Informacje dotyczące terminu WZA

Kategoria: 
Regulacje
12/05/2020

Przepisy Tarczy Antykryzysowej 1.0 wprowadziły możliwość przesunięcia o 3 miesiące (a w przypadku jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, o 2 miesiące) terminu ZWZA na których powinno nastąpić zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych. Dotychczasowy terminem odbycia ZWZA  wynosił  6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Powyższa możliwość przesunięcia terminu dotyczy ZWZA, na których ma nastąpić zatwierdzenie ww. sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Wraz z powyższą zmianą terminu wprowadzono lub wprowadzane są regulacje przesuwające terminy innych obowiązków związanych z walnym zgromadzeniem. W szczególności:

  1. przesunięciu uległ, przewidziany w ustawie o rachunkowości, termin na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
  2. przesunięciu ulega termin na uchwalenie przez WZA pierwszej polityki wynagrodzeń przez spółki giełdowe (stosowne rozporządzenie znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych);
  3. przesunięciu ulega termin podjęcia przez WZA uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy lub wskazanie KDPW jako podmiotu rejestrującego akcje lub warranty subskrypcyjne (Tarcza Antykryzysowa 3.0 znajduje się w podpisie u Prezydenta).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wydanym na wniosek SEG, stanowiskiem Ministerstwa Finansów i UKNF, spółki publiczne są jednostkami prowadzącymi działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej SEG.

Ostatnia aktualizacja 12/05/2020
Podziel Się