SEG dopuszczone na prawach strony do postępowania o ponowne rozpatrzenie sprawy dot. nałożenia kary na Murapol S.A.

Kategoria: 
Regulacje
06/02/2020

Decyzją z dnia 20 sierpnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Murapol S.A. dwie kary pieniężne na łączną kwotę 10,4 mln zł. Jedna z nich wynosiła 9,9 mln zł i stanowiła 99% sankcji maksymalnej. Mając na uwadze powyższe oraz w świetle treści komunikatu z 40 posiedzenia KNF, w dniu 11 września 2019 r. Stowarzyszanie Emitentów Giełdowych zwróciło się z wnioskiem o dopuszczenie na prawach strony do postępowania o ponowne rozpatrzenie tej sprawy. 

W opinii SEG, nałożenie tak znaczącej kary finansowej na uczestnika rynku kapitałowego oddziaływać będzie nie tylko na ten podmiot, ale także na innych inwestorów, instytucje finansowe oraz emitentów. Stowarzyszenie jest podmiotem posiadającym wiedzę w zakresie regulacji rynku kapitałowego, jak też doświadczenie w ich stosowaniu, szczególnie w obszarze obowiązków emitentów oraz ich akcjonariuszy. W ocenie SEG, powyższe kompetencje przyczynią się do pełniejszego i głębszego wyjaśnienia sprawy Murapol S.A. w postępowaniu odwoławczym toczącym się przed KNF. Wypracowanie stanowiska organizacji zrzeszającej emitentów rynku kapitałowego i zaprezentowanie go w przedmiotowym postępowaniu, jest istotne, mimo że nie dotyczy bezpośrednio tych podmiotów. Rozstrzygniecie tego postępowania będzie wywierać bowiem wpływ na funkcjonowanie całego rynku kapitałowego, którego elementem są emitenci papierów wartościowych zrzeszeni w SEG. 

Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2019 r. powyższy wniosek SEG został rozpatrzony pozytywnie. Korzystając z uprawnień strony w toczącym się postępowaniu, Stowarzyszenie zapoznaje się z aktami sprawy i składa wnioski dowodowe. Stowarzyszenie będzie podejmowało działania, aby – w oparciu o ten przypadek – przyczynić się do wypracowania reguł wyliczania wysokości sankcji z uwzględnieniem przesłanek zawartych w przepisach ustawy o ofercie publicznej, tak aby z jednej strony zapewnić bezpieczeństwo rynku, z drugiej zaś – aby nie zniechęcać do udziału w nim emitentów (którzy często są przedmiotem postępowań) jak i inwestorów (którzy finalnie ponoszą koszty nałożonych sankcji).

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 10/02/2020
Podziel Się