Analiza ESG spółek w Polsce - VI edycja

Opis

  analiza_esg_thumb250.jpg  
SEG dla CSR  ey_logo_573x764_0.jpg GES


Cel projektu

"Analiza ESG spółek w Polsce" jest projektem edukacyjnym realizowanym od 2010 roku, którego celem jest zwiększenie transparentności raportowania danych pozafinansowych na polskim rynku kapitałowym poprzez edukację spółek giełdowych w zakresie efektywnego komunikowania na rynek danych niefinansowych ESG (E – environment; S- social; G – governance) oraz edukację w zakresie budowania  efektywnej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu wspierającej osiąganie celów biznesowych.Zmieniona ustawa o rachunkowości, wprowadzająca w życie postanowienia unijnej dyrektywy 2014/95/UE, nakłada na niektóre jednostki zainteresowania publicznego nowe obowiązki w zakresie raportowania danych niefinansowych.

Zmiany dotyczą dużych jednostek zainteresowania publicznego, których średnioroczne zatrudnienie przekracza 500 osób a suma balansowa wynosi powyżej 85 mln zł lub przychody netto za sprzedaży towarów i produktów 170 mln zł.
Nowe przepisy stanowią, że wskazane podmioty będą zobowiązane do ujawniania informacji niefinansowych w zakresie zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu. Ustawa również wskazuje, w jaki sposób informacja niefinansowa powinna być przedstawiona. Spółka będzie zobowiązana do przygotowania zwięzłego opisu modelu biznesowego. Ponadto spółki w sprawozdaniu będą zobowiązane do ujawniania informacji o kluczowych niefinansowych wskaźnikach efektywności związanych z działalnością jednostki w omawianych obszarach.

Projekt „Analiza ESG spółek w Polsce” dzięki analogicznemu podejściu do raportowania danych niefinansowych, jaki prezentuje znowelizowana Ustawa o rachunkowości, pozwala spółkom na praktyczne przygotowanie się do spełniania nowych wymagań. Szczegóły dotyczące zmian regulacyjnych znajdują się w zakładce Regulacje UE.

"Analiza ESG spółek w Polsce” to jedyny tego typu projekt w Europie badający od kilku lat spółki notowane pod kątem raportowania niefinansowego. Wartością dodaną projektu jest zaangażowanie spółek poprzez udostępnienie im indywidulanych wyników i umożliwienie prowadzenia dialogu z analitykami.  W ten sposób spółki uczą się ujawniania danych w sposób wiarygodny dla analityków. Projekt ma charakter długofalowy, co pozwoli organizatorom i spółkom na monitorowanie efektów prowadzonych działań w zakresie podnoszenia standardów ujawniania danych ESG.

W tym roku analiza objęła wszystkie spółki notowane na Rynku Głównym GPW w Warszawie należące do indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80.
 

Harmonogram projektu

 Od 06.2017 do 30.10.2017 r.
 • Analiza pod kątem ujawniania danych ESG wszystkich spółek notowanych dnia 30.06.2016 roku na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie należących do indeksów WIG20,mWIG40, sWIG80.
 • Badanie jest przeprowadzone w oparciu o metodę GES Risk Rating, która bazuje na międzynarodowych normach dotyczących zrównoważonego rozwoju, w połączeniu z Zasadami Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ i polega na ocenie systemów zarządzania spółek w zakresie środowiska, praw pracowniczych, etyki i przeciwdziałania korupcji, kwestii społecznych oraz praw człowieka.
 • Podstawowym źródłem informacji w analizie GES Risk Rating są dokumenty opublikowane na stronie internetowej spółek takie jak Raport Roczny, Raport CSR, Kodeks Etyki oraz polityki z zakresu zarządzania środowiskowego i społecznego.
  W 2017, metoda GES Risk Rating została zmodyfikowana tak aby uwzględnić wytyczne zawarte w Standardzie Informacji Niefinansowych stworzonym z inicjatywy Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Fundacji Standardów Raportowania.
od  30.11.2017

Udostępnienie spółkom informacji o indywidualnie otrzymanych wynikach. Każda firma może zapoznać się z dokładnymi wynikami analizy danych ESG, zadać pytanie dotyczące uzyskanej oceny i przeprowadzić dialog z analitykami.

