Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

25 maja br. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, która ma zastąpić aktualnie obowiązującą ustawę regulującą ten zakres. Powstanie projektu motywowane jest potrzebą zmiany dotychczasowej praktyki, która wskazuje znikomą efektywność przyjętych rozwiązań oraz zbyt niskie i dotkliwe sankcje w kontekście wielkości naruszeń.

Proponowane brzmienie nowej ustawy ma wprowadzić szereg zmian, które mają odstraszyć od dokonywania naruszeń. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych będzie śledzić przebieg procesu legislacyjnego tej ustawy, która docelowo dotyczyć ma wszystkich osób prawnych.

Aktualny etap: 
4

1

Etap 1: 

projekt z 25 maja 2018r.

Najważniejszymi postanowieniami projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary są:

poszerzenie podstaw odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;

rezygnacja z wymogu uprzedniego uzyskiwania prejudykatu;

brak katalogu przestępstw za które mogą być karane podmioty zbiorowe;

możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w przypadku dokonania połączenia, podziału lub przekształcenia;

możliwość zastosowania środków zapobiegawczych w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem ustawy!

Projekt z 25 maja 2018r.

 

 

2

Etap 2: 

projekt z 5 września 2018r.

5 września pojawił się nowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Projekt ten wprowadza drobne zmiany wobec pierwszej wersji projektu. W drugim projekcie uwzględniono część uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych.

Najważniejsze postanowienia aktualnej wersji projektu tu:

  • wszczęcie postępowania na podstawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego stanowiącego podstawę tej odpowiedzialności;
  • szczegółowo określone przesłanki odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;
  • możliwość wyłączenia odpowiedzialności podmiotu zbiorowego w związku z czynami będącymi następstwem nieprawidłowości w organizacji podmiotu - procedura weryfikacyjna;
  • możliwość skorzystania z czynnego żalu i dobrowolnego poddania się karze;
  • możliwość orzeczenia przez sąd o odpowiedzialności finansowego i odszkodowawczej podmiotu zbiorowego na podstawie złożonego przez prokuratora tzw. wniosku retrybucyjnego;
  • szeroki katalog kar i środków karnych za naruszenia, w tym kara pieniężna do 30 mln zł;

 

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją projektu!

 

Projekt ustawy z 5 września

projekt z 1 października 2018r.

17 października 2018r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zagrożone pod groźbą kary. W nowym projekcie ustawy usunięto przepis wg którego podmiot zbiorowy miał nie podlegać odpowiedzialności, jeżeli co najmniej raz na dwa lata był poddawany procedurze weryfikacji przez firmę audytorską pod względem wewnętrznych procedur zapewniających zgodność działalności podmiotu zbiorowego z prawem i oceny ryzyka popełnienia czynu zabronionego. Dodano również nowy środek karny w postaci stałego lub czasowego zamknięcia oddziału podmiotu zbiorowego  oraz przepis, wg którego sąd może po upływie połowy okresu wykonywania środka karnego uznać go za wykonany, jeżeli podmiot zbiorowy wprowadził procedury zapewniające  zgodność działalności tego podmiotu z prawem. Dodatkowo, usunięte zostały przepisy regulujące kwestię przedawnienia odpowiedzialności i zatarcia orzeczenia. Zachęcamy do zapoznania się z nowym brzmieniem projektu ustawy.

Projekt z 1 października 2018r.

3

Etap 3: 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych podjęło się analizy projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych podczas jednego z panelu konferencji VIII FSK - konflikty z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi zorganizowanej przez SEG w dniu 26.09.2018r. Zachęcamy do obejrzenia nagrania z tej konferencji TUTAJ

4

Etap 4: 

 

projekt przyjęty przez rząd 

08 stycznia 2019r. Rząd RP przyjął projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione. Nowa regulacja ma zastąpić aktualnie obowiązujące przepisy w tej materii, które w praktyce są nieskuteczne. Projektowane przepisy przewidują odpowiedzialność przedsiębiorców za czyn zabroniony popełniony w związku z prowadzoną przez niego działalnością, nawet taki, do którego doszło w związku z niezachowaniem wymaganej ostrożności. Usprawnieniu wdrożenia nowych zasad ma służyć kara za nieposiadanie odpowiednich rozwiązań przeciwdziałających naruszeniom. Najważniejszą jednak zmianą, którą wprowadza ten projekt jest nawet kilkunastokrotne podwyższenie sankcji za naruszenia. Projekt został przekazany do Sejmu, gdzie będzie toczył się dalszy etap procesu legislacyjnego. 

5

Ostatnia aktualizacja 25/02/2019
Podziel Się