Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

DPSN 2021

OBOWIĄZUJE

Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje trzecia już wersja zbioru zasad ładu korporacyjnego - Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (DPSN2021). Nowe zasady ładu korporacyjnego zostały wprowadzone Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r. Są one wynikiem pracy ekspertów wchodzących w skład Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego, reprezentujących interesy różnych grup uczestników rynku kapitałowego. DPSN2021 odzwierciedlają aktualne trendy i podążają za europejskimi regulacjami w obszarze corporate governance. Dokonane w stosunku do poprzedniej wersji zmiany uwzględniają aktualny stan prawny i najnowsze trendy z obszaru corporate governance, a także stanowią odpowiedź na postulaty uczestników rynku zainteresowanych coraz lepszym ładem korporacyjnym w spółkach giełdowych.

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka

29 marca 2021 r. Rada Giełdy przyjęła Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021. Dokument ten został przygotowany przez Giełdę działającą wraz z Komitetem ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW. Nad DPSN 2021 pracowali eksperci reprezentujący różne grupy uczestników rynku kapitałowego, a główną zmianą w stosunku do poprzedniej wersji tego dokumentu jest przebudowa jego struktury (rezygnacja z podziału na rekomendacje i zasady) oraz uwzględnienie zagadnień raportowania niefinansowego (kwestie ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju, różnorodności, równości wynagrodzeń). Nowe Dobre Praktyki podzielone będą na rozdziały zawierające zasady ogólne, które wskazywać będą cele, do których powinna dążyć spółka oraz zasady szczegółowe, które podlegać będą raportowaniu. 

DPSN 2021 wejdą w życie 1 lipca 2021 r. Sposób wypełniania regulacji dotyczących zasad ładu korporacyjnego będzie monitorowany przez Giełdę.

Z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 można zapoznać się TUTAJ

Aby ułatwić emitentom rozumienie i stosowanie nowych zasad, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zorganizowało spotkanie konsultacyjne dotyczące DPSN 2021, które odbędzie się w dniu 15.04.2021 r. Ze szczegółami spotkania można zapoznać się TUTAJ.W dniu 16 czerwca 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformował o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zmian w Regulaminie Giełdy uchwalonych Uchwałą Nr 14/1835/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy. Przedmiotowe zmiany polegają na modyfikacji jego postanowień w zakresie odnoszącym się do modelu obowiązków informacyjnych spoczywających na spółkach giełdowych w związku z ich podleganiem zasadom ładu korporacyjnego. Zmiany te ostatecznie potwierdziły, że DPSN 2021 zaczną obowiązywać od dnia 1 lipca 2021 r. a emitenci zobowiązani są opublikować systemem EBI informację na temat ich stosowania, nie później niż do dnia 31 lipca 2021 r.

DPSN 2021 zostały przyjęte przez Radę Giełdy w dniu 29 marca 2021 r i są kolejną wersja zbioru zasad ładu korporacyjnego, którym od 2002 roku podlegają spółki notowane na Głównym Rynku GPW.

W związku z powyższymi zmianami w dniu 29 czerwca 2021 r. SEG organizuje dla spółek członkowskich webinarium, na którym wyjaśnimy jak prawidłowo wykonać obowiązek publikacji na temat stosowania DPSN 2021.

Poniżej przydatne linki:

DPSN 2021

Komunikat GPW

Webinarium "Raportowanie (nie)zgodności z DPSN2021" - 29.06.2021 r.


W związku z zakończeniem działań formalnych dotyczących wdrażania nowego kodeksu ładu korporacyjnego DPSN2021, do końca lipca spółki notowane na GPW zobowiązane są do opracowania raportów dotyczących (nie)stosowania poszczególnych zasad. SEG oferuje spółkom członkowskim wsparcie merytoryczne w tym zakresie. Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres regulacje@seg.org.pl.

DPSN2021 to nie tylko nowy zestaw dobrych praktyk ładu korporacyjnego, ale także nowa jakość przejrzystości raportów emitentów w tym zakresie. Deklaracje spółek dotyczące (nie)stosowania DPSN2021 będą łatwo dostępne dla inwestorów, pozwolą na intuicyjną ocenę poszczególnych emitentów i w coraz większym stopniu przekładać się będą na podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Pierwsze raporty spółek zostały już opublikowane, dzięki czemu możliwa jest praktyczna ocena funkcjonalności Skanera DPSN.

