Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Implementacja Transparency - zmiana rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

ETAP PRAC LEGISLACYJNYCH

Zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133) dalej „rozporządzenie” mają na celu dostosowanie jego brzmienia do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/50/UE z dnia 22 października 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym (tzw. dyrektywa Transparency II)

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

Konferencja uzgodnieniowa

Dnia 14 grudnia 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Finansów odbyła się konferencja uzgodnieniowa przedmiotowego Projektu rozporządzenia, w którym udział wzięli również przedstawiciele Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Wszystkie uwagi zgłoszone w toku dyskusji podczas konferencji, zostały przez Ministerstwo uwzględnione.

 

Konsultacje Projektu rozporządzenia

Podczas konsultacji publicznych i opiniowania uwagi do projektu zgłosiły Rządowe Centrum Legislacji i Komisja Nadzoru Finansowego, która w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem przedstawiła Ministerstwu również stanowisko wobec przedmiotowej regulacji zajmowane przez SEG. Zgłoszone uwagi, zarówno o charakterze redakcyjno-legislacyjnym, doprecyzowującym, jak i merytorycznym, zostały poddane szczegółowej analizie na poziomie Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego.

W dalszej kolejności przedmiotowy Projekt przekazany został do weryfikacji Komisji Prawniczej, z prośbą o zgłoszenie zastrzeżeń.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą wersją Projektu, ustaloną po zakończeniu etapu konsultacji.

Projekt rozporządzenia po konsultacjach

 

Skierowanie Projektu do podpisu Ministra Finansów

W dniu 19 maja 2016 r. Projekt rozporządzenia w ustalonej ostatecznie wersji został przekazany do podpisu Ministra Finansów.

Zapraszamy do zapoznania się z finalnymi efektami prac nad rozporządzeniem.

Projekt rozporządzenia - wersja finalna

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, w ramach uzgadniania treści projektu, podjęło aktywną współpracę z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. Stanowisko odnoszące się do przedmiotowego Projektu, przedstawione przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, zostało ujęte w uwagach przekazanych przez Urząd Ministerstwu. W szczególności uwzględniona została konieczność redukcji obciążeń nakładanych na emitentów, tam, gdzie obowiązki te nie mają istotnego znaczenia, zdecydowano o zniesieniu obowiązku przekazywania raportów kwartalnych oraz skonsolidowanych raportów kwartalnych za ostatni kwartał roku obrotowego. W tym celu dokonano zmiany § 101 ust. 2 oraz uchylone zostały § 101 ust. 3 oraz § 102. 

Podobnie, mając na uwadze potrzebę redukowania obciążeń emitentów oraz zmianę terminu publikacji raportu półrocznego, wydłużonego z dwóch do trzech miesięcy, wydłużony został również termin na przekazanie do publicznej wiadomości raportów kwartalnych z 45 do 60 dni (nowe brzmienie § 101 ust. 1 zmienianego rozporządzenia).


Nowe brzmienie § 101 ust. 7 i 8 rozporządzenia wynikają z wprowadzonego art. 1 pkt 4 akapit pierwszy dyrektywy 2013/50/UE nowego brzmienia art. 5 ust. 1 dyrektywy 2004/109/WE, wydłużającego termin przekazania półrocznego sprawozdania finansowego z dwóch do trzech miesięcy.


Dodawany w § 101 rozporządzenia ust. 10a ma na celu wprowadzenie terminu przekazywania przez emitentów sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej. Przekazanie tych sprawozdań, zgodnie z nowym brzmieniem art. 6 dyrektywy 2004/109/WE, powinno nastąpić nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, którego sprawozdanie dotyczy.

 

W związku z implementacją dyrektywy 2013/34/UE, należało dostosować definicję podmiotu powiązanego, poprzez odniesienie się do MSR (art. 2 pkt 3 dyrektywy 2013/34/UE). W konsekwencji, zmiany wymagał również § 91 ust. 6 pkt 18 rozporządzenia.
Brzmienie § 6 ust. 5 rozporządzenia zostało zmienione w celu nałożenia obowiązku jak najszybszego przekazania, w formie raportu bieżącego, informacji o korekcie dotyczącej zatwierdzonego przez organ zatwierdzający raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego, niezależnie od momentu dokonania tej korekty w raporcie okresowym.

Dyrektywa 2013/50/UE dokonuje istotnej zmiany dotychczasowego brzmienia art. 3 dyrektywy 2004/109/WE. Polega ona na wprowadzeniu zakazu ustanawiania przez państwa macierzyste obowiązków publikacji raportów okresowych innych niż raporty roczne i raporty półroczne. Jednocześnie, w drodze wyjątku od powyższego zakazu, dyrektywa 2013/50/UE przewiduje możliwość nałożenia obowiązku przekazywania raportów okresowych innych niż wspomniane wyżej pod warunkiem, że dodatkowe okresowe informacje finansowe nie stanowią nieproporcjonalnego obciążenia finansowego w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, a treść wymaganych dodatkowych informacji finansowych jest proporcjonalna do czynników przyczyniających się do podejmowania decyzji inwestycyjnych przez inwestorów. W związku z powyższym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przeprowadził konsultacje z uczestnikami rynku w zakresie oceny, czy utrzymanie przepisów nakładających obowiązek publikacji raportów kwartalnych spełniałoby warunki, o których mowa w art. 3 ust. 1 a dyrektywy 2004/109/WE. Spółki publiczne zostały zapytane o:
a)    koszty sporządzania raportów kwartalnych w stosunku do całości kosztów ponoszonych z tytułu wykonywania obowiązków informacyjnych, oraz
b)    koszty sporządzania raportów kwartalnych w stosunku do kosztów sporządzania wszystkich raportów okresowych.
Odpowiedzi udzielone przez spółki na pierwsze pytanie wskazały, że udział kosztów związanych ze sporządzaniem raportów kwartalnych średnio wynosił 18,6 %. Z odpowiedzi na drugie pytanie średni udział kształtował się na poziomie 25,9 %.
Na podstawie tych danych przyjęto, że dodatkowe okresowe informacje finansowe (raporty kwartalne) nie będą stanowić nieproporcjonalnego obciążenia finansowego dla spółek publicznych, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Projektu rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia

Dnia 4 maja 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana została ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i niektórych innych ustaw - m.in. ustawy o ofercie publicznej, która wejdzie w życie 3 czerwca 2016 r.. Przedmiotowa ustawa dokonała zmian w obszarach:

  • zmiany definicji „państwa macierzystego” oraz procedury wyboru przez emitenta tego państwa i zawiadamiania o tym wyborze
  • zawiadamiania o znacznych pakietach praw głosu w spółce publicznej
  • nakładania kar i stosowania środków administracyjnych za naruszenia przepisów wynikających z dyrektywy 2004/109/WE;
  • a także obowiązku emitenta prowadzącego działalność w przemyśle wydobywczym lub w przemyśle pozyskiwania drewna z lasów pierwotnych  corocznego ujawniania płatności.


Kluczowe dla faktycznego funkcjonowania powyższych zmian w porządku prawnym jest przyjęcie aktu wykonawczego, doprecyzowującego zapisy ustawy. W związku z powyższym, w Ministerstwie Finansów rozpoczęły się prace nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Data aktualizacji: 2021-10-05

Zobacz również:

Szybkie menu