Projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - implementacja dyrektywy o prawach akcjonariuszy i rozporządzenia prospektowego

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw to projekt, który powstał w celu wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz wprowadzić do polskiego porządku prawnego postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Aktualny etap: 
5

1

Etap 1: 

Według uzasadnienia przedstawionego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów projekt zmiany ustawy o ofercie i niektórych innych ustaw ma za zadanie:
– ułatwić spółkom identyfikację swoich akcjonariuszy;
– ustanowić jednolite wymogi przekazywania informacji dla podmiotów świadczących usługi przechowywania akcji lub prowadzenia rachunków papierów wartościowych pochodzących z krajów UE jak i z krajów trzecich;
– nałożyć na inwestorów instytucjonalnych oraz podmioty zarządzające aktywami obowiązki opracowania i upubliczniania swojej polityki zaangażowania w spółkę;
– ustanowić konieczność udzielania przez podmioty zarządzające aktywami informacji czy i w jaki sposób podmiot ten działa w najlepszym długoterminowym interesie inwestora;
– uregulować zasady działania tzw. doradców inwestorów w związku z głosowaniem;
– przyznać akcjonariuszom prawa do głosowania nad polityką wynagrodzeń spółki oraz nad okresowymi sprawozdaniami z realizacji tej polityki.

W zakresie zapewnienia zgodności z przepisami rozporządzenia 2017/1129 w projekcie wprowadzono:
-wskazanie Komisji Nadzoru Finansowego, jako właściwego organu do celów nadzorowania przestrzegania przepisów i wypełniania obowiązków określonych w rozporządzeniu 2017/1129;
-zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego uprawnień nadzorczych oraz uprawnienia do nakładania sankcji administracyjnych za niestosowanie przepisów rozporządzenia 2017/1129;
-przyznanie Komisji Nadzoru Finansowego uprawnienia do publikowania na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego decyzji o nałożeniu sankcji administracyjnej, zgodnie z art. 42 rozporządzenia 2017/1129;
-uelastycznienia i uproszczenia procedury zatwierdzenia prospektu.

2

Etap 2: 

Projekt ustawy pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 15.11.2018 r. Tym samym został przekazany do konsultacji publicznych, które trwały do 29.11.2018 r. Zachęcamy do zapoznania się z brzmieniem projektu.

 

Projekt z 15.11.2018 r.

3

Etap 3: 

W swojej analizie powyższego aktu prawnego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło szczególną uwagę na 4 kwestie:

-udział akcjonariuszy w przyjęciu polityki wynagrodzeń członków zarządu;

-transakcje z podmiotami powiązanymi;

-uregulowanie zasady działania doradców inwestorów w związku z głosowaniem;

-identyfikacja akcjonariuszy.

 

Swoje uwagi SEG przekazało do Ministerstwa Finansów w dniu 29.11.2018 r. Zachęcamy do zapoznania się z pismem.

 

Uwagi SEG zmiana ustawy o ofercie

4

Etap 4: 

14 stycznia 2019 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu ustawy zmieniającej ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektóre inne ustawy. Część uwag Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych podczas konferencji została przyjęta kierunkowo. Przedstawiciel SEG podkreślił istotność właściwego uregulowania kwestii ofert publicznych kierowanych do oznaczonego lub oznaczonego adresata i ilości takich ofert, jakie można dokonywać w ciągu roku kalendarzowego, zmianę definicji spółki publicznej, doprecyzowania ujęcia przepisów w sytuacji, gdy spółka wykona zalecenie KNF oraz podkreślił, że korzystanie z pomocy pośrednictwa firmy inwestycyjnej w sprawie zatwierdzania prospektu powinno być fakultatywne, a nie obligatoryjne. Dalsze prace w zakresie tego projektu będą prowadzone w Ministerstwie Finansów. 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych poinformuje niezwłocznie o pojawieniu się nowej wersji projektu tej ustawy.  

nowy projekt ustawy

 Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o ofercie publicznej i niektóre inne ustawy. Zachęcamy do zapoznania się z nowym brzmieniem przepisów.

 

Projekt ustawy z 6 marca 2019r. 

PONOWNE KONSULTACJE PUBLICZNE NOWEGO PROJEKTU 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wysłało do Ministerstwa Finansów pismo z uwagami do zmienionego projektu ustawy zmieniającej ustawę o ofercie. Zawarło w nim kilka szczegółowych uwag dotyczących m.in.: powołania kuratora dla emitentów oraz ofert publicznych. Zachęcamy do zapoznania z pismem SEG.

Uwagi do ustawy zmieniającej ustawę o ofercie 

uwagi seg UWZGLĘDNIONE

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie i niektórych innych ustaw oraz zestawienie uwag przedstawionych podczas ponownych konsultacji publicznych zmienionego projektu. Ministerstwo Finansów uznało niektóre przepisy, co do których Stowarzyszenie zgłaszało uwagi, za niewłaściwe i zrezygnowało z ich wprowadzenia. Dotyczy to kwestii powołania kuratora dla spółek giełdowych do spraw obowiązków informacyjnych oraz obowiązku wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego o wyznaczenie firmy audytorskiej do przeprowadzenia weryfikacji funkcjonowania spółki w momencie ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącym brzmieniem projektu.

Projekt z 15 kwietnia 2019 r. 

projekt ustawy wpłynął do SEJmu 

W dniu 6 sierpnia 2019 r. ww. projekt zmieniający m.in. ustawę o ofercie oraz ustawę o obrocie został skierowany do Sejmu. I czytanie nastąpiło w dniu 30 sierpnia 2019 r. i decyzją posłów projekt został skierowany do prac w komisji sejmowej. SEG będzie śledzić dalsze etapy tego procesu legislacyjnego.  

prace w podkomisji oraz komisji 

4 września 2019 r. odbyło się posiedzenie sejmowej podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych, którego przedmiotem było rozpatrzenie projektu ustawy zmieniającej ustawę o ofercie publicznej oraz niektóre inne ustawy. Na mocy decyzji Przewodniczącego Komisji we współpracy z Ministerstwem Finansów, Biurem Legislacyjnym oraz KNF wprowadzono kilka poprawek oraz zmian językowo-porządkowych. Osoby obecne na posiedzeniu, w tym przedstawiciel SEG, zdecydowały o nie dokonywaniu w projekcie istotnych zmian merytorycznych. 10 września natomiast projekt ten był przedmiotem obrad Komisji Finansów Publicznych, która przyjęła większość zmian wprowadzonych przez podkomisję oraz przyjęła projekt w całości wraz ze zmianami. Projekt ten najprawdopodobniej zostanie przekazany do II czytania na posiedzeniu Sejmu. Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych etapach procesu legislacyjnego. 

5

Etap 5: 

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw została w dniu 15 listopada 2019 r. opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Większa część przepisów tej ustawy wejdzie w życie już 30 listopada 2019 r., natomiast przepisy dotyczące ewidencji akcji wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., a przepisy dotyczące identyfikacji akcjonariuszy z dniem 3 września 2020 r. 

Zachęcamy do zapoznania się z 7 najważniejszymi zmianami dla emitentów wynikającymi z tej ustawy. Zestawienie zmian dostępne jest tutaj

 

Pełny akt prawny: ustawa o zmianie ustawy o ofercie i niektórych innych ustaw

Zestawienie zmian

Ostatnia aktualizacja 27/11/2019
Podziel Się