Tarcza antykryzysowa - projekt ustawy

Kategoria: 
Prawo Krajowe
27/03/2020

Z związku z przekazaniem pod obrady Sejmu pakietu ustaw stanowiących Tarczę Antykryzysową przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące spółek publicznych, jako uczestników rynku kapitałowego. Zmiany te znajdują się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa):

1. Minister Finansów otrzyma upoważnienie do wydania rozporządzenia, w którym wskaże inny niż 30.06.2020 r. ostateczny termin podjęcia przez walne zgromadzenie spółki giełdowej uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń (art. 1 pkt 14 ustawy – art. 15zzx ustawy COVID-19*)

2. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w okresie obowiązywania tych stanów oraz w okresie miesiąca po ich odwołaniu, nie będzie się stosować wymogu zatwierdzenia przez KNF memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ust. 1 ustawy o ofercie (art. 1 pkt 14 ustawy – art. 31zb ustawy COVID-19*)

3. Planowane jest wprowadzenie zasad dotyczących trybu obrad zarządu spółki akcyjnej (art. 25 pkt 5 ustawy): 

a) w posiedzeniu zarządu będzie można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej;

b) zarząd będzie mógł podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej;

c) członkowie zarządu będą mogli brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu, chyba że statut spółki stanowi inaczej.

4. Planowane jest wprowadzenie zasad dotyczących trybu obrad rady nadzorczej spółki akcyjnej (art. 25 pkt 6 ustawy):

a) W posiedzeniu rady nadzorczej będzie można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej;

b) Członkowie rady nadzorczej będą mogli brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej;

c) Rada nadzorcza będzie mogła podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

5. Planowanie jest wprowadzenie zasad dotyczących trybu obrad walnego zgromadzenia spółki akcyjnej (art. 25 pkt 7 ustawy):

a) Udział w walnym zgromadzeniu będzie można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu w powyższy sposób postanawia zwołujący to zgromadzenie;

b) Udział taki będzie obejmował w szczególności:

  • dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, i 
  • wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia;

c) Rada nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;

d) Spółka publiczna zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym;

e) W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu;

f) Na wniosek akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, spółka przesyła akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej.

6. Planuje się przesunięcie o 3 miesiące ostatecznego terminu na dokonanie wpisu beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (art. 48 ustawy).

 

 

*ustawa COVID-19 - ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

 

Po więcej informacji dotyczących funkcjonowania spółek w obliczu epidemii COVID-19 zapraszamy tutaj.

Ostatnia aktualizacja 27/03/2020
Podziel Się