MAR Light

Kategoria: 
Prawo Unii Europejskiej
23/11/2020

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych przypomina, że od 1 stycznia 2021 r. rozpoczyna się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2115 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającego dyrektywę 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 i (UE) 2017/1129 w odniesieniu do promowania korzystania z rynków rozwoju MŚP. Rozporządzenie to wprowadza m.in. zmiany do Rozporządzenia MAR, wśród których najistotniejsze dla emitentów są zmiany dotyczące nowych zasad prowadzenia list insiderów, publikacji raportów o transakcjach menadżerów oraz ułatwień dla emitentów z rynku rozwoju MŚP (NewConnect i ASO Catalyst).

W art. 18 ust. 1 i 2 Rozporządzenia MAR następuje zamiana spójników „lub” na „i” co powoduje, że przesądzone zostaje, iż oprócz emitenta listy insiderów będą prowadziły oddzielne wszystkie podmioty współpracujące z emitentem przy zdarzeniu będącym informacją poufną (kancelarie prawne, firmy doradcze, biegli rewidenci, etc.). Zmiana spowodowana była różnym rozumieniem tego przepisu w poszczególnych krajach – jako SEG zwróciliśmy na to uwagę po rozpoczęciu obowiązywania MAR i w rezultacie nasza brukselska organizacja EuropeanIssuers zwróciła się do ESMA z prośbą o wskazanie jednolitej interpretacji, której rezultatem był Q&A ESMA nr 10.1. stanowiący, że podmioty współpracujące z emitentem powinny prowadzić oddzielnie swoje listy insiderów. Jednak KNF w praktyce nadzorczej stosowała literalną wykładnię tego przepisu, o czym może świadczyć fakt, że o takie listy zwracał się jedynie do emitenta. Zmiana ta jednoznacznie ograniczy zakres działań emitenta związanych z prowadzeniem list dostępu.

W art. 19 następuje zmiana terminu publikacji przez emitenta notyfikacji otrzymanych w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR. Obecnie zarówno osoba dokonująca notyfikacji jak i emitent mają tali sam termin na wykonanie swojego obowiązku – 3 dni robocze od zawarcia transakcji. Po zmianie emitent będzie zobowiązany do przesłania raportu w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania notyfikacji. Zmiana ta nie tylko ułatwi emitentom dokonywanie notyfikacji transakcji menedżerów i osób z nimi związanych, ale także jest pierwszym krokiem w kierunku formalnej rezygnacji z obowiązku prowadzenia list osób blisko związanych – wszak w ciągu 2 dni roboczych emitent będzie miał możliwość weryfikacji notyfikacji o transakcji bez konieczności istnienia takiej listy.

Dla emitentów z rynku rozwoju MŚP zmienia się procedura postępowania przy opóźnieniu informacji poufnych. Emitent taki przesyłać będzie do KNF wyjaśnienia dot. opóźnienia informacji poufnej jedynie na żądanie tego organu a nie obligatoryjnie jak obecnie, w każdym przypadku opóźnienia.

Dla emitentów z rynku rozwoju MŚP zmienia się również procedura prowadzenia list insiderów. Zmiana polega na usunięciu przepisu, który zwalniał pod pewnymi warunkami takich emitentów z obowiązku prowadzenia listy insiderów. Wprowadzono natomiast ułatwienie polegające na tym, że listy insiderów takich emitentów mogą się ograniczać jedynie do osób mających stały dostęp do informacji poufnych.

Pełna treść Rozporządzenia 2019/2115 znajduje się tutaj.

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 23/11/2020
Podziel Się