Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych  realizuje założenia wprowadzone przez Program Budowy Kapitału, który jest kluczowym elementem realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Odnosi się on do pierwszego filaru, czyli wprowadzania powszechnego systemu dobrowolnych III-filarowych programów oszczędzania na cele emerytalne w sektorze przedsiębiorstw. Projektowana ustawa zakłada, że pracownicze plany kapitałowe (PPK) mają być prowadzone w celu systematycznego oszczędzania przez ich użytkowników z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60 roku życia. Dodatkowo wg założeń proponuje się wprowadzenie jednolitego wieku uprawniającego do wypłat zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych będzie na bieżąco śledzić proces legislacyjny dotyczący tego projektu.

Aktualny etap: 
5

1

Etap 1: 

Na mocy projektowanej ustawy stronami umowy o zarządzanie PPK mają być podmiot zatrudniający i instytucja finansowa. Instytucjami finansowymi w rozumieniu projektu ustawy będą odpowiednio fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zostało umieszczone w ewidencji PPK, fundusz emerytalny zarządzany przez PTE albo pracownicze towarzystwo emerytalne, które zostały umieszczone w ewidencji PPK, lub zakład ubezpieczeń, który został umieszczony w ewidencji PPK. Pojęcia poszczególnych podmiotów zarządzających, tj. towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE albo pracowniczego towarzystwa emerytalnego, lub zakładu ubezpieczeń, są definiowane w rozumieniu odpowiednich przepisów sektorowych. Pojęcie podmiotu zatrudniającego zostało zdefiniowane na potrzeby ustawy i obejmuje pracodawców w rozumieniu Kodeksu pracy, zleceniodawców, nakładców, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych i podmioty, w których działają rady nadzorcze, jeżeli ich członkowie są wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji.

Umowa o zarządzenie PPK podlegać ma wpisowi do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Zgodnie z projektowaną ustawą uczestnikami PPK będą osoby zatrudnione, w imieniu i na rzecz których podmiot zatrudniający, jako szczególny przedstawiciel ustawowy, zawarł umowę o prowadzenie PPK. Obowiązywanie umowy o prowadzenie PPK ma nie być powiązane z okresem zatrudnienia danego uczestnika.

2

Etap 2: 

Jednym z podstawowych założeń projektowanej ustawy jest dobrowolność oszczędzania. ustawa przewiduje, że uczestnik będzie mógł zrezygnować z oszczędzania w PPK poprzez pisemną deklarację złożoną podmiotowi zatrudniającemu. W związku z tym za uczestnika, który zrezygnował podmiot zatrudniający nie będzie odprowadzał składek. Wg założeń art. 25 projektu ustawy składka podstawowa odprowadzana do PPK finansowana będzie przez podmiot zatrudniający i uczestnika i będzie wynosiła odpowiednio 1,5% i 2,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika.

3

Etap 3: 

W tekście autorstwa Przemysława Tychmanowicza swoje zdanie na temat rynku kapitałowego w Polsce wyraziło czterech ekspertów. Obok wypowiedzi Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych Marka Dietla, Prezesa Izby Domów Maklerskich Waldemara Markiewicza oraz Prezesa Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami Marcina Dyla odnaleźć można opinię Prezesa Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Mirosława Kachniewskiego m.in. w zakresie PPK.

Artykuł dostępny jest w "Parkiecie" z dnia 05.11.2018 r.

4

Etap 4: 

konsultacje publiczne projektu

15 lutego 2018 r. przez Ministra Finansów zostały ogłoszone konsultacje publiczne dotyczące projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. 16 kwietnia br. odbyła się konferencja uzgodnieniowa w powyższym zakresie, a tuż po niej, 25 maja 2018 r. przekazano ponownie projekt do kolejnych konsultacji społecznych. Potwierdza to, jak ważny jest ten projekt i jak ważne są opinie instytucji zewnętrznych, które licznie zgłaszały uwagi. Opinie zgłoszone na tym etapie procesu legislacyjnego w istotny sposób wpłynęły na brzmienie projektu, który trafił pod obrady Sejmu na początku września br.

5

Etap 5: 

czytania ustawy w sejmie

W dniach 13.09-04.10.2018 r. nad ustawą pracowali posłowie w Sejmie. Podczas pierwszego czytania zdecydowano o przekazaniu ustawy do prac w komisji senackiej. Projekt, który trafił do Sejmu po zmianach na etapie komisji sejmowej został poddany pod głosowanie na 69. posiedzeniu Sejmu i został uchwalony liczbą głosów 229 za, 197 przeciw, 2 wstrzymujące się.

prezydent podpisał ustawę

19 listopada 2018 r. Prezydent RP, Andrzej Duda podpisał ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Większość postanowień ustawy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Pracownicze Programy Kapitałowe mają dotyczyć ponad 11 mln pracowników i mają zapewnić dodatkowe oszczędności dla osób po ukończeniu 60 r. ż. Wpłata podstawowa uczestnika PPK może wynosić od 2 do 4 proc. wynagrodzenia, a pracodawca dopłacać będzie składkę w wysokości od 1,5 do 4 proc. wynagrodzenia. Oznacza to, że możliwa maksymalna składka to 8 proc. wynagrodzenia. Dodatkowo obowiązywać ma coroczna dopłata z budżetu w wysokości 240 zł oraz opłata początkowa w wysokości 200 zł.

Rząd założył, że za pod koniec 2019 r. na rynek kapitałowy od PPK wpłynie 6 mld zł, za pod koniec 2020 r. 12 mld zł, a od 2021 r. będzie dopływało 15 mld zł rocznie.

Największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, zaczną stosować przepisy ustawy od 1 lipca 2019 r. Podmioty zatrudniające min. 50 osób - od 1 stycznia 2020 r., a firmy zatrudniające min. 20 osób - od 1 lipca 2020 r. Pozostałe podmioty będą musiały stosować ustawę od 1 stycznia 2021 r. Ten ostatni termin obowiązuje także podmioty z sektora finansów publicznych.

Ostatnia aktualizacja 16/12/2019
Podziel Się