Indywidualne dane dotyczące spółki są ujawniane jedynie jej przedstawicielom.

30.11.2017 r.
Podczas konferencji Raportowanie danych niefinansowych, podsumowującej projekt zostaną przedstawione wyniki badań i analiz oraz wytyczne dla spółek i inwestorów w zakresie znaczenia danych ESG.
Grupą docelową konferencji będą przedstawiciele spółek oraz podmiotów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych.
Publikacja Zapraszamy do zapoznania się z publikacją
Raportowanie niefinansowe: wymagania ustawy o rachunkowości a praktyka rynkowa

Metodologia

Głównym elementem projektu „Analiza ESG spółek w Polsce” jest ocena raportowania spółek w obszarze niefinansowym, uwzględniającym w tej edycji czynniki środowiskowe oraz społeczne.

Badanie jest przeprowadzone w oparciu o metodę GES Risk Rating, która bazuje na międzynarodowych normach dotyczących zrównoważonego rozwoju, w połączeniu z Zasadami Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ i polega na ocenie systemów zarządzania spółek w zakresie środowiska, praw pracowniczych, etyki i przeciwdziałania korupcji, kwestii społecznych oraz praw człowieka. Za pomocą kryteriów dobieranych z uwzględnieniem ryzyk istotnych dla gałęzi przemysłu, w którym dana spółka operuje, GES Risk Rating ocenia jej stopień przygotowania i wydajność w każdym z wyżej wymienionych obszarów. Mapa kluczowych ryzyk sektorowych wykorzystywanych w GES Risk Rating została stworzona w oparciu o siatkę aspektów materialnych dla poszczególnych sektorów oraz matrycę ryzyk opublikowaną w Standardzie Informacji Niefinansowych.

Podstawowym źródłem informacji w analizie GES Risk Rating są dokumenty opublikowane na stronie internetowej spółek takie jak Raport Roczny, Raport CSR, Kodeks Etyki oraz polityki z zakresu zarządzania środowiskowego i społecznego.

W 2017, metoda GES Risk Rating została zmodyfikowana tak aby uwzględnić wytyczne zawarte w Standardzie Informacji Niefinansowych stworzonym z inicjatywy Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Fundacji Standardów Raportowania. GES Risk Rating ocenia poziom raportowania spółek w obrębie pięciu obszarów, tj. Środowiska, Praw pracowniczych, Etyki i przeciwdziałania korupcji, Kwestii społecznych oraz Praw człowieka.

Poniżej przedstawiono przegląd kryteriów w poszczególnych obszarach:

Środowisko

 • Organizacja i zarządzanie środowiskowe
 • Wymagania środowiskowe w łańcuchu dostaw
 • Zużycie energii
 • Zużycie wody
 • Emisje gazów cieplarnianych
 • Emisje gazów inne niż cieplarniane
 • Odpady niebezpieczne
 • Odpady inne niż niebezpieczne
 • Działania na rzecz ochrony i rekultywacji środowiska naturalnego
 • Uwzględnienie aspektów środowiskowych w polityce ubezpieczeniowej, kredytowej oraz inwestycyjnej
 • Produkty spełniające kryteria środowiskowe
 • Podróże służbowe
 • Transport
 • Zarządzanie ryzykiem

Prawa pracownicze

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Różnorodność
 • Związki zawodowe
 • Wynagrodzenie i godziny pracy

Etyka i przeciwdziałanie korupcji

 • Zarządzanie etyką
 • Korupcja

Kwestie społeczne

 • Zaangażowanie społeczne
 • Odpowiedzialność za produkt

Prawa człowieka

 • Uwzględnienie aspektów etycznych/praw człowieka w polityce ubezpieczeniowej, kredytowej oraz inwestycyjnej
 • Personel ochrony
 • Wymagania dotyczące przestrzegania praw człowieka i praw pracowniczych w łańcuchu dostaw
 • Praca dzieci
 • Praca przymusowa/niewolnicza

