Język: PL | EN Czcionka: A A+ A + + Kontrast: Kontast Kontast Kontast Kontast

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów

ETAP PRAC LEGISLACYJNYCH

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów na tym rynku ma na celu uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego, w szczególności w zakresie:

 • eliminacji barier dostępu do rynku finansowego, 
 • usprawnienia nadzoru nad rynkiem finansowym,
 • ochrony klientów instytucji finansowych,
 • ochrony akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach publicznych oraz
 • zwiększenia poziomu cyfryzacji w realizacji przez Komisję Nadzoru Finansowego obowiązków nadzorczych.
Projekt ustawy realizuje te cele poprzez odpowiednie zmiany w zakresie ustaw go regulujących i co do zasady nie implementuje prawa europejskiego ani nie dostosowuje do niego polskiego porządku prawnego. Zmiany wynikają z obserwacji zdarzeń zachodzących na rynku finansowym i mają za zadanie dokonać przekrojowej i kompleksowej nowelizacja ustaw regulujących różne obszary rynku finansowego.

SPRAWDŹ ETAPY PRAC LEGISLACYJNYCH PONIŻEJstrzałka


W ramach konsultacji publicznych dotyczących drugiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (dalej: projekt ustawy) Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zgłosiło uwagi do tego projektu. W swoim piśmie zawarliśmy szereg uwag szczegółowych dotyczących m.in.: w

 • prowadzenia do ustawy o ofercie rozwiązania przewidzianego dla Recovery prospectus, 
 • niewprowadzania nowej kompetencji dla KNF – prawa żądania informacji i kopii dokumentów od podmiotów nienadzorowanych, będących stroną umowy, transakcji lub porozumienia z emitentem,
 • rozszerzenia obowiązku składania przez akcjonariusza notyfikacji znacznych pakietów akcji za pośrednictwem elektronicznego formularza również na notyfikacje przesyłane do spółki publicznej,
 • nielikwidowania górnego limitu opłat pobieranych od emitentów na rzecz nadzoru prowadzonego przez KNF,
 • nielikwidowania rozpraw w sankcyjnych postępowaniach administracyjnych przed KNF.

Z pismem SEG zawierającym uwagi do projektu można zapoznać się poniżej.W ramach konsultacji publicznych dotyczących projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (dalej: projekt ustawy) Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zgłosiło uwagi do tego projektu. W swoim piśmie zawarliśmy szereg uwag szczegółowych dotyczących m.in.:

 • niewprowadzania instytucji kuratora powoływanego przez KNF dla spółek publicznych,
 • rozszerzenia obowiązku składania przez akcjonariusza notyfikacji znacznych pakietów akcji za pośrednictwem elektronicznego formularza również na notyfikacje przesyłane do spółki publicznej,
 • zmiany proponowanego progu przejęcia spółek giełdowych z 50% na 33%,
 • usunięcia proponowanego uprzywilejowania Skarbu Państwa z regulacji chroniących drobnych inwestorów w przypadku przejęcia spółki giełdowej,
 • rozszerzenia możliwości ogłoszenia wezwania dobrowolnego również na przypadki inne niż wezwanie na wszystkie pozostałe akcje,
 • zmiany procedury ogłaszania wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji,
 • nieskracania terminu na publikację stanowiska zarządu spółki publicznej w przypadku ogłoszenia wezwania na jej akcje,
 • niewprowadzania nowych sankcji na członków zarządu i rady nadzorczej spółek giełdowych,
 • nielikwidowania rozpraw w sankcyjnych postępowaniach administracyjnych przed KNF.

Pismo SEG zawierające wszystkie uwagi zgłoszone do projektu ustawy, jak również uwagi pozostałych instytucji znajdują się na stronie RCL.W dniach 7-8 oraz 15 października 2021 r. miała miejsce zorganizowana przez Ministerstwo Finansów konferencja uzgodnieniowa ws. powyższego projektu ustawy. W konferencji środowisko emitentów reprezentował przedstawiciel SEG, który przedstawił uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych.


W trakcie prac legislacyjnych przepisy dotyczące zmiany rozdziału 4 ustawy o ofercie publicznej w zakresie wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji, w tym ustalenia progu przejęcia spółek giełdowych na poziomie 50% i warunkowego wyłączenia Skarbu Państwa spod działania tych przepisów znalazły się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw. Projektowane przepisy ujęte były wcześniej w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów. 

