9 i 10 lutego w Jachrance spotkanie prawników spółek giełdowych

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
03/02/2016

9-10 lutego 2016 roku w Jachrance odbędzie się VII Kongres Prawników Spółek Giełdowych, organizowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Na tegorocznym kongresie prawnicy będą mówić o najważniejszych zmianach legislacyjnych, z którymi muszą się zmierzyć emitenci (m.in. regulacja MAR, Dobre Praktyki Spółek Notowanych), a także o praktycznych wskazówkach, które w tym pomogą. Przeprowadzona zostanie również symulacja WZA, a drugi dzień Kongresu wypełnią praktyczne zajęcia warsztatowe.

Pierwszego dnia kongresu zaplanowanych jest sześć sesji tematycznych. Pierwsza sesja zostanie poświęcona najważniejszym zmianom legislacyjnym z jakimi muszą zmierzyć się spółki giełdowe. Zostaną omówione skutki wdrażanych i planowanych regulacji oraz sposoby minimalizacji negatywnych efektów.

Podczas drugiej sesji zostanie przedstawiona problematyka nowych regulacji MAR. Poruszone zostaną kwestie opracowanych i planowanych aktów wykonawczych, harmonogram dalszych prac legislacyjnych i niezbędne działania, jakie powinny podjąć spółki.

Trzecia sesja zostanie poświęcona tematowi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych z uwzględnieniem takich zagadnień jak: najważniejsze zmiany w DPSN, proces raportowania o (nie)przestrzeganiu DPSN, zakres informacji w raporcie rocznym i związana z tym odpowiedzialność.

Następnie zostaną przedstawione zmiany w transakcjach menedżerów w związku z MAR. Zostaną omówione takie wątki jak: szeroka definicja menedżerów i osób blisko związanych; raportowanie wszystkich transakcji na wszystkich rynkach; nowe, inwigilujące wymogi raportowania o transakcjach.

Temat piątej dyskusji panelowej to Ogólny Standard Raportowania 1 (OSR-1) jako metoda minimalizacji ryzyka. Będzie mowa o znaczeniu OSR-ów jako standardów środowiskowych, zasadach tworzenia Indywidualnych Standardów Raportowania (ISR-1) i o możliwych wariantach implementacji na poziomie spółek.

Rok 2016 prawdopodobnie zapisze się niechlubnie w historii prawa polskiego rynku kapitałowego, ponieważ będzie rekordowy pod kątem liczby i znaczenia zmian legislacyjnych, które ze sobą przyniesie. W wielu przypadkach nowe regulacje będą wymagały od spółek giełdowych całkowitej zmiany wewnętrznych procedur postępowania, więc bez wątpienia będzie to duże obciążenie dla emitentów. Dlatego też niezwykle istotne jest rozpoczęcie przygotowań z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, do czego staramy się już od zeszłego roku zachęcić emitentów m.in. udostępniając Ogólny Standard Raportowania 1 (OSR-1). Obecnie tworzony jest Ogólny Standard Raportowania 2 (OSR-2), którego ostateczny kształt zostanie ustalony po konsultacjach na Kongresie. Warto podkreślić, że nadchodzące zmiany dotkną nie tylko spółki jako podmioty gospodarcze, ale również członków zarządów i rad nadzorczych jako osoby fizyczne - mówi dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Część merytoryczną pierwszego dnia Kongresu zakończy symulacja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwykłej Spółki SA, podczas którego uczestnicy skoncentrują się przede wszystkim na najnowszych problemach WZA, z którymi spółki giełdowe mogą spotkać się w tym roku.

Drugiego dnia Kongresu zaplanowane zostały zajęcia praktyczne, podczas których omówione zostaną zagadnienia takie jak:

  • Jak efektywnie (i legalnie) zarządzać grupą kapitałową (holdingiem) z udziałem spółki publicznej;
  • Problemy odpowiedzialności członków zarządu w kontekście zobowiązań podatkowych (odpowiedzialność karno - skarbowa)  i nowych przepisów o restrukturyzacji;
  • Jak odkodować wzorzec „racjonalnego inwestora” na potrzeby obowiązków zarządu spółki publicznej kształtowanych przez MAR;
  • M&A z udziałem spółki publicznej - PROBLEMY PRAKTYCZNE I PRAWNE - jak się przygotować, jak przetrwać i co dalej;

Postulat wzmocnienia jednolitości reżimu prawnego w całej Unii Europejskiej oraz zwiększenia poziomu sankcji za nieprawidłowe postępowanie z informacjami poufnymi i manipulacjami na rynku regulowanym doprowadzi do obowiązywania od połowy 2016 r. unijnych aktów prawnych dotyczących nadużyć na rynku (Market Abuse). W ich świetle konieczne stają się gruntowne przemyślenie i przeprowadzenie zmian w sposobie i ukształtowanym nim indywidualnym systemie komunikacji rynkowej emitentów. Jak przy każdej zmianie przepisów, możliwe są rozmaite strategie dostosowawcze zarządów emitentów. Celem naszych warsztatów będzie wskazanie na potrzebę świadomego zarządzania politykami emitentów w zakresie komunikacji z otoczeniem rynkowym, ograniczającego ryzyka sankcyjne ze strony organu nadzoru – mówi mec. Marcin Marczuk, Partner, kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni.

Dyskusja zamykająca kongres będzie poświęcona projektowi Ogólnego Standardu Raportowania 2 (OSR – 2). Zostaną przedstawione wyniki dotychczasowych konsultacji, zakres dokumentu oraz najważniejsze oczekiwania inwestorów.

Gospodarzem Kongresu będzie Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i Fundacja Standardów Raportowania jako Partnerzy Instytucjonalni, firma Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny, kancelarie prawne: Bird & Bird, PROF. MAREK WIERZBOWSKI i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy oraz Wardyński i Wspólnicy jako Partnerzy. Komisja Nadzoru Finansowego objęła przedsięwzięcie Patronatem Honorowym
Szczegółowe informacje na temat Kongresu są dostępne na stronie internetowej www.seg.org.pl.

Komunikat prasowy


Więcej informacji:
Magdalena Raczek-Kołodyńska
Dyrektor Zarządzający
e-mail: mraczek@seg.org.pl
tel. (22) 826 26 89
mob. +48 509 357 280
Twitter: @emitenci

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się