Analiza ESG spółek w Polsce - IV edycja

Opis

  analiza_esg_thumb250.jpg  
logo_seg_csr_thumb150.jpg   ges_logo_www.jpg

 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz GES przeprowadziły IV edycję projektu edukacyjnego „Analiza ESG spółek w Polsce”, który pomoże spółce ocenić jej atrakcyjność inwestycyjną.

Cel projektu

Celem jest zwiększenie transparentności raportowania danych pozafinansowych na polskim rynku kapitałowym poprzez edukację spółek giełdowych w zakresie efektywnego komunikowania danych ESG (E – environment; S- social; G – governance) oraz edukację w zakresie budowania  strategii społecznej odpowiedzialności biznesu.

29 września 2014 r. Rada ostatecznie przyjęła tekst projektu dotyczącego dyrektywy ws. ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy. Nowe przepisy rozszerzają wymagania sprawozdawcze spółek o dane pozafinansowe. Postanowienia nowej dyrektywy weszły w życie 6 grudnia 2014 r. Od tego momentu państwa członkowskie UE mają 24 miesiące na dokonanie transpozycji postanowień dyrektywy do prawa krajowego. tj. wprowadzenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania unijnej dyrektywy. Projekt „Analiza ESG spółek w Polsce” dzięki analogicznemu podejściu do raportowania danych niefinansowych, jaki prezentuje znowelizowana dyrektywa, pozwala spółkom na praktyczne przygotowanie się do spełniania nowych wymagań. Szczegóły dotyczące zmian regulacyjnych znajdują się w zakładce Regulacje UE.

"Analiza ESG spółek w Polsce” to jedyny tego typu projekt w Europie badający wszystkie spółki notowane pod kątem raportowania niefinansowego. Wartością dodaną projektu jest zaangażowanie spółek poprzez udostępnienie interaktywnej platformy z indywidualnymi profilami, na których spółki mogą zadawać pytania dotyczące analizy oraz uzupełniać dane. W ten sposób spółki uczą się ujawniania danych w sposób wiarygodny dla analityków. Projekt ma charakter długofalowy, co pozwoli organizatorom i spółkom na monitorowanie efektów prowadzonych działań w zakresie podnoszenia standardów ujawniania danych ESG.

W tym roku zdecydowaliśmy się na zawężenie badanych spółek giełdowych do tych, które prawdopodobnie zostaną objęte obowiązkiem raportowania pozafinansowego.

Harmonogram projektu

 Od 08.2015 r. do 30.09.2015 r.
 • Analiza pod kątem ujawniania danych ESG 143 spółek notowanych dnia 31.07.2015 roku na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Analiza GES Risk Rating polega na ocenie systemów zarządzania ziązanych z : ochroną środowiska,  społeczną odpowiedzialnością i ładem korporacyjnym firm.
 • Podstawowym źródłem w analizie GES Risk Rating jest raport roczny, raport CSR, inne oficjalne dokumenty oraz strona internetowa firmy. Dodatkowo, w ramach pozostałych produktów GES: Alert i Global Ethical Standard, monitorowane są wiadomości pochodzące z finansowych, biznesowych i handlowych publikacji, jak również publikacji i stron internetowych organizacji rządowych i pozarządowych, artykułów prasowych, publikacji branżowych oraz dostawców informacji, publikowanych on-line.
Od 01.10.2015 r.

Na podstawie wyników analizy GES Risk Rating, tak jak w poprzednich edycjach projektu, został stworzony

RANKING SPÓŁEK GIEŁDOWYCH NAJLEPIEJ RAPORTUJACYCH DANE ESG

W rankingu wyróżniono po 3 najlepsze spółki. Indywidualne wyniki spółek nie są publikowane, a spółki zostaną wymieniono w kolejności alfabetycznej.

 

Zaangażowanie spółek w projekt trwa od 1.10.2015 roku poprzez udostępnienie platformy internetowej  z dedykowanym profilem dla każdej spółki.

21.10.2015 r. 
Podczas konferencji "Raportowanie danych pozafinansowych"  przedstawiono wyniki badań i analiz oraz wytyczne dla spółek i inwestorów w zakresie znaczenia danych ESG.
Grupą docelową konferencji byli przedstawiciele spółek oraz podmiotów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych.
 

