Główne wyzwania dla dalszego rozwoju komitetów audytu

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
08/02/2012

Informacja prasowa, 8.02.2012

Kontakt: 

   PwC

   Katarzyna Forycka

   Menedżer ds. PR

   tel. (22) 523 4976, 502 18 43 22

   katarzyna.forycka@pl.pwc.com

 

   Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
   Magdalena Raczek

   Specjalista ds. PR

   tel. (22) 826 26 89, 509 357 280

   mraczek@seg.org.pl

 

 

Warszawa, 8 lutego 2012 r. – Zmniejsza się dystans pomiędzy spółkami z najważniejszych indeksów GPW, a pozostałymi spółkami notowanymi w Warszawie. Istnieje jednak ogromna różnica w nadzorze w spółkach, które powołały komitet audytu oraz spółkach, w których zadania komitetu wykonuje cała rada nadzorcza - wynika z raportu „Komitety Audytu w Polsce w roku 2011”, przygotowanego przez PwC (wcześniej PricewaterhouseCoopers) we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych i portalem KomitetyAudytu.pl. W sumie niecałe 40% spółek notowanych na warszawskiej giełdzie skorzystało z możliwości utworzenia komitetu audytu, w tym 90% spółek z głównego indeksu WIG 20 i tylko  29% spółek poza głównymi indeksami.

 

Wykres 1. Udział spółek, które powołały komitet audytu w podziale na indeksy (%)

wykres_1.jpg

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów bieżących i okresowych spółek

„Powoli dokonuje się ewolucja komitetów audytu – od ciała postrzeganego jako wymuszone wymogiem ustawowym, w kierunku roli ważnego ogniwa w systemie oceny ryzyka w przedsiębiorstwie. 
I co ważne, ogniwa którego powołanie i działanie wynika z rzeczywistej potrzeby akcjonariuszy i rad nadzorczych” – dodaje Krzysztof Szułdrzyński, partner w dziale audytu i doradztwa finansowego PwC.

Komitety audytu rozwijają się obecnie co najmniej według dwóch prędkości – z jednej strony następuje ich widoczna profesjonalizacja w największych spółkach publicznych, a zakres działania jest coraz bardziej zgodny z najlepszymi światowymi praktykami. Z drugiej jednak, schodząc w dół indeksu WIG, mamy do czynienia z coraz większą liczbą spółek, które – korzystając z możliwości danej przez regulatora - nie utworzyły komitetów audytu, przekazując te obowiązki radzie nadzorczej.

„Pozytywnym zjawiskiem ostatniego roku jest rezygnacja spółek z celowego zmniejszania liczebności rad nadzorczych, aby uniknąć powołania komitetu audytu. Liczba spółek, które w 2011 roku zmniejszyły skład rady do pięciu osób, została zrównoważona taką samą liczbą spółek, które zwiększyły skład i powołały komitet audytu”– zauważa Paweł Spiechowicz, współautor badania, KomitetAudytu.pl. „Widać także pozytywne trendy w funkcjonowaniu komitetów audytu z głównych indeksów WIG, świadczące o coraz większej profesjonalizacji. Już ponad 20% członków komitetów zasiada w więcej niż jednym komitecie. Komitety częściej się spotykają oraz są coraz bardziej świadome roli, jaką w ich pracy może odegrać audytor wewnętrzny i zewnętrzny, co przekłada się na częstsze interakcje oraz lepszą wymianę informacji z nimi, a tym samym efektywność działania samego komitetu”.

Można zaobserwować dużą dysproporcję w realizacji zadań komitetów audytu przez spółki posiadające  komitety i te, w których analogiczne zadania wypełnia rada nadzorcza. Wynika to m.in. z różnego zaangażowania czasowego - rady nadzorcze w trakcie posiedzeń poświęcają na realizację zadań komitetu średnio około 3 godzin w roku (nie licząc czasu przygotowania się do spotkań), co stanowi tylko 25% czasu poświęcanego przez same komitety (średnio 12 godzin w roku na spotkania plus
21 godzin na przygotowanie). Ponadto, jedna trzecia ankietowanych członków rad nadzorczych,
w których nie powołano komitetu audytu, w ogóle nie zajmuje się monitorowaniem czynności rewizji finansowej, bądź niezależności biegłego rewidenta, a kolejne 50% poświęca na te zadania mniej niż 10% swojego czasu.

Pojawia się  zatem pytanie, czy akcjonariusze inwestujący w spółki notowane na GPW są świadomi tak różnych standardów w nadzorze i czy – jak sugerują niektórzy członkowie komitetów audytu – nie należałoby rozszerzyć obowiązku tworzenia komitetów audytu także na spółki, których rady nadzorcze liczą nie więcej niż pięć osób.

