Stanowisko MF i UKNF w sprawie formatu publikacji raportów śródrocznych

Kategoria: 
Prawo Krajowe
20/12/2019

W związku z rozbieżnościami co do formy sporządzania śródrocznych sprawozdań finansowych SEG uzyskał oficjalne stanowiska Ministerstwa Finansów, które zostało potwierdzone przez UKNF. Stanowisko to opierają się na interpretacji ustawy o rachunkowości i rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym sporządza się na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów o obrocie papierami wartościowymi. Stanowisko powyższe wskazuję, że ustawa o rachunkowości wymaga, aby sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do KRS sporządzane były w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP MF (nie dotyczy to jednostek sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR). Zgodnie natomiast z rozporządzeniem o raportach bieżących i okresowych że skrócone sprawozdania finansowe, będące składnikami kwartalnych i półrocznych raportów oraz skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych raportów, sporządza się zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości mającymi zastosowanie przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego emitenta.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami stanowiska w zakładce Regulacje

Ostatnia aktualizacja 23/12/2019
Podziel Się