Dobre praktyki dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu

Projekt dokumentu został przygotowany przez KNF w związku z realizacją zadań w zakresie nadzoru publicznego nad działalnością jednostek zainteresowania publicznego określonych w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1421 z późn. zm.).

Aktualny etap: 
5

1

Etap 1: 

Projekt dokumentu ma w swoim założeniu zrealizować zadanie KNF polegające na monitorowaniu przestrzegania przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu albo rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego w przypadku powierzenia im funkcji komitetu audytu. Dokument został przekazany do konsultacji publicznych 15 listopada 2019 r., a czas na odpowiedź minął 3 grudnia 2019 r. 

2

Etap 2: 

Projekt "Dobrych praktyk dotyczących zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu" to 55-stronicowy dokument, który w sposób precyzyjny określa, które podmioty objęte są definicją jednostki zainteresowania publicznego, termin powołania KA, podmioty, które mają obowiązek powołania KA, sposób powołania KA, a także określa dobre praktyki w zakresie wymogów dotyczących niezależności członków komitetu audytu, ich wiedzy i umiejętności w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a także wymogi dotyczące posiadania przez członków komitetu audytu wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa JZP. Dodatkowo zawiera również wyliczenia zadań komitetu audytu oraz dobre praktyki w sprawie realizacji tych zadań. Poniżej znajdą Państwo projekt ww. dokumentu.

 

Projekt Dobre praktyki dot. KA KNF 

3

Etap 3: 

3 grudnia 2019 r. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wysłało uwagi do projektu Dobrych Praktyk dotyczących komitetów audytu, w których wskazało trzy najbardziej istotne kwestie: konieczność ujęcia obowiązku kontrolowania danych niefinansowych przez komitet audytu, konieczność doprecyzowania, które podmioty podlegają jakim obowiązkom, z uwzględnieniem ich wielkości, uregulowania dotyczące rozwiązywania problemów powstałych w związku z brakiem porozumienia między członkami rady nadzorczej i komitetu audytu oraz odpowiednie postępowanie KA jako "miękkiego organu", który nie jest ujęty w Kodeksie Spółek Handlowych. Poniżej znajdą Państwo odpowiedź SEG na dokument konsultacyjny KNF. 

 

Odpowiedź SEG 

4

Etap 4: 

Przyjęcie dokumentu przez KNF planowane jest jeszcze w 2019 r. 

5

Etap 5: 

Dokument w wersji ostatecznej został opublikowany w dniu 24 grudnia 2019 r. Można się zapoznać z nim na stronie KNF, a także pobierając dokument poniżej. 

 

Dobre praktyki dot. zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu 

Ostatnia aktualizacja 28/02/2020
Podziel Się