Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Opis zdjęcia

Barbara Misterska-Dragan

Barbara Misterska-Dragan

Barbara Misterska-Dragan, Prezes Zarządu, Polska Rada Biegłych Rewidentów (PIBR)

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego i Podyplomowych Studiów Metody Wyceny Spółki Kapitałowej w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Zdała egzamin ze znajomości zagadnień z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, blok ACCA organizowany we współpracy Stowarzyszenia Księgowych i ACCA. Ukończyła studia doktoranckie w Akademii Leona Koźmińskiego.

W latach 2001-2003 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Odpowiadała m.in. za nadzór nad mieniem Skarbu Państwa, sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym i finansowym. Była członkiem: Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komitetu Zarządzania Długiem Publicznym, Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Zespołu ds. Jakości i Regulacji Prawnych. Przewodniczyła Międzyresortowemu Zespołowi ds. Mienia Skarbu Państwa. Odpowiedzialna za opracowanie w 2003 roku kompleksowych „Zasad nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa” wykonanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Uczestniczyła w pracach Grupy Ekspertów ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (ISAR) powołanej w ramach UNCTAD. Była członkiem wielu rad nadzorczych, w tym: Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, Banku Pocztowego SA, Impexmetal SA, RUCH SA, Polskie Sieci Energetyczne SA, TVP SA.

Była Partnerem w międzynarodowej firmie doradczo-audytorskiej. W 1991 roku założyła spółkę audytorską Misters Audytor Sp. z o. o., obecnie Misters Audytor Adviser Sp. z o.o., której jest prezesem.

W latach 1995-1999 pełniła funkcję zastępcy Krajowego Rzecznika ds. Dyscyplinarnych. Członek Komisji Egzaminacyjnej w latach 2003-2009. Do 2006 roku zasiadała w Komitecie Standardów Rachunkowości. W ubiegłej kadencji była członkiem Komisji ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Wykładowca rachunkowości finansowej na wielu uczelniach. Autorka i współautorka licznych prac naukowych i wykładów. Autorka artykułów poświęconych rachunkowości leasingu, drukowanych m.in. w „Parkiecie” oraz „Monitorze Finansowym”.

Szybkie menu