Jednolity format sprawozdawczy - ESEF

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych - ESMA wydał Feedback Statement, w którym zamieścił informacje dotyczące wprowadzenia jednolitego formatu sprawozdawczego- ESEF, który od 1 stycznia 2020r. ma być podstawą do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych zgodnych z MSR, czyli Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Obowiązek sporządzenia jednolitego formatu sprawozdawczego dotyczy wszystkich emitentów, których instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu na rynku Unii Europejskiej i wynika z dyrektywy 2004/109/WE Transparency, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/50/UE z dnia 22 października 2013r.

Aktualny etap: 
5

1

Etap 1: 

Założenia wynikające z feedback statement

Z wydanego przez ESMA dokumentu Feedback Statement wynika, że roczne sprawozdania finansowe zgodne z MSR, składane przez emitentów, miałyby być przygotowane w formacie XHTML, a dane finansowe  w formacie XBRL. Format XHTML powoduje możliwość odczytania danych zawartych w sprawozdaniu przez odbiorców końcowych, natomiast format XBRL pozwala na odczyt przez specjalne systemy. Emitenci, którzy nie przygotowują rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR zobowiązani byliby tylko do przygotowania raportów w formacie XHTML, z pominięciem formatu XBRL. dla formatu XBRL, w związku z koniecznością zapoznania się z nowym formatem, przewiduje się 2-letni okres próbny.

 

Feedback Statement

Proponowany zakres prac dotyczących ESEF

Na 2017r. przewidziano przeprowadzenie trzech etapów prac dotyczących jednolitego formatu sprawozdawczego- ESEF. Jako pierwsze zostaną sprecyzowane wymagania techniczne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ESEF, po ustaleniu specyfikacji technicznej nastąpi etap przeprowadzenia testów praktycznych dotyczących funkcjonowania jednolitego formatu sprawozdawczego. Po osiągnięciu pozytywnych wyników z testów praktycznych zostanie ustalony projekt standardów regulacyjnych.

testy nowego formatu raportów rocznych

W związku z planowanym wprowadzeniem nowego formatu raportów rocznych opartych o format Inline XBRL, ESMA planuje przeprowadzenie warsztatów i testów z udziałem spółek, które chciałby uczestniczyć we wprowadzaniu nowej technologii. Emitentów zainteresowanych udziałem w tym przedsięwzięciu prosimy o zgłoszenie się do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w terminie do środy 12 lipca 2017 r., mailowo pod adres: regulacje@seg.org.pl

2

Etap 2: 

final raport esma dot. esef

ESMA, unijny organ nadzoru, wydał końcowe sprawozdanie w sprawie projektu regulacyjnych standardów technicznych (RTS), które określa nowy format cyfrowy, w którym emitenci będą sporządzać roczne sprawozdania finansowe od 2020r. Oprócz sprawozdania ESMA wydała także instrukcję raportowania, która jest swoistym podręcznikiem przygotowującym do tworzenia rocznych sprawozdań w formacie Inline XBRL.

Przypominamy, że wszystkie roczne sprawozdania finansowe spółek posiadających papiery wartościowe znajdujące się w obrocie na regulowanym rynku UE za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2020r. przygotowywać się będzie w formacie XHMTL (format Extensible Hyper Text Markup Language). Skonsolidowane sprawozdania finansowe MSSF zawarte w rocznym sprawozdaniu finansowym będą oznaczone etykietami XBRL, dzięki czemu ujawnione informacje będą uporządkowane i czytelne dla komputera. Znaczniki XBRL zostaną osadzone w dokumencie XHTML przy użyciu Inline XBRL.

Zachęcamy do zapoznania z dokumentami ESMA dot. ESEF.