Kontakt

Pytania dotyczące organizacji projektu:

Julia Wiśniewska
Specjalista ds. PR

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel. 22 826 26 89 wew. 16
E-mail: julia.wisniewska@seg.org.pl

Pytania dotyczące metodologii:

Maja Kostrzewa
Project Manager

GES Risk Transparency

GES Poland
tel.: 68 422 13 26
E-mail: maja.kostrzewa@ges-invest.com


Marcin Pitura
Dyrektor Zarządzający

GES
tel.: 68 320 06 84
E-mail: martin.pitura@ges-invest.com

 

Metodologia

Głównym elementem projektu jest analiza ilościowa ESG.

Badanie jest prowadzone metodą GES Risk Rating, która polega na ocenie systemów zarządzania w zakresie środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego firm. Analiza bazuje na międzynarodowych normach dotyczących zrównoważonego rozwoju, w połączeniu z Zasadami Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ. GES Risk Rating ocenia zarówno stopień przygotowania firm (poprzez systemy zarządzania itp.) jak również osiągnięcia, za pomocą kryteriów i podkryteriów. Wyniki analiz zastosowanej metodologii są używane przez fundusze inwestycyjne na całym świecie w codziennej pracy analitycznej. (Szacunkowa kwota aktywów, którymi zarządzają klienci GES, a wśród nich znane fundusze emerytalne, banki oraz inni inwestorzy, wynosi około 700 miliardów Euro. Obecnie  ponad 4500 firm zostało przeanalizowanych przez firmę GES, w tym spółki notowane na MSCI Word, MSCI Emerging Markets, FTSE All World.)

Podstawowym źródłem w analizie GES Risk Rating jest raport roczny, raport CSR inne oficjalne dokumenty oraz strona internetowa firmy. Dodatkowo, w ramach pozostałych produktów GES: Alert i Global Ethical Standard, monitorowane są wiadomości pochodzące z finansowych, biznesowych i handlowych publikacji, jak również publikacji i stron internetowych organizacji rządowych/regulacyjnych i pozarządowych, artykułów prasowych, publikacji branżowych oraz dostawców informacji, publikowanych on-line.

Analiza GES Risk Rating przedstawia zarówno ocenę ryzyka danej firmy jak również ogólne ryzyko gałęzi przemysłu, w ramach której firma operuje.

Ryzyko branżowe wiąże się z ogólnymi cechami charakterystycznymi związanymi z zarządzaniem środowiskiem (E) i społeczną odpowiedzialnością (S) dla danej gałęzi przemysłu.

Firma, która znajduje się w grupie wysokiego ryzyka powinna zwrócić szczególną uwagę na wynikające z tego faktu implikacje, bardziej istotne niż w przypadku firm pochodzących z grupy niskiego ryzyka. Zatem kryteria oceny są dobierane zgodnie ze szczególnymi wymaganiami środowiskowymi i społecznymi dla danej branży. Zagadnienia związane z ładem korporacyjnym są jednolite dla wszystkich gałęzi przemysłu.

Opis modelu GES Risk Rating

Podstawy odpowiedzialnych inwestycji poprzez ocenę ryzyka

ges_risk_opportunity.jpg

Co to jest GES Risk Rating?

Analiza GES Risk Rating polega na ocenie systemu zarządzania środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego firm. Analiza opiera się na międzynarodowych normach dotyczących zrównoważonego rozwoju w połączeniu z Zasadami Odpowiedzialnego Inwestowania (UN PRI). GES Risk Rating ocenia zarówno stopień przygotowania firm (poprzez systemy zarządzania, itp.) jak również osiągnięcia za pomocą kryteriów i podkryteriów. W tabeli poniżej przedstawiono krótki przegląd kryteriów.

ges_risk_raiting.jpg

Sposób wykorzystania

Analiza GES Risk Rating może być wykorzystana do identyfikacji firm, które nie spełniają wymogów zrównoważonego rozwoju, jak również do wyłonienia tych, które mogą i/lub powinny je spełniać oraz tych, które je w najwyższym stopniu spełniają. Dzięki temu analiza GES Risk Rating może stanowić podstawę przy podejmowaniu decyzji finansowych, takich jak tworzenie portfoliów inwestycyjnych, jak również aktywne zaangażowanie w dialog z firmami niespełniającymi wyżej wymienionych wymogów.

Raportowanie

Analiza GES Risk Rating wskazuje na zdolność firm do radzenia sobie ze specyficznym ryzykiem danej gałęzi przemysłu, które dotyczy jej działalności biznesowej oraz pokazuje w jakim stopniu firma przestrzega międzynarodowe normy i procedury. Analiza GES Risk Rating przedstawia zarówno ocenę ryzyka danej firmy jak również ogólne ryzyko gałęzi przemysłu, w ramach której firma operuje.

