O zmianach w zasadach raportowania bieżącego i kwartalnego, regułach raportowania danych finansowych oraz najlepszych praktykach WZA dyskutowano 4 i 5 marca na V Kongresie Prawników Spółek Giełdowych SEG

Category: 
Komunikaty Prasowe
06/03/2014

Komunikat prasowy, 06.03.2014

4-5 marca 2014 roku w Jachrance odbyło się piąte spotkanie prawników spółek giełdowych, organizowane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. W związku ze zmianami w prawie unijnym dyskutowano głównie o zmianie zasad raportowania po wejściu w życie rozporządzenia MAR oraz o przyszłości raportów  kwartalnych. Jak zawsze ważnym tematem były najlepsze praktyki przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.

Polski rynek kapitałowy czeka w najbliższych latach kilka wyzwań wynikających ze zmian legislacyjnych. Kongres był okazją do rozmowy o tych wyzwaniach. Dzięki systemowi elektronicznego głosowania oraz zadawania pytań poprzez tablety, w które zostali wyposażeni na czas Kongresu uczestnicy, głos mogli aktywnie zabrać nie tylko prelegenci, ale przede wszystkim przedstawiciele działów prawnych spółek zgromadzeni na sali - mówi  dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu SEG.

Na poziomie unijnym trwają prace nad Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (MAR – Market Abuse Regulation), które skutkować będzie wyeliminowaniem z dzisiejszego rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych katalogu wydarzeń gospodarczych wymagających raportowania. Uczestnicy dyskusji podkreślali, że chociaż według obowiązującego prawa spółki powinny analizować każde wydarzenie pod kątem jego wpływu na wycenę spółki, w dużej mierze przy podejmowaniu decyzji, czy dane wydarzenie zaraportować, czy nie, opierają się na liście znajdującej się w rozporządzeniu.  Wprowadzenie rozporządzenia MAR będzie wymagało wypracowania w spółkach standardów postępowania, które pozwolą na właściwy przepływ informacji i identyfikację wydarzeń wymagających raportowania.

Sam fakt istnienia katalogu wydarzeń wymagających raportowania powoduje, że cześć spółek czuje się zwolnionych z raportowania elementów, których w katalogu nie ma. Jak wynika z danych KNF, najwięcej kar jest przyznawanych za brak raportu w przypadku wydarzeń, które mają charakter cenotwórczy, a nie są wyszczególnione na liście znajdującej się w rozporządzeniu i powinny być zaraportowanie na podstawie klauzuli ogólnej. Wynika z tego, że spółkom całkiem dobrze idzie raportowanie na bazie katalogu, a większym problemem jest podjęcie decyzji o raportowaniu wydarzenia spoza listy. Po zmianie regulacji każda spółka będzie musiała zweryfikować wewnętrzny standard obiegu informacji w firmie oraz stworzyć algorytm dochodzenia do decyzji, czy dane wydarzenie będzie wymagało raportowania – mówi dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu SEG.

Pod koniec 2013 roku została opublikowana dyrektywa w sprawie harmonizacji raportowania okresowego, która eliminuje obowiązek publikowania raportów kwartalnych, natomiast pozwala Macierzystym Państwom Członkowskim nałożyć na emitentów obowiązek publikowania dodatkowych raportów okresowych. Druga debata była okazją do przedyskutowania w gronie przedstawicieli regulatora, inwestorów, spółek i kancelarii prawnych zasadności pozostawienia obowiązku publikowania raportów kwartalnych.
Uczestnicy debaty podkreślali, że raporty kwartalne są stałym i ważnym elementem krajobrazu sprawozdawczego na polskim rynku kapitałowym, a ich likwidacja nie byłaby korzystna dla żadnej ze stron. Ważnymi obszarami do rozważenia wskazanymi podczas panelu są natomiast zakres raportów, ich liczba oraz terminy publikacji – dodaje Prezes Kachniewski.

Druga sesja była również okazją do dyskusji nad zasadnością publikowania danych finansowych w ramach raportów bieżących oraz rozważań, czy polski rynek kapitałowy potrzebuje standardu raportowania danych finansowych. Część merytoryczną pierwszego dnia zakończyła debata o najlepszych praktykach WZA, której genezą są planowane zmiany w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych.

Zastanawialiśmy się, czy powinna zostać zastosowana dwustopniowa architektura DPSN, która zapewniłaby przestrzeganie reguł ogólnych i najważniejszych, a kwestie szczegółowe byłyby regulowane w formie wytycznych, rekomendacji – dodaje Prezes Kachniewski.
Drugiego dnia Kongresu zaplanowane zostały zajęcia praktyczne, podczas których omówiono zagadnienia prawne dotyczące m.in. głośnych sporów na WZA i po ich zakończeniu, finansowania spółek publicznych, odpowiedzialności doradców za niewypełnienie obowiązku informacyjnego, projektu nowej ustawy o obligacjach, compliance w praktyce oraz scalania akcji.

Gospodarzem Kongresu było Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako Partnerzy Instytucjonalni, firma Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny,  kancelarie prawne: GESSEL Koziorowski, K&L Gates, RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, PROF. MAREK WIERZBOWSKI i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni oraz Wardyński i Wspólnicy jako Partnerzy. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego objął przedsięwzięcie patronatem merytorycznym.

 

vkps_2014_z1.jpg

 
 

vkps_2014_z2.jpg

 
 

vkps_2014_z3.jpg

 

Dodatkowe informacje:

Magdalena Raczek
Manager ds. PR
e-mail: mraczek@seg.org.pl
tel. (22) 826 26 89
kom. 509 357 280


Last updated 09/19/2014
Share