Final Report

ESEF Reporting Manual

konferencja Eurofiling xbrl week 2018

 

W związku z nowymi zasadami raportowania rocznego począwszy o 1 stycznia 2020r. spółek posiadających papiery wartościowe znajdujące się w obrocie na regulowanym rynku UE, doroczna konferencja Eurofiling XBRL Week w 2018r. zostanie poświęcona wyjaśnieniu najważniejszych kwestii dotyczących raportowania pod nowymi regulacjami. Pierwszego dnia konferencji, która odbędzie się w dniach 28-30 maja br. przeprowadzone zostaną warsztaty przygotowane przez europejski organ nadzoru ESMA, podczas których emitenci i producenci oprogramowania będą mieli okazję zapoznać się z nowym formatem raportowania iXBRL. Przedstawiciele ESMA będą mogli bezpośrednio porozmawiać z zainteresowanymi o ich wątpliwościach z tym związanych. Podczas dwóch kolejnych dni konferencji przewidziane są wydarzenia takie jak: prezentacja najlepszych praktyk dotyczących standardów definiowania, modelowania, przetwarzania  i analizowania informacji finansowych.

Zapraszamy do udziału w tym międzynarodowym wydarzeniu, które będzie okazją do zapoznania się z nowym formatem raportowania!

Link do wydarzenia

3

Etap 3: 

Kwestie nowego formatu sprawozdawczego zostały przedstawione podczas jednego z paneli konferencji organizowanych przez SEG we współpracy z firmą Alto. Ze szczegółami można zapoznać się w zakładce konferencji: Podatkowe i prawne przeregulowanie - jak (czy) można okiełznać rosnące ryzyko dla spółek i zarządu?

4

Etap 4: 

 

komunikat ws. implementacji ESEF

Urząd KNF opublikował na stronie internetowej komunikat zawierający informacje o rozpoczęciu prac związanych z wdrożeniem wymogów ESEF. W komunikacie poinformowano, że do przekazania raportów rocznych w nowym formacie będzie wykorzystywany dotychczasowy System ESPI, przystosowany do przyjmowania, walidacji i przekazywania do publicznej wiadomości raportów sporządzanych w formacie ESEF. Produkcyjne uruchomienie możliwości przekazywania raportów rocznych w nowym formacie poprzedzone zostanie testami z udziałem podmiotów zobowiązanych. Testy te będą przeprowadzane począwszy od 15 października 2020 roku. 

Dostosowanie do wymogów ESEF to początek budowy przez UKNF nowej platformy sprawozdawczej służącej do wymiany informacji, przyjaznej dla jej użytkowników oraz opartej na nowoczesnych technologiach informatycznych. Jej wdrożenie planowane jest na drugą połowę 2022 r. 

5

Etap 5: 

17 grudnia 2018 roku powstało rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego. Podstawą przyjęcia tego aktu była delegacja zawarta w art. 4 ust. 7 dyrektywy Transparency. Zawiera przepisy dotyczące: obowiązku przygotowywania przez emitentów rocznych sprawozdań finansowych w formacie XHTML, obowiązek znakowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF przez emitentów składających te sprawozdania przy użyciu języka znaczników XBRL zgodnie z taksonomią i specyfikacjami opracowywanymi w załącznikach, zakres w jakim treść rocznych sprawozdań finansowych musi być znakowana przy użycia XBRL, proporcjonalny do oczekiwanych kosztów i korzyści dla zainteresowanych stron i stopniowo zwiększany w czasie i inne. Rozporządzenie wejdzie w życie po dwudziestu dniach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. 

Zachęcamy do zapoznania z treścią rozporządzenia dostępną TU.

podręcznik ESEF wydany przez ESMA

ESMA przygotowała podręcznik raportowania ESEF, który zawiera wskazówki dotyczące typowych problemów napotykanych podczas generowania dokumentów w języku Inline XBRL. Podręcznik dostępny jest TU.

Zmiana rozporządzenia w sprawie regulacyjnych standardów technicznych

Na mocy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2100 z 30 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane UE 2019/815 w odniesieniu do aktualizacji taksonomii, która ma być stosowana na potrzeby jednolitego elektronicznego formatu raportowania zmianie uległy niektóre postanowienia rozporządzenia z 17 grudnia 2018 r. Znowelizowane rozporządzenie obowiązuje od 01.01.2020 r. Jednolite brzmienie aktu dostępne jest poniżej.

Rozporządzenie - regulacyjne standardy techniczne ESEF

Tags: 
Ostatnia aktualizacja 02/09/2020
Podziel Się