Zmiana ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

Projekt zmian do ustawy o ofercie publicznej ma na celu wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2010/73/UE z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniającej Dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczna oferta oraz dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach których papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym.

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi etapami drogi legislacyjnej projektu, które pokażą się po klknięciu na 1 z 5 etapów.

Aktualny etap: 
5

1

Etap 1: 

Dnia 14 listopada 2012 roku Prezes Rady Ministrów przekazał do Marszałka Sejmu przygotowany projekt ustawy do sejmu.

Etap 1: plik dla użytkowników: 

2

Etap 2: 

W załączeniu znajduje się projekt zmian do ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu.

Etap 2: plik dla użytkowników: 

3

Etap 3: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych włączyło się w proces uzgodnień projektu zmiany ustawy przygotowując swoje uwagi we współpracy z ekspertami i przekazał je do Ministra Finansów.

4

Etap 4: 

Na dzień 6 czerwca 2012 r. zwołana została konferencja uzgodnieniowa w ramach procesu uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

5

Etap 5: 

Dnia 8 marca 2013 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o ofercie publicznej. Po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, ostatecznie weszła ona w życie dnia 23 kwietnia 2013 r. 

Ostatnia aktualizacja 07/09/2020
Podziel Się