Z dalszymi pracami ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw można zapoznać się TUTAJ.


Pismo SEG Uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów
Dostęp zablokowany
02.02.23
gwiazda - ulubione
Uwagi do drugiego projektu ustawy
Dostęp zablokowany
02.02.23
gwiazda - ulubione


W dniu 4 listopada 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało nowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów na tym rynku. W kontekście emitentów główne zmiany w porównaniu do poprzedniej wersji polegają na:

 • rozszerzeniu kompetencji KNF żądania udzielenia od podmiotów nienadzorowanych, będących stroną umowy, transakcji lub porozumienia z emitentem udzielenia informacji i wyjaśnień oraz sporządzenia kopii dokumentów i innych nośników informacji; 
 • rozszerzeniu kompetencji KNF o żądanie od emitenta udzielenia informacji i wyjaśnień oraz sporządzenia kopii dokumentów i innych nośników informacji w zakresie polityki wynagrodzeń i sprawozdania z polityki wynagrodzeń;
 • likwidacji górnego limitu opłat pobieranych od emitentów na rzecz nadzoru prowadzonego przez KNF, który obecnie wynosi 30 tyś euro; 
 • rozszerzeniu uprawnień KNF do nakładania kar również na członków organów emitentów innych niż z emitenci akcji;
 • usunięciu z projektu propozycji wprowadzenia instytucji (powoływanego przez KNF) kuratora dla emitenta;
 • usunięciu z projektu zmian rozdziału 4 ustawy o ofercie publicznej w zakresie wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji – zmiany te zostały wprowadzone w życie w maju 2022 r. ustawą o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy umieszczony został na stronach RCL pod numerem UD235.


W dniu 20 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów na tym rynku (dalej: projekt ustawy).

Z uzasadnienia projekt ustawy wynika, że ma on na celu uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego, w szczególności w zakresie eliminacji barier dostępu do rynku finansowego, usprawnienia nadzoru nad rynkiem finansowym, ochrony klientów instytucji finansowych, ochrony akcjonariuszy mniejszościowych i spółkach publicznych oraz zwiększenia poziomu cyfryzacji w realizacji przez KNF obowiązków nadzorczych. Zmiany w tym zakresie wynikają z obserwacji zdarzeń zachodzących na rynku finansowym oraz zasadności odbudowy zaufania inwestorów, zwłaszcza detalicznych do tego rynku oraz prowadzą do wniosku, że niezbędna jest przekrojowa i kompleksowa nowelizacja ustaw regulujących różne obszary rynku finansowego.

Zawarte w projekcie ustawy nowelizacje przepisów regulujących prawno-instytucjonalne otoczenie rynku finansowego znajdują uzasadnienie w konieczności ich dostosowania do różnych zachodzących na nim zdarzeń, a także podyktowane są potrzebą spełnienia niektórych postulatów zawartych w Strategii Rozwoju Rynku Finansowego. Projekt ustawy zakłada nowelizację 19 ustaw, które w ocenie ministra właściwego ds. instytucji finansowych wymagają najpilniejszych i najważniejszych zmian legislacyjnych w obszarze rynku finansowego.

W kontekście emitentów najważniejsze zmiany dotyczą:

 • przeredagowania rozdziału 4 ustawy o ofercie publicznej w zakresie wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji, w tym ustalenia progu przejęcia spółek giełdowych na poziomie 50% i warunkowego wyłączenia Skarbu Państwa spod działania tych przepisów,
 • dodania do ustawy o ofercie publicznej nowego artykułu 68d umożliwiającego ustanowienie przez KNF kuratora dla każdej spółki publicznej w przypadku uchybienia w wykonywaniu obowiązków informacyjnych, braku organów lub nawet wątpliwości co do ich prawidłowego funkcjonowania oraz utraty kontaktu z emitentem,
 • wykreślenia z ustawy o ofercie publicznej obligatoryjnych rozpraw administracyjnych w sankcyjnych postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez KNF. Projekt ustawy umieszczony został na stronach RCL pod numerem UD235.


Data aktualizacji: 2022-09-30

Zobacz również:

Szybkie menu