Zarys

Analiza GES Risk Rating opiera się na zasadzie, że ryzyko środowiskowe, społeczne i korporacyjne może być minimalizowane poprzez wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju.
Zastosowano tu klasyczną metodę Zaplanuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj. GES Risk Rating obejmuje analizę wpływu, ryzyka i możliwości przedsiębiorstw i wychodzi daleko poza ramy prawa i przepisów.

zakres_analiza_ges_rating.jpg

Źródła i jakość informacji

Podstawowym źródłem analizy GES Risk Rating jest Raport Roczny, inne oficjalne dokumenty oraz strona internetowa firmy. Dodatkowo, w ramach pozostałych produktów GES: Alert i Global Ethical Standard, monitorowane są wiadomości pochodzące z finansowych, biznesowych i handlowych publikacji, jak również publikacji i stron internetowych organizacji rządowych/regulacyjnych i pozarządowych, artykułów prasowych, publikacji branżowych oraz  dostawców informacji publikowanych on-line.

Firma oceniana jest na podstawie jakości podanej przez nią informacji, co przedstawiono poniżej. Jeżeli analityk uzna, że informacja nie jest wiarygodna i szczegółowa może to mieć wpływ na ocenę firmy.

Ryzyko branżowe i dobór kryteriów

Analiza GES Risk Rating przedstawia zarówno ocenę ryzyka danej firmy jak również ogólne ryzyko gałęzi przemysłu, w ramach której firma operuje. Ryzyko branżowe wiąże się z ogólnymi cechami charakterystycznymi związanymi z ochroną środowiska (E) i społeczną odpowiedzialnością (S) dla danej gałęzi przemysłu. Firma, która znajduje się w grupie wysokiego ryzyka powinna zwrócić szczególną uwagę na wynikające z tego faktu problemy, dużo większą niż firma pochodząca z grupy niskiego ryzyka. Zatem kryteria oceny są dobierane zgodnie ze szczególnymi wymaganiami środowiskowymi i społecznymi dla danej branży. Zagadnienia związane z ładem korporacyjnym są jednolite dla wszystkich gałęzi przemysłu.

Skala oceny

Firmy otrzymują ocenę (od Aa do Cc) w ramach poszczególnych obszarów: ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Wielkie litery (A-C) wskazują na ogólny poziom ryzyka w branży firmy. Natomiast małe litery wskazują na poziom ryzyka dla poszczególnych firm, na podstawie ich przygotowania i wyników. Łączna ocena pokazuje umiejętność przeciwdziałania skutkom ogólnego ryzyka, które wiąże się z typem prowadzonej działalności oraz umiejętność przestrzegania międzynarodowych norm i procedur.

Łączny wynik analizy GES Risk Rating jest sumą poszczególnych kryteriów (które opierają się na podkryteriach)

 • 0 punktów: Brak informacji lub całkowite niepowodzenie
 • 0,5 lub 0,33: wskazówki na istnienie strategii firmy
 • 1 lub 0,67: rozbudowana polityka firmy
 • 1,5 lub 1: polityka + program lub polityka + system zarządzania
 • 2 lub 1,33: polityka + program + system zarządzania
 • 2,5 lub 1,67: Ocena postępu
 • 3 lub 2: Mechanizm zewnętrznej weryfikacji

Punktacja w analizie GES Risk Rating jest średnią poszczególnych kryteriów (które z kolei opierają się na podkryteriach). Wszystkie kryteria i podkryteria mają przypisaną określoną wartość.

Podsumowanie

Analityk podsumowuje zebrane dane i wnioski w formie krótkich tekstów. Taki dwu lub trzy zdaniowy tekst opisuje jak firma radzi sobie z najważniejszym ryzykiem wynikającym z zagadnień środowiskowych i społecznych.

Regulacje UE

29 września 2014 r. Rada ostatecznie przyjęła tekst projektu dotyczącego dyrektywy ws. ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy. Nowe przepisy rozszerzają wymagania sprawozdawcze spółek o dane pozafinansowe. Postanowienia nowej dyrektywy weszły w życie 6 grudnia 2014 r. Od tego momentu państwa członkowskie UE mają 24 miesiące na dokonanie transpozycji postanowień dyrektywy do prawa krajowego. tj. wprowadzenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania unijnej dyrektywy.

