Nowe zasady e-WZA

W dniu 31 marca 2020 r. została opublikowana i weszła w życie ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa). Nadała ona m.in. nowe brzmienie art. 406 [5] KSH (art. 27 pkt 7 ustawy). Zgodnie z tą regulacją:   
 
  1. udział w WZA można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-WZA), chyba że statut spółki stanowi inaczej;
  2. o przeprowadzeniu WZA w formie e-WZA postanawia zwołujący to WZA;
  3. udział w e-WZA obejmuje w szczególności: dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia i wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku e-WZA;
  4. rada nadzorcza powinna określić w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w e-WZA. Regulamin ten nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;
  5. spółki publiczne zapewniają transmisję obrad WZA w czasie rzeczywistym.
 
 
Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Komisji Finansowego, wydanym w związku z pytaniem SEG, obowiązek transmisji obrad WZA w czasie rzeczywistym dotyczy jedynie e-WZA.
 
 
W celu umożliwienia praktycznego zapoznania się ze sposobem przeprowadzenia e-WZA, SEG wspólnie z Unicomp-WZA Sp. z o.o. organizował symulacje e-WZA, w których brali czynny udział przedstawiciele spółek członkowskich. Z materiałami i przebiegiem tych symulacji mogą się Państwo zapoznać w zakładce Konferencje.
Ostatnia aktualizacja 13/05/2020
Podziel Się