Sposób wykorzystania:
Analiza GES Risk Rating może być wykorzystana do identyfikacji firm, które nie spełniają wymogów zrównoważonego rozwoju, jak również do wyłonienia tych, które je w najwyższym stopniu spełniają. Dzięki temu analiza GES Risk Rating może stanowić podstawę przy podejmowaniu decyzji finansowych, takich jak tworzenie portfoliów inwestycyjnych, jak również aktywne zaangażowanie w dialog z firmami niespełniającymi wyżej wymienionych wymogów.

Zarys:
GES Risk Rating opiera się na zasadzie, że odpowiednie zarządzanie aspektami środowiskowymi i społecznymi może minimalizować ryzyko w tych obszarach. Konsekwentnie, w metodzie GES Risk Rating zastosowano model Zaplanuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj (Plan, Do, Check, Act), który stanowi podstawę do oceny systemów wdrożonych w spółce.

analiza_tabela_small_0.jpg
Skala oceny:

W ramach każdego z kryteriów spółka otrzymuje ocenę (a-c). Ocena ‘a’ wskazuje na wysoką umiejętność spółki do przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom poprzez wdrożenie odpowiednich procedur natomiast ocena ‘c’ wskazuje na brak informacji lub przygotowania firmy do radzenia sobie z potencjalnym ryzykiem w danym obszarze.
Punktacja w analizie GES Risk Rating jest średnią poszczególnych kryteriów (które z kolei opierają się na podkryteriach). Wszystkie kryteria i podkryteria mają przypisaną określoną wartość:

Wartość Ocena Poziom Opis oceny
 0 – 0.29  c Niski Brak informacji lub niepowodzenie
0.3 – 0.74    c+ Stosunkowo niski Wskazówki na istnienie polityki
0.75 – 1.19 b-  Średni Rozbudowana polityka lub strategia
1.20 – 1.79 b  Średni Polityka+program lub polityka+system zarządzania
1.80 – 2.24 b+ Stosunkowo wysoki Polityka+program+system zarządzania
2.25 – 2.69 a- Stosunkowo wysoki Ocena postępu lub wyniki
2.70 - 3 a  Wysoki Zewnętrzna weryfikacja

Spółki

Udział w projekcie jest dla spółek na wszystkich etapach bezpłatny

Tak jak w poprzednich edycjach projektu udostępnione będą indywidulane wyniki każdej spółki. W terminie 30.11.2017 - 22.12.2017 każda firma będzie mogła zgłosić chęć otrzymania dokładnych wyników analizy raportowania danych ESG oraz zadać pytanie dotyczące uzyskanej oceny. Wyniki zostaną dostarczone w ciągu 5 dni roboczych.

Analizie zostały poddane wszystkie spółki, których akcje w dniu 30 czerwca 2016 roku były notowane na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA należące do indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80. 

Indywidualne dane dotyczące spółki są ujawniane jedynie jej przedstawicielom.

Zgłoszenia dotyczące przeprowadzenia oceny spółek, które nie zostały objęte badaniem przyjmowane będą w terminie 30.11.2017 - 22.12.2017. Wyniki zostaną dostarczone do 31.01.2018.

Wszelkie zgłoszenia prosimy kierować do Katarzyny Burger: katarzyna.burger@gesinternational.com. Bardzo prosimy o wysyłanie wiadomości z domen służbowych (@nazwaspolki.pl)

Kontakt

                Pytania dotyczące                                       organizacji projektu:                    

Pytania dotyczące raportowania danych ESG:

 Magdalena Raczek-Kołodyńska

Dyrektor Zarządzajacy

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel. 22 826 26 89 wew. 16
E-mail:mraczek@seg.org.pl

Robert Sroka

Manager

EY
tel.+48 22 557 7214
E-mail: Robert.Sroka@pl.ey.com 

Pytania dotyczące metodologii:

