Jednolity format sprawozdawczy - ESEF

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych- ESMA wydał Feedback Statement, w którym zamieścił informacje dotyczące wprowadzenia jednolitego formatu sprawozdawczego- ESEF, który od 1 stycznia 2020r. ma być podstawą do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych zgodnych z MSR, czyli Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Obowiązek sporządzenia jednolitego formatu sprawozdawczego dotyczy wszystkich emitentów, których instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu na rynku Unii Europejskiej i wynika z dyrektywy 2004/109/WE Transparency, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/50/UE z dnia 22 października 2013r.

Aktualny etap: 
4

1

Etap 1: 

Założenia wynikające z feedback statement

Z wydanego przez ESMA dokumentu Feedback Statement wynika, że roczne sprawozdania finansowe zgodne z MSR, składane przez emitentów, miałyby być przygotowane w formacie XHTML, a dane finansowe  w formacie XBRL. Format XHTML powoduje możliwość odczytania danych zawartych w sprawozdaniu przez odbiorców końcowych, natomiast format XBRL pozwala na odczyt przez specjalne systemy. Emitenci, którzy nie przygotowują rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR zobowiązani byliby tylko do przygotowania raportów w formacie XHTML, z pominięciem formatu XBRL. dla formatu XBRL, w związku z koniecznością zapoznania się z nowym formatem, przewiduje się 2-letni okres próbny.

 

Feedback Statement

Proponowany zakres prac dotyczących ESEF

Na 2017r. przewidziano przeprowadzenie trzech etapów prac dotyczących jednolitego formatu sprawozdawczego- ESEF. Jako pierwsze zostaną sprecyzowane wymagania techniczne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ESEF, po ustaleniu specyfikacji technicznej nastąpi etap przeprowadzenia testów praktycznych dotyczących funkcjonowania jednolitego formatu sprawozdawczego. Po osiągnięciu pozytywnych wyników z testów praktycznych zostanie ustalony projekt standardów regulacyjnych.

testy nowego formatu raportów rocznych

W związku z planowanym wprowadzeniem nowego formatu raportów rocznych opartych o format Inline XBRL, ESMA planuje przeprowadzenie warsztatów i testów z udziałem spółek, które chciałby uczestniczyć we wprowadzaniu nowej technologii. Emitentów zainteresowanych udziałem w tym przedsięwzięciu prosimy o zgłoszenie się do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w terminie do środy 12 lipca 2017 r., mailowo pod adres: regulacje@seg.org.pl

2

Etap 2: 

final raport esma dot. esef

ESMA, unijny organ nadzoru, wydał końcowe sprawozdanie w sprawie projektu regulacyjnych standardów technicznych (RTS), które określa nowy format cyfrowy, w którym emitenci będą sporządzać roczne sprawozdania finansowe od 2020r. Oprócz sprawozdania ESMA wydała także instrukcję raportowania, która jest swoistym podręcznikiem przygotowującym do tworzenia rocznych sprawozdań w formacie Inline XBRL.

Przypominamy, że wszystkie roczne sprawozdania finansowe spółek posiadających papiery wartościowe znajdujące się w obrocie na regulowanym rynku UE za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2020r. przygotowywać się będzie w formacie XHMTL (format Extensible Hyper Text Markup Language). Skonsolidowane sprawozdania finansowe MSSF zawarte w rocznym sprawozdaniu finansowym będą oznaczone etykietami XBRL, dzięki czemu ujawnione informacje będą uporządkowane i czytelne dla komputera. Znaczniki XBRL zostaną osadzone w dokumencie XHTML przy użyciu Inline XBRL.

Zachęcamy do zapoznania z dokumentami ESMA dot. ESEF.

Final Report

ESEF Reporting Manual

konferencja Eurofiling xbrl week 2018

 

W związku z nowymi zasadami raportowania rocznego począwszy o 1 stycznia 2020r. spółek posiadających papiery wartościowe znajdujące się w obrocie na regulowanym rynku UE, doroczna konferencja Eurofiling XBRL Week w 2018r. zostanie poświęcona wyjaśnieniu najważniejszych kwestii dotyczących raportowania pod nowymi regulacjami. Pierwszego dnia konferencji, która odbędzie się w dniach 28-30 maja br. przeprowadzone zostaną warsztaty przygotowane przez europejski organ nadzoru ESMA, podczas których emitenci i producenci oprogramowania będą mieli okazję zapoznać się z nowym formatem raportowania iXBRL. Przedstawiciele ESMA będą mogli bezpośrednio porozmawiać z zainteresowanymi o ich wątpliwościach z tym związanych. Podczas dwóch kolejnych dni konferencji przewidziane są wydarzenia takie jak: prezentacja najlepszych praktyk dotyczących standardów definiowania, modelowania, przetwarzania  i analizowania informacji finansowych.

Zapraszamy do udziału w tym międzynarodowym wydarzeniu, które będzie okazją do zapoznania się z nowym formatem raportowania!

Link do wydarzenia

3

Etap 3: 

Kwestie nowego formatu sprawozdawczego zostały przedstawione podczas jednego z paneli konferencji organizowanych przez SEG we współpracy z firmą Alto. Ze szczegółami można zapoznać się w zakładce konferencji: Podatkowe i prawne przeregulowanie - jak (czy) można okiełznać rosnące ryzyko dla spółek i zarządu?

4

Etap 4: 

17 grudnia 2018 roku powstało rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego. Podstawą przyjęcia tego aktu była delegacja zawarta w art. 4 ust. 7 dyrektywy Transparency. Zawiera przepisy dotyczące: obowiązku przygotowywania przez emitentów rocznych sprawozdań finansowych w formacie XHTML, obowiązek znakowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF przez emitentów składających te sprawozdania przy użyciu języka znaczników XBRL zgodnie z taksonomią i specyfikacjami opracowywanymi w załącznikach, zakres w jakim treść rocznych sprawozdań finansowych musi być znakowana przy użycia CBRL, proporcjonalny do oczekiwanych kosztów i korzyści dla zainteresowanych stron i stopniowo zwiększany w czasie i inne. Rozporządzenie wejdzie w życie po dwudziestu dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. 

Zachęcamy do zapoznania z treścią rozporządzenia dostępną TU

5

Ostatnia aktualizacja 28/05/2019
Podziel Się