„Jest to o tyle ważne, że w ciągu najbliższych lat polskim przedsiębiorstwom przyjdzie działać
w otoczeniu gospodarczym, które charakteryzować się będzie wyjątkowo dużą zmiennością i małą dynamiką wzrostu. Oczekiwana wartość inwestycji będzie niższa, a ryzyko, z jakim będą się one wiązać, dużo większe. W takim otoczeniu kluczowe - zarówno dla zarządów, jak i akcjonariuszy - będzie wykorzystanie wszystkich możliwych narzędzi, które mogą zapewnić przejrzystość finansów, wysoką jakość zarządzania ryzykiem i rzetelność kontroli wewnętrznej. A taką rolę mogą pełnić właśnie komitety audytu, wyposażone we właściwe kompetencje” – podkreśla Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Jak wynika z badania, na drodze do dalszego rozwoju komitetów audytu stoi przede wszystkim brak wystarczającej ilości czasu na pracę w komitecie, wskazany przez ponad 70% respondentów. Co drugi ankietowany uważa, że istotnym ograniczeniem jest również niedobór odpowiednich specjalistów z dziedziny rachunkowości, audytu, kontroli wewnętrznej lub zarządzania ryzykiem w gronie członków rad nadzorczych.

wykres_2.jpg

Wykres 2. Czynniki ograniczające popularność komitetów audytu w polskich spółkach publicznych (% badanych)


„Należy to interpretować jako brak profesjonalnych członków, czyli osób które jednocześnie posiadają wymagane kompetencje i są w stanie poświęcić pracom w komitetach większość swojego czasu. Wydaje się, że nie ma co liczyć na poprawę sytuacji dopóki nie nastąpi zmiana modelu wynagradzania członków rad nadzorczych, tak aby pracami komitetu zainteresować nie tylko pasjonatów, lecz wysokiej klasy specjalistów, którzy będą w stanie zrezygnować z innych zajęć na rzecz pracy w komitecie audytu. Obecnie wynagrodzenie często uzależnione jest od średniego wynagrodzenia w gospodarce, a nie od wielkości spółki, podczas gdy to wraz z wielkością przedsiębiorstwa rośnie zaangażowanie czasowe i potrzeba dodatkowych kompetencji” – zauważa Mirosław Kachniewski.

Wyniki najnowszego badania PwC przeprowadzonego wśród spółek notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierow Wartościowych (Badanie PwC UK) wskazują, że funkcja szefa komitetu audytu jest na drugim miejscu pod względem liczby wyzwań, z którymi się wiąże – zaraz po funkcji przewodniczącego rady (chairman of the board). Przewodniczący komitetu audytu jest zaangażowany w pracę średnio o 5 dni dłużej niż inni członkowie rady i oczekuje się, że ilość tego czasu będzie wzrastać. Konieczność posiadania odpowiednich kompetencji oraz rosnące znaczenie tej roli spowodowało, że wynagrodzenie szefa komitetu audytu społek FTSE 350 uległo podwojeniu w ciągu ostatnich sześciu lat.

 

Informacje o raporcie:

Badanie „Komitety Audytu w Polsce w roku 2011” zostało przeprowadzone w okresie listopad – grudzień 2011 w oparciu o ankietę internetową.  

 

Informacja o autorach raportu:

PwC współtworzy ze swoimi klientami poszukiwaną przez nich wartość biznesową. Jesteśmy siecią firm działającą w 158 krajach. Zatrudniamy blisko 169 tysięcy osób dostarczających naszym klientom najwyższą jakość w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.

Portal KomitetAudytu.pl jest miejscem publikacji informacji na temat działania komitetów audytu w Polsce. Prowadzi własne badania i przygotowuje publikacje służące szerzeniu wiedzy z obszarów sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego. Nie prowadzi działalności gospodarczej i nie świadczy usług doradczych.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją ekspercką, która istnieje od 1993 roku. Podstawowym celem funkcjonowania SEG jest udzielanie wsparcia spółkom w aspekcie informacyjnym (przekazywanie informacji o zmianach legislacyjnych), edukacyjnym (organizacja seminariów i konferencji) oraz prawnym (opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów). SEG podejmuje prace na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentuje interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie. Obecnie Stowarzyszenie skupia ponad 260 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku New Connect, reprezentujących ponad
85 proc. kapitalizacji emitentów krajowych. Więcej informacji na stronie www.seg.org.pl.

Ostatnia aktualizacja 25/11/2013
Podziel Się