Paulina Segreto

Project Manager
GES Global Ethical Standard

GES Poland
tel.: 68 422 13 26
E-mail: paulina.segreto@gesinternational.com

Marcin Pitura

Dyrektor Zarządzający 

GES Poland
tel.: 68 320 06 84
E-mail: martin.pitura@gesinternational.com

 

Partnerzy

Organizatorzy
logo_seg_csr_thumb150.jpg ey_logo_beam_tag_stacked_rgb_en_100.jpg ges_thumb150.jpg
Patroni Honorowi
mf_small_www.jpg knf_small.jpg izfa_logo_0.jpg
sii_logo_new-sm.png   zmid_bez_napisu.jpg

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Na całym świecie EY zatrudnia ponad 212 000. Misją EY jest ciągłe usprawnianie rzeczywistości wyrażające się w haśle „Building a Better Working World”.
EY ma biura w ponad 150 krajach dzięki czemu może wspierać klientów w niemal każdym zakątku świata. W Polsce ma około 2500 specjalistów pracujących w 7 biurach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu.
EY angażuje się w działania na rzecz promocji przedsiębiorczości. Od 14 lat zaprasza kandydatów do startu w polskiej edycji konkursu Przedsiębiorca Roku, której zwycięzcy reprezentują nasz kraj w międzynarodowym finale World Entrepreneur of the Year organizowanym co roku w Monte Carlo.
Jednym ze społecznych zobowiązań EY jest też innowacyjny projekt z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu o nazwie Sprawne Państwo. Jest to program mający na celu podniesienie efektywności i polepszenie skuteczności działania administracji publicznej w Polsce.
Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.ey.com/pl

GES (Global Engagement Services) prowadzi działalność w dziedzinie usług z zakresu Odpowiedzialnego Inwestowania. GES działa w imieniu inwestorów instytucjonalnych, wspierając ich w opracowaniu i wdrażaniu zintegrowanych strategii inwestycyjnych uwzględniających zagadnienia środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego (ESG). GES to spółka prywatna, działająca niezależnie od banków i inwestorów, z oddziałami w Szwecji, Danii, Polsce, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Szacunkowa kwota aktywów, którymi zarządzają klienci, a wśród nich znane fundusze emerytalne, banki oraz inni inwestorzy, wynosi 1,5 bilion euro.
Więcej informacji na stronie: www.gesinternational.com

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją ekspercką, która istnieje od 1993 roku. Podstawowym celem funkcjonowania SEG jest udzielanie wsparcia spółkom w aspekcie informacyjnym (przekazywanie informacji o zmianach legislacyjnych), edukacyjnym (organizacja seminariów i konferencji) oraz prawnym (opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów). SEG podejmuje prace na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentuje interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie Stowarzyszenie skupia ponad 270 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku New Connect, reprezentujących blisko 80 proc. kapitalizacji emitentów krajowych

Kontakt

Pytania dotyczące organizacji projektu:                    

Pytania dotyczące raportowania danych ESG:

 Magdalena Raczek-Kołodyńska

Dyrektor Zarządzajacy

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
tel. 22 826 26 89 wew. 16
E-mail: mraczek@seg.org.pl

Robert Sroka

Manager

EY
tel.+48 22 557 7214
E-mail: Robert.Sroka@pl.ey.com

Pytania dotyczące metodologii:

Paulina Segreto

Project Manager
GES Global Ethical Standard

GES Poland
tel.: 68 422 13 26
E-mail: paulina.segreto@gesinternational.com

Marcin Pitura

Dyrektor Zarządzający 

GES Poland
tel.: 68 320 06 84
 E-mail: martin.pitura@gesinternational.com

Aby otrzymać login i hasło do platformy należy przesłać mail na adres: katarzyna.burger@gesinternational.com Bardzo prosimy o wysyłanie wiadomości z domen służbowych (@nazwaspolki.pl).

Ostatnia aktualizacja 27/02/2018
Podziel Się