Transmisje walnych zgromadzeń

Kategoria: 
Regulacje
12/05/2020

Tarcza Antykryzysowa 1.0 wprowadziła w KSH zmiany dot. możliwości przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-WZA). Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem KSH można było przeprowadzić e-WZA tylko w przypadku, gdy statut spółki przewidywał taką możliwość. Wprowadzona zmiana odwraca tę zasadę i e-WZA może być zwołane, chyba że statut spółki stanowi inaczej. O przeprowadzeniu danego WZA w formie e-WZA postanawia zwołujący to WZA.

Udział w e-WZA obejmuje w szczególności: dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia oraz wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku e-WZA. 

Zgodnie z nowymi regulacjami, spółki publiczne powinny zapewnić transmisję obrad WZA w czasie rzeczywistym. W związku z wątpliwościami, jakich WZA dotyczy ten obowiązek, SEG wystąpił ze stosownym zapytaniem do UKNF. Odpowiedź na powyższe pytanie została umieszczona na stronie internetowej UKNF. Zgodnie z tym stanowiskiem transmisja taka jest konieczna jedynie w przypadku walnych zgromadzeń przeprowadzanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-WZA).

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej SEG.

Ostatnia aktualizacja 12/05/2020
Podziel Się