przygotować się do zmiany polityki raportowania – i zmiany te muszą nastąpić już w bardzo niedługim czasie – do połowy 2016 r. 

 

Działalność Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wypełniając swoją rolę wspierającą
i edukacyjną w środowisku emitentów podjęło działania, mające na celu:

  • zabezpieczenie rynku przed ryzykami związanymi ze zmianą standardów raportowania, oraz 
  • wypracowanie i utrzymanie wysokich standardów raportowania pomimo nadchodzących fundamentalnych zmian w regulacjach dotyczących obowiązków informacyjnych. 

W związku z powyższym, w ciągu kilku ostatnich miesięcy Stowarzyszenie przeprowadziło liczne analizy, debaty oraz publiczne konsultacje mające na celu przygotowanie projektów Ogólnych Standardów Raportowania. Opracowywane Standardy mają stać się wyrazem dążenia środowiska emitentów do większej samoregulacji, utrzymania wysokich standardów raportowania oraz lepszej współpracy z regulatorem wobec nadchodzących zmian w przepisach dotyczących obowiązków informacyjnych.

 

Ogólny Standard Raportowania 1 - Raportowanie danych finansowych

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Stowarzyszenie, coraz więcej kar na emitentów nakładanych jest przez organ nadzoru za niewłaściwe przekazywanie informacji poufnych. Dotychczasowa praktyka dowodzi, że w określonych sytuacjach informacją poufną stają się też dane finansowe, które zwyczajowo zawarte są w raportach okresowych. Sytuacja stać się może jeszcze trudniejsza wraz z wdrożeniem wskazanych powyżej zmian regulacyjnych. Wskazuje to na potrzebę wsparcia zdolności spółek do prawidłowej oceny wydarzeń mających charakter cenotwórczy – w tym w szczególności danych finansowych, które docelowo są raportowane w trybie raportów okresowych.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych podjęło szeroką weryfikację zdarzeń w celu identyfikacji parametrów i wydarzeń, które skutkują koniecznością przekazania w trybie raportu bieżącego wybranych danych finansowych publikowanych zwyczajowo w raporcie okresowym. Zgodnie z przeprowadzonymi przez SEG analizami istnieje wiele okoliczności, które powodują, że niektóre dane finansowe powinny być publikowane przez spółki niezwłocznie, jako informacja „poufna”, bez oczekiwania na zadeklarowaną wcześniej w terminarzu datę publikacji konkretnego raportu okresowego. Stanowisko takie jednoznacznie prezentowane jest inwestorów – zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych, ale także przez samych emitentów. W wyniku prac Stowarzyszenia przygotowany został projekt "Ogólnego Standardu Raportowania 1 - Raportowanie danych finansowych".

Projekt Ogólnego Standardu Raportowania 1 (dalej: „OSR 1”)  stanowi zbiór kierunkowych wskazań wspierających budowanie w spółkach indywidualnych procedur pozwalających na zbieranie, analizowanie i ocenianie cenotwórczości wydarzeń wyrażanych docelowo w postaci danych finansowych zawartych w raportach okresowych.

Założeniem jest, że w oparciu o Ogólny Standard Raportowania 1 wypracowany przez środowisko emitentów, Spółki będą przygotować i wdrażać wewnętrzne, szczegółowe procedury określające zasady raportowania wydarzeń, które mają charakter cenotwórczy.

Projekt OSR 1 jest pierwszym dokumentem przygotowanym przez Stowarzyszenie w związku z nadchodzącymi zmianami w regulacjach dotyczących raportowania. Kolejne Standardy będą sukcesywnie przygotowywane, dla pokrycia wszystkich aspektów związanych z nowymi wymogami raportowania i zniwelowania spodziewanej „luki regulacyjnej”.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią, procesem powstania oraz konsultacji, przygotowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych projektu "Ogólnego Standardu Raportowania 1 - Raportowanie danych finansowych", który wysiwetli się po kliknięciu w poniższy link.

Ogólny Standard Raportowania 1

 

Ogólny Standard Raportowania 2 - Raportowanie informacji cenotwórczych

W chwili obecnej Stowarzyszenie prowadzi prace nad przygotowaniem "Ogólnego Standardu Raportowania 2 - Raportowanie informacji cenotwórczych", który zostanie przedłożony w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Zapraszamy do zapoznania się aktualnym etapem procesu powstania projektu "Ogólnego Standardu Raportowania 2 - Raportowanie informacji cenotwórczych", który wysiwetli się po kliknięciu w poniższy link.

Ogólny Standard Raportowania 2

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

Więcej informacji wkrótce.

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu