Zasady przetwarzania danych osobowych

SEG informuje, iż:
•    podanie danych jest dobrowolne i bezterminowe;
•    podane dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, służbowy adres e-mail oraz numer telefonu (o ile został udostępniony) przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania oraz że dane osobowe zostaną usunięte z baz danych SEG niezwłocznie po zakończeniu przetwarzania w celach, dla których dane te zostały zebrane;
•    osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od SEG zapewnienia łatwego dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
•    istnieje możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SEG w każdej chwili poprzez kliknięcie w podany w wysłanej wiadomości link rezygnacji oraz że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
•    cofnięcie lub niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi podejmowanie przez SEG działań związanych z realizacją celów przetwarzania, w tym z dystrybucją newsletterów i innych informacji drogą elektroniczną;
•    udostępnione dane osobowe podlegać będą profilowaniu w ramach działalności prowadzonej przez SEG, dla realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane, nie będą jednak podlegać automatycznemu podejmowaniu decyzji;
•    istnieje możliwość wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami i na zasadach określonych w Ustawie i RODO.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z tym zagadnieniem prosimy o kontakt na adres: rodo@seg.org.pl

Ostatnia aktualizacja 30/09/2019
Share