Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych kryteriów dla członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych kryteriów w zakresie spełniania przez członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany wymogów posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia powstał na mocy upoważnienia zawartego w ustawie z dnia 1 marca 2018r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Przyjęte w projekcie kryteria zostały oparte na wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 19 grudnia 2017r.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych będzie śledziło proces legislacyjny tego projektu.

Aktualny etap: 
5

1

Etap 1: 

W związku z tym, że wymagania w odniesieniu do osób, które mają pełnić funkcję członka zarządu spółki prowadzącej rynek regulowany zostały określone w art. 25a ust. 1 ustawy o obrocie. Z uwagi na to, w projekcie rozporządzenia określono kryteria, jakie muszą być brane pod uwagę w trakcie dokonywanej przez tę spółkę oceny spełniania określonych w tym przepisie wymogów. Po ustaleniu ostatecznego brzmienia projektu rozporządzenia i po jego przyjęciu, wejdzie ono w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2

Etap 2: 

Zachęcamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia, który określa czym jest nieposzlakowana opinia w odniesieniu do członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany, kiedy warunek posiadania nieposzlakowanej opinii będzie spełniony, czym jest kryterium uczciwości i etyczności oraz kiedy można je uznać za spełnione oraz jaką wiedzą muszą wykazać się członkowie zarządu i rady nadzorczej, by spełniali odpowiednie kryteria.

Projekt rozporządzenia

3

Etap 3: 

 

UWAGI SEG do Projektu 09.11.2019r.

9 listopada 2018r. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wysłało pismo do Ministerstwa Finansów z uwagami do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych kryteriów w zakresie spełniania przez członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany wymogów posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia.

W piśmie SEG zwróciło szczególną uwagę na:

1) potrzebę wskazania, co się dzieje z osobą pełniącą funkcję w spółce w przypadku, gdy przestaje ona spełniać wymogi dotyczące posiadania nieposzlakowanej opinii;

2) wycofanie się z wprowadzenia przepisu uzależniającego nieposzlakowaną opinię członka od działań spółki, w okresie gdy członek ten nie pełnił w niej żadnej funkcji;

3) konieczność ustalenia zasad uzupełniania składu organu w sytuacji, gdy brakuje osoby, która posiada określoną wiedzę.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią uwag SEG

Pismo SEG z 09.11.2018r.

4

Etap 4: 

 UWAGI SEG DO PROJEKTU Z 08.03.2019R.

 W związku z pojawieniem się nowego projektu rozporządzenia w dniu 01.03.2019r. Stowarzyszenie wysłało do Ministerstwa Finansów swoje uwagi w zakresie kryteriów jakie muszą spełniać członkowie zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany. W piśmie zawarto uwagę dotyczącą konieczności zmiany nazwy rozporządzenia, ponieważ tytuł sugeruje, że kryteria odnoszą się do członków rady nadzorczej, natomiast w treści nie zawarto takich postanowień. Dodatkowo zwrócono uwagę na konieczność doprecyzowania, co powinno stać się z osobą, która piastując stanowisko utraciła nieposzlakowaną opinię oraz na jakich zasadach wybrać osobę do składu organu w przypadku, gdy w organie brakuje osoby posiadającej określony rodzaj wiedzy.

Zapraszamy do zapoznania z treścią uwag SEG.

 

Pismo z 08.03.2019r. 

5

Etap 5: 

Rozporządzenie zostało przekazane do podpisu Ministra Finansów w dniu 19 kwietnia br. Minister Teresa Czerwińska podpisała rozporządzenie 25 kwietnia, natomiast ogłoszone w Dzienniku Ustaw zostało 10 maja br. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia weszło ono w życie 14 dni po opublikowaniu, czyli 25 maja 2019r. Zachęcamy do zapoznania się z ostateczną wersją tego aktu. 

Rozporządzenie MF z 25 kwietnia 2019r. 

Ostatnia aktualizacja 28/05/2019
Podziel Się