Dyrektywa zakłada m.in. wprowadzenie:

 • obowiązku raportowania, w ramach sprawozdań z działalności lub w formie odrębnych raportów, przez spółki zatrudniające minimum 500 osób,
 • w szczególności spółki zainteresowania publicznego, danych niefinansowych odnoszących się do tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • obowiązku ujawniania polityki różnorodności w zakresie składu organów spółki przez duże spółki publiczne notowane na giełdzie lub w przypadku braku prowadzenia przez nie takiej polityki obowiązku ujawnienia tej informacji wraz z wyjaśnieniami.

Komisja Europejska szacuje, że obowiązki te mogą dotyczyć nawet ok. 6000 spółek oraz grup kapitałowych w  Unii Europejskiej. Aby stać się aktem prawnie wiążącym, tekst dyrektywy musi zostać przyjęty wspólnie przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej (która w tym wypadku podejmuje decyzję większością kwalifikowaną).

W swoich założeniach dyrektywa ma być pierwszym krokiem Komisji Europejskiej do polepszenia transparentności w raportowaniu. Dla Polskiego ustawodawcy wejście w życie dyrektyw będzie wiązało się między innymi z koniecznością dostosowania do jej brzmienia przepisów ustawy o rachunkowości.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami.

Dla spółek

Udział w projekcie jest dla spółek na wszystkich etapach bezpłatny

Tak jak w poprzednich edycjach projektu od 1 października br. udostępniono specjalną platformę internetową GES z indywidualnym profilem każdej spółki. Firma może w indywidualnym profilu zapoznać się z dokładnymi wynikami analizy raportowania danych ESG oraz zadać pytanie dotyczące uzyskanej oceny. Spółki mają możliwość uzupełnienia danych o ile nie są one tajemnicą firmy oraz są ujawnione na jej stronie internetowej bądź w innych ogólnie dostępnych materiałach. Po zalogowaniu firma ma również dostęp do benchmarków ogólnych oraz branżowych. 

Dialog z analitykami spółki mogą prowadzić w dowolnym momencie.

Analizie zostały poddane spółki, które prawdopodobnie będą podlegać obowiązkowi raportowania pozafinansowego, których akcje w dniu 31 lipca 2015 roku były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Indywidualne dane dotyczące spółki są ujawniane jedynie jej przedstawicielom.

Kontakt

Pytania dotyczące organizacji projektu:

Julia Wiśniewska
Specjalista ds. PR

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel. 22 826 26 89 wew. 16
E-mail: julia.wisniewska@seg.org.pl

 

Pytania dotyczące metodologii:

Maja Kostrzewa
Project Manager

GES Risk Transparency

GES
tel.: 68 422 13 26
E-mail: maja.kostrzewa@ges-invest.com


Marcin Pitura
Dyrektor Zarządzający

GES
tel.: 68 320 06 84
E-mail: martin.pitura@ges-invest.com

Partnerzy

Patroni Honorowi
ii_msp_kolor_rgb_www.jpg mf_small.jpg knf_1logo_pl_0.jpg
logo_akcjonaria_thumb250.png   sii_logo_thumb175.jpg
Patronat Medialny
logo_biznes_1_thumb175.jpg
 Organizatorzy
logo_seg_csr_thumb150.jpg   ges_logo_www.jpg

GES (www.ges-invest.com) to firma założona w 1992 roku, która jest liderem na rynku północnoeuropejskim w dziedzinie badań i usług z zakresu Odpowiedzialnych Inwestycji. Analizy firmy opierają się na międzynarodowych normach dotyczących środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego. Szacunkowa kwota aktywów, którymi zarządzają klienci, a wśród nich znane fundusze emerytalne, banki oraz inni inwestorzy, wynosi 1 bilion euro.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją ekspercką, która istnieje od 1993 roku. Podstawowym celem funkcjonowania SEG jest udzielanie wsparcia spółkom w aspekcie informacyjnym (przekazywanie informacji o zmianach legislacyjnych), edukacyjnym (organizacja seminariów i konferencji) oraz prawnym (opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów). SEG podejmuje prace na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentuje interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie Stowarzyszenie skupia ponad 270 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku New Connect, reprezentujących blisko 80 proc. kapitalizacji emitentów krajowych.

ESG i SRI

Dowiedz się więcej o raportowaniu ESG

Dowiedz się więcej o odpowiedzialnym inwestowaniu SRI

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się