Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast
Identyfikacja akcjonariuszy

Dział  III a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, który jest implementacją Dyrektywy SRD II, wprowadza uprawnienie dla spółki, której co najmniej 1 akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym (spółki giełdowe) pozyskiwania informacji umożliwiających ustalenie tożsamości wszystkich swoich akcjonariuszy, zarówno osób fizycznych jak i prawnych. Uzupełnieniem powyższych regulacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest Rozporządzenie wykonawcze KE 2018/1212.

Zgodnie z Dyrektywą SRD II identyfikacja akcjonariuszy przez spółki giełdowe stanowi warunek konieczny bezpośredniej komunikacji między akcjonariuszem a spółką i jako taka ma podstawowe znaczenie dla ułatwienia wykonywania praw akcjonariuszy i dla ich zaangażowania. 

Spółka giełdowa realizując powyższe uprawnienie ma dwie możliwości - albo zwrócić się z żądaniem do wszystkich pośredników bezpośrednio, albo za pośrednictwem KDPW. W tym pierwszym przypadku w zakresie procedury pozyskiwania informacji ustawa o obrocie instrumentami finansowymi odsyła do Rozporządzenia 2018/1212. W tym drugim przypadku, mają jeszcze zastosowanie przepisy tej ustawy. W tym drugim przypadku, spółka giełdowa składa żądanie identyfikacji akcjonariuszy do  KDPW, który niezwłocznie przekazuje je swoim uczestnikom prowadzącym rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze. W dniu roboczym następującym po dniu wskazanym w żądaniu, KDPW udostępnia spółce giełdowej informacje otrzymane od uczestników a także sporządzone na podstawie zapisów na rachunkach prowadzonych przez siebie. Usługa ta dokonywana jest odpłatnie, przy wykorzystaniu stworzonej do tego celu funkcjonalności systemów KDPW.

Zakres informacji otrzymanych przez spółkę giełdową w ramach identyfikacji akcjonariuszy jest bardzo szeroki i obejmuje również w przypadku osób fizycznych dane osobowe. Dane te, zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, mogą być przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia spółce giełdowej identyfikacji swoich akcjonariuszy, zapewnienia bezpośredniej komunikacji z nimi oraz ułatwienia wykonywania praw akcjonariuszy i zaangażowania w sprawy spółki.


Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi
29.07.2005
gwiazda - ulubione
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828
17.05.2017
gwiazda - ulubione
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1212
03.09.2018
gwiazda - ulubione
COMPLIANCE - jak się przygotować do ważnych zmian w prawie w 2020r.
05.02.2020
gwiazda - ulubione
Webinarium "Identyfikacja akcjonariuszy"
29.09.2020
gwiazda - ulubione
Cykl webinariów e-KRI: Rodo w spółce giełdowej
17.06.2021
gwiazda - ulubione

Szybkie menu