Szczegółowy opis funkcjonalności przedstawiony został przez Prezesa SEG w felietonie w Parkiecie dostępnym TUTAJ. Zachęcamy do lektury.W dniu 30 listopada 2020 r. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przekazało pismo z uwagami do projektu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Kształt pisma uwzględnia uwagi przekazane podczas przeprowadzonych w dniach 16.11-30.11.2020 r. siedmiu spotkań konsultacyjnych ze spółkami członkowskimi.

Przypominamy, że projekt DPSN2021 został przygotowany przez działający przy Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. Komitet ds. Ładu Korporacyjnego i został przekazany do konsultacji środowiska rynku kapitałowego 6 listopada 2020 r. Do projektu dołączono także objaśnienia do wybranych zasad zawartych w projekcie, które będą stanowić podstawę do opracowania dokumentu towarzyszącego DPSN2021. Wejście w życie DPSN2021 planowane jest na początek 2021 roku, z zachowaniem okresu przejściowego umożliwiającego spółkom giełdowym dostosowanie się do treści nowych zasad i przygotowanie się do wypełnienia obowiązków informacyjnych dotyczących ładu korporacyjnego.

Zachęcamy do zapoznania się z uwagami przekazanymi przez SEG.


W ramach uzgodnień wewnętrznych ze spółkami członkowskimi SEG przeprowadziliśmy 7 spotkań konsultacyjnych dotyczących projektu DPSN2021.

Spotkania przebiegły w następującym trybie:

Cykl spotkań konsultacyjnych DPSN 2021 - wspólne czytanie:

16.11 Cykl spotkań konsultacyjnych DPSN 2021 - wspólne czytanie: "Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami"

18.11 Cykl spotkań konsultacyjnych DPSN 2021 - wspólne czytanie: "Zarząd i Rada Nadzorcza"

20.11 Cykl spotkań konsultacyjnych DPSN 2021 - wspólne czytanie: "Walne Zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami"

23.11 Cykl spotkań konsultacyjnych DPSN 2021 - wspólne czytanie: "Wynagrodzenia"

25.11 Cykl spotkań konsultacyjnych DPSN 2021 - wspólne czytanie: "Systemy i funkcje wewnętrzne"

27.11 Cykl spotkań konsultacyjnych DPSN 2021 - wspólne czytanie: "Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi"

30.11 Cykl spotkań konsultacyjnych DPSN 2021 - wspólne czytanie: Podsumowanie


Pismo SEG ws. DPSN 30.11.2020 r.
Dostęp zablokowany
27.05.24
gwiazda - ulubione

Prace nad nowymi Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 zostały zapoczątkowane na początku 2020 r. przez Komitet ds. Ładu Korporacyjnego działający przy Giełdzie Papierów Wartościowych.

Działający przy Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. Komitet ds. Ładu Korporacyjnego przygotował projekt Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (DPSN2021). Projekt ten został upubliczniony i poddany konsultacjom środowiska rynku kapitałowego 6 listopada 2020 r. Wraz z projektem DPSN2021 opublikowano również objaśnienia do wybranych zasad zawartych w projekcie. Objaśnienia te będą stanowić podstawę do opracowania dokumentu towarzyszącego DPSN2021, zawierającego wsparcie w zakresie stosowania dobrych praktyk (Wskazówki). Objaśnienia zawarte we Wskazówkach, mają być na bieżąco aktualizowane i uzupełniane, a ich celem jest właściwe rozumienie zasad ładu korporacyjnego.

Wejście w życie DPSN2021 planowane jest na początek 2021 roku, z zachowaniem okresu przejściowego umożliwiającego spółkom giełdowym dostosowanie się do treści nowych zasad i przygotowanie się do wypełnienia obowiązków informacyjnych dotyczących ładu korporacyjnego.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych planuje zorganizować cykl spotkań konsultacyjnych ze swoimi spółkami członkowskimi, podczas których przeprowadzimy analizę poszczególnych zasad i objaśnień, uzasadnimy motywy ich wprowadzenia, a efektem końcowym tych prac będzie sformułowanie propozycji zmian przez prelegentów, jak i uczestników. Szczegóły dotyczące tych spotkań dostępne są TUTAJ.

Link do DPSN2021

Mając na uwadze powyższe SEG rozpoczęło konsultacje dla swoich spółek członkowskich dotyczące projektu DPSN 2021. Zachęcamy do udziału w ankiecie, w której można wyrazić opinię do każdej z proponowanych zasad. Wyniki ankiety zostaną uwzględnione w stanowisku SEG, które zostanie przekazane GPW. Link do ankiety TUTAJ.

Data aktualizacji: 2024-01-11

Zobacz również:

Szybkie menu