Polityka wynagrodzeń i sprawozdanie z realizacji polityki wynagrodzeń

Obowiązek przygotowania polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej powstał w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania przyjętą do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Spółki powinny poddać pod głosowanie walnego zgromadzenie taką politykę najpóźniej 30 czerwca 2019 r. Dyrektywa ta nałożyła również na radę nadzorczą obowiązek przygotowania sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń. Pierwsze takie sprawozdanie musi powstać za lata 2019-2020. 

Szczegółowe informacje dotyczące implementacji Dyrektywy Shareholder Rights Directive II dostępne są w zakładce Regulacje na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem: https://seg.org.pl/pl/projekt-ustawy-zmianie-ustawy-ofercie-publicznej-warunkach-wprowadzania-instrumentow-finansowych-do

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje związane z polityką wynagrodzeń i sprawozdaniem z realizacji polityki wynagrodzeń: 

Dyrektywa SRD II

Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej 

Konsultacje KE dot. draftu wytycznych w zakresie sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń

Ankieta SEG - wersja word

Ankieta SEG - wersja interaktywna 

1

2

3

4

5

Ostatnia aktualizacja 05/08/